[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[147v]číslo strany rukopisuRafael, anjel jeden z sedmi, kteříž přistojíme před Pánem. Tob12,16 A když toto uslyšeli běchu, zamútili jsú se a třesúce se padli jsú na tvář svú. Tob12,17 I vece jim anjel: Pokoj vám, neroďte báti se. Tob12,18 A zajisté když biech s vámi skrze vuoli boží, Tob12,19 viděn biech zajisté s vámi jiesti a píti. Ale já pokrmu nevidomého a nápoje, kterýž od lidu viděn býti nemóže, užívám. Tob12,20 Protož časť jest, abych navrátil se k tomu, kterýž mě poslal jest. Vy pak dobrořečte Pána a vypravujte všickny divy jeho. Jeho dobrořečte a zpievajte jemu. Tob12,21 A když to řekl bieše, od viděnie jejich vzat jest a viece jeho viděti nemohli jsú. Tob12,22 Tehda padše za hodiny tři na tvář svú, dobrořečili jsú Boha a povstavše vypravovali jsú divy jeho.

Třinádctá

Tob13,1 Otevřev pak Tobiáš starší usta svá, dobrořečil jest Pána a řekl jest: Veliký jsi, Pane, na věky a všickny věky královstvie tvé. Tob13,2 Nebo ty bičuješ a uzdravuješ, uvodíš do pekel a vyvodíš a nenie, kto utekl by ruky tvé. Tob13,3 Vyznávajte se Pánu, synové Izrahelovi, a před viděním pohanským chvalte jeho. Tob13,4 Nebo proto rozptýlel jest vás mezi pohany, kteříž nevědie[h]nevědie] newidiete jeho, abyste vy vypra[148r]číslo strany rukopisuvovali divy jeho a učinili byste viděti je, že nenie jiný Buoh všemohúcí, kromě něho. Tob13,5 On tresktal jest nás pro nepravosti naše a on uzdravil jest nás pro milosrdenstvie své. Tob13,6 Protož patřte, co učinil jest s námi a s bázní a s třesením vyznávajte se jemu a krále věkuov povyšujte v skutciech vašich. Tob13,7 Já pak v zemi vazby mé vyznávati se budu jemu, neboť ukazuje velebnost svú nad pohanstvem hřěšícím. Tob13,8 A tak obraťte[i]obraťte] obrat[11]opraveno též mladší rukou se, hříšníci, a čiňte spravedlnost před Bohem věříce, žeť učiní s vámi milosrdenstvie své. Tob13,9 Já pak a duše má v něm veseliti se budem. Tob13,10 Dobrořečte Pána, všickni vyvolení jeho, čiňte dni veselé a vyznávajte se jemu! Tob13,11 Jeruzaleme, město boží, tresktal jest tě Pán v skutciech rukú tvú. Tob13,12 Vyznávaj se Pánu v dobrém tvém a dobrořeč Boha věkuov, aby vzdělal v tobě stan svuoj[j]svuoj] tvuoj a přivolal by do tebe všickny jaté tvé a radoval by se na všickny věky věkuov. Tob13,13 Světlem stkvostným stkvieti se budeš a všickny končiny země klaněti se budú tobě. Tob13,14 Národové zdaleka k tobě přijdú a dary nesúce klaněti se budú Pánu v tobě a zem tvú v posvěcenie[k]posvěcenie] poſwicenie jmieti budú. Tob13,15 Jméno veliké vzývati budú v tobě

X
hnevědie] newidiete
iobraťte] obrat
jsvuoj] tvuoj
kposvěcenie] poſwicenie
11opraveno též mladší rukou
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).