Tovačovský z Cimburka, Ctibor: Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. II 32 740, 134 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Práce používá také data, která poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Chváliti tě budu, jenž dáváš zdraví králuom, jenžs vykúpil Davida, sluhu tvého, od meče zlostného vysvoboď mne. Vytrhni mě od ruky cizích, jichžto ústa mluvila jsú marnost a pravice jich pravíce nepravosti. Jichžto synové, jakožto nové štípení z mladosti své, dcery jich, připravené vuokol, okrášlené jakož to podobenství chrámu, spižérny jich plné, vylévajíce se z této vůně, ovce jich březí, hojnost majíce u východech svých, volové jich tuční, není pádu ohradě, ani průchod, ani volání v jich ulicech. Blahoslavený jsú, nazvali lid ten, kterýž tyto věci má. Blahoslaven jest lid, číž jest Pán Buoh jeho. A poněvadž učí ruce naše k boji, bojujme ustavičně zlostmi, od dobroty neodchylujíce se.

Tuto mluví Pokoj radu vydávaje.

Kapitola 103

Pokoj pověděl: Psáno jest, v pokoji Páně, příbytek můj jest. A poněvadž z milosrdenství jeho sám nám pokoj způsobiti ráčí, sluší jemu řéci: „Suď mě, Hospodine, neb já v své nevině všel jsem a v Hospodina úfaje, nebudu nemocen. Zkus mě, Hospodine, a sezři, pal ledví mé a srdce mé. Neb milosrdenství před očima mýma jest. I slíbil sem se v pravdě tvé. Nesedělť sem s zborem marnosti a s těmi, kteříž nesú zlosti, nevejdu. Nenáviděl jsem zboruov zlých a s nemilostivýmiť nesedu. Umyjiť mezi nevinnými ruce své a obklíčímť oltář tvuoj, Hospodine, abych slyšal hlas chvály tvé, abych vypravil všecky divy tvé. Hospodine, miloval sem okrasu domu tvého a místo bydla, chvály tvé. Nezatracuj s nemilostivými duše mé a s muži krve života mého. V jichžto rukou nepravosti jsú, pravice jich naplněna jest daruov. Ale já v nevině své chodil sem, vykup mě a smiluj se nade mnú. Noha má stála jest v nepravosti, v kostelech chváliti bude tě, Hospodine.“ I bude li sám nás súditi, všecko snesitedlné nám bude, aniž máme od žalostí nebeských věcí rozmnožení odpadovati, ale v nich vždy státi a trvati až do konce.

Láska, kterak mluví sestrám svým.

Kapitola 104

Tehdy Láska pověděla: „Milosrdenství Boží věčně budu zpěvati, v národu až do národu zvěstovati budu pravdu tvú v ústech svých. Nebs řekl: Navěky milosrdenství ustaveno bude v nebesích, připravena bude pravda tvá v nich. Zjednal jsem

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).