Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[181v]číslo strany rukopisu

O dluziech lozuňku a steury

Jestliže věřitel s svých dluhóv lozunk nebo sbierku městu platí, takového platu nemóž vedlé spravedlnosti od dlužníka vydržeti.

O propitých dluziech

Umře li muž, šenk nemóž obdržeti dluhu svú přísahú řečeného trynkgeltcizojazyčný text na ženě popierajície, leč by snad žena s mužem živým týž dluh osobně propila v krčmě. A takový dluh, kterýž jest propit v krčmě v městských zdech, od šenka muož přísahú obdržán býti a toliko v městském soudu a ne v jiném než v tom, v kterémž jest dluh zašel. {jaký má býti šenk k obdrženie dluhu}marginální přípisek mladší rukou Šenk také nebo šenkéřka chtě ten dluh obdržeti, má býti viery hodný a nepodezřelý, tak aby přísežní měli jej za hodného. Protož potřebie jest, aby byl hospodář poctivý pán nápoje a ne paškřivec neb hubený aneb polizač.

{prohraný dluh nemá súzen býti}marginální přípisek mladší rukou Ale dluh prohraný, jenž slove špílgelt, ani před soud má dopuštěn býti, ani žalujícím z něho spravedlnost má učiněna býti, jakož držie práva městská od staradávna dovedená.

O dluhu mzdy služebnické

V tomto právě hlúpí takto mají naučeni býti, že služebník a dělník najatý, jenž muož nájem dokázati a jest čeledín vezdajší některého pána a náchlebník, muož zásluhu řečenú lidlon i.cizojazyčný text mzdu obdržeti, když čas slúženie již pomine.

Opět poněvadž[182r]číslo strany rukopisupán buoh die ve čtení: práce námezdníka tvého neostávaj u tebe až do jitra, {Služebníkuom najprv má placeno býti}marginální přípisek mladší rukou umře li otec čelední, z zbožie pozuostaveného služebníkóm a děvkám před jinými dluhy mzda, kterúž jsú zaslúžili až do času smrti páně, má dána býti. Pak jestliže by vladaři statku odumřeného též služebníky a děvky nebo čeleď domovitú až do času jim k službě najaté uloženého chtěli držeti, majíť slúžiti, na konci času mzdu svú úplně vzieti majíce. Pakli by jim dali odpuštěnie a viece mzdy, nežli by se jim mělo dostati, jsú vzali až do dne smrti páně, toho nemají navrátiti.

Opět bude li čeleď najatá na týdne nebo na měsiece a jest v pochybení, jak dlúho slúží, kterak dlúhého času čeleď svú přísahú potvrdí, {přísaha čeledína za mzdu}marginální přípisek mladší rukou tak mnoho mzdy vezme. Pakli jest na milosti slúžila, na tom dosti jměj, což jé bude dáno. Opět umře li čeleď nedoslúže času, což jest až do dne smrti zaslúžil, tak mnoho tomu, ktož miesto něho mzdy žádá, dáno má býti vedlé práva. Opět služba řečená lidlon, i.cizojazyčný text mzda, {Soud obdržaná do západu slunce}marginální přípisek mladší rukoukteráž jest obdržána soudem, téhož dne za slunce má býti zaplacena anebo základ v tom od rychtáře daný hned zajtřejší den s vědomím svědkuov muož prodán býti.

Mohú li staveni býti hosté a lidé z jiného soudu pro dluhy zaplacené

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).