Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[153v]číslo strany rukopisus jednoho na druhého svod puojde, dokudž jistý prodavač nebude nalezen a tehda s právem kuoň bude obdržán. A chce li kto kuoň svój v kterém miestě obdržeti, tehda sám se dvěma súsedy svýma, přísahu zpravě na koni, obdrží. Pakli by který měštěnín svuoj kuoň chtěl obdržeti, s jedním svým spoluměštěnínem a druhým dobrým člověkem sám třetí na podobnú přísahu obdrží.

Neobžalovaní nebývají obstaveni za obžalované na práviech

rozličných. Když Jakub v uručený čas nezaplatil Pavlovi puol kopy hl, poslal jest šafáře svého tu, kdež Jakub tělesnie obydlé jměl, jenž zavolav Jakuba před soud, žaloval jest miesto pána svého z pokuty na puol kopy dluhu i ze škod i z lichvy, což jemu bylo vzešlo. Ale Jakub hned odřekl puol kopy šafáři, škodám a lichvě odepřel řka, že by chtěl přísahu obdržeti, že jest neslíbil škod platiti. Tehda vzem šafář puol kopy, o škodách řeči neučiniv, odšel jest z města. To vida Jakub, řekl jest rychtáři a konšelóm, že hotov jest vedlé spravedlnosti Pavlovi odpoviedati ze škod i z jiného, z čehož by jej vinil, žádaje, aby jemu to listem vzkázali k miestu, kdež bydléše, jakož jsú učinili, ale Pavel mlče, potom po několiko nedělech dva měštěníny toho města, kdež jest Jakub bydlil, nalez je v miestě obydlé svého, rychtářem jest je obstavil, jenž slíbivše v čas jím uložený postaviti se, svobodni jsú

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).