[Bible padeřovská, Matoušovo evangelium]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 1175, 355v–365v. Editoři Hořejší, Michal, Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<355v355r355v356r356v357r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[355r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcezplodil jest Abiáše, Abiáš pak zplodil jest Azu. Mt1,8 A Aza zplodil jest Jozafata. A Jozafat zplodil jest Jorama, Joram pak zplodil jest Oziáše. Mt1,9 A Oziáš zplodil jest Joatana. A Joatan zplodil jest Achaza, Achaz pak zplodil jest Ezechiáše. Mt1,10 A Ezechiáš zplodil jest Manassen, Manasses pak zplodil jest Amona. Amon zplodil jest Joziáše, Mt1,11 Joziáš pak zplodil jest Jekoniáše a bratří jeho v převedení babylonském. Mt1,12 A po převedení babylonském[2]A po převedení babylonském] připsáno na okraji jinou, soudobou rukou Jekoniáš pak zplodil jest Salatiele, Salatiel pak zplodil jest Zorobabele. Mt1,13 A Zorobabel zplodil jest Abiud, Abiud pak zplodil jest Eliachima. A Eliachim zplodil jest Azora. Mt1,14 A Azor zplodil jest Sadocha, Sadoch pak zplodil jest Achima, Achim pak zplodil jest Eliud. Mt1,15 A Eliud zplodil jest Eleazara. A Eleazar zplodil jest Matana, Matan pak zplodil jest Jákoba. Mt1,16 A Jákob zplodil jest Jozefa, mužě Marie, z niež sě jest narodil Ježíš, jenž slove Kristus. Mt1,17 Protož všickni národové ot Abrahama až do Davida národóv čtrnádst. A ot Davida až do převedenie babylonského národóv čtrnádst a od převedenie babylonského až do Krista národóv XIIII.[3]a od převedenie babylonského až do Krista národóv XIIII] připsáno na okraji jinou, soudobou rukou

Mt1,18 A Kristovo rozenie takto bieše. Když jest byla zasnúbena matka jeho Maria Jozefovi, prvé než sě zjidechu, nalezena jest v břišě majíci z ducha svatého. Mt1,19 Ale Jozef, muž její, když jest byl spravedlivý a nechtěl jie pronésti, chtěl jest tajně pustiti ji. Mt1,20 A když to mysléše, aj, anděl páně ve spáních ukázal sě jemu řka: „Jozefe, synu Davidóv, neroď sě báti přijieti Marie, manželky tvé. Neb což sě jest narodilo v nie, z duchať svatého jest. Mt1,21 A porodíť syna a nazóveš jméno jeho Ježíš. Neboť on spasen učiní lid svój ot hřiechóv jich.“ Mt1,22 A to všecko stalo sě jest, aby sě naplnilo, co jest řečeno ot pána skrzě proroka řkúcieho: Mt1,23 Aj, panna v břišě mieti bude a porodí syna i nazývati budú jméno jeho Emanuel, jenž sě vykládá S námi bóh. Mt1,24 A vstav Jozef ze spánie, učinil jest, jakož přikázal jemu anděl páně. I vzal jest manželku svú, Mt1,25 a nepoznal jie, až jest porodila syna svého prvorozeného, i nazval jest jméno jeho Ježíš.

Kapitola II.

Mt2,1 Protož když sě jest narodil Ježíš v Bethlémě Judově ve dnech Herodesa krále, aj, mudrci ot východu sluncě přišli sú do Jeruzaléma Mt2,2 řkúce: „Kde jest, jenž sě jest narodil, král židovský? Neb sme viděli hvězdu jeho na vzchod sluncě a přišli sme sě klanět jemu.“ Mt2,3 Tehdy uslyšav Herodes král, zarmútil sě jest i vešken Jeruzalém s ním. Mt2,4 A shromaždiv všěcka kniežata i mistry lida, tázáše sě ot nich, kde by sě Kristus narodil. Mt2,5 A oni řekli sú jemu[4]jemu] nemá lat., + ei var.: „V Bethleemě Judově. [b]označení sloupceNeb tak psáno jest skrzě proroka: Mt2,6 A ty, Bethleeme, země Judova, nikoli nejsi najmenšie mezi kniežaty judskými, neb z tebe vyjde vódcě, kterýž by zpravoval lid mój izrahelský.“ Mt2,7 Tehdy Herodes tajně povolav mudrcóv, pilně učil sě jest ot nich času hvězdy, kteráž sě jim ukázala. Mt2,8 A poslav jě do Bethleema, řekl jest: „Jděte a ztěžte sě pilně o dietěti, a když naleznete, vzkažte mi, ať i já přijda klaněti sě budu jemu.“ Mt2,9 Kteříž když uslyšěchu krále, otešli sú. A aj, hvězda, kterúž biechu viděli na vzchod sluncě, předcházieše jě, až i přišedši stáše svrchu, kdežto bieše dietě. Mt2,10 A vidúce hvězdu, radovali sú sě radostí velikú velmě. Mt2,11 I všedše do domu, nalezli sú dietě s Marijí, matkú jeho, a padše modlili sú sě jemu. A otevřevše poklady své, obětovali sú jemu dary: zlato, kadidlo a myrru. Mt2,12 A otpověd vzemše ve spáních, aby sě nevracovali k Herodesovi, po jiné cěstě vrátili sú sě do vlasti své.

Mt2,13 Kteřížto když otjidechu, aj, anděl páně ukázal sě ve spáních Jozefovi řka: „Vstaň a vezmi dietě i matku jeho a utec do Ejipta a buď tam, ažť i poviem tobě. Neboť budúcie jest věc, aby Herodes dietěte hledal k zatracení jeho.“ Mt2,14 Kterýžto povstav vzal jest dietě i matku jeho v noci a otšel jest do Ejipta Mt2,15 i bieše tam až do smrti[5]smrti] ſmr rkp. Herodesovy, aby sě naplnilo, což jest řečeno ot pána skrzě proroka řkúcieho: Z Ejipta povolal sem syna mého. Mt2,16 Tehdy Herodes vida, že by byl oklamán ot mudrcóv, rozhněval sě jest velmě. A poslav zbil jest všěcky děti, kteréž biechu v Bethleemě i ve všěch krajinách jeho, ote dvú letú a dolóv vedlé času, na který sě bieše vzeptal ot mudrcóv. Mt2,17 Tehda sě jest naplnilo, což řečeno jest skrzě Jeremiáše proroka řkúcieho: Mt2,18 Hlas na výsosti slyšán jest, pláč a kvielenie mnohé, Rachel plačíc synóv svých, a nechtěla sě utěšiti, neb nejsú.

Mt2,19 A když jest umřel Herodes, aj, ukázal sě jest anděl páně ve spáních Jozefovi v Ejiptě Mt2,20 řka: „Vstaň a vezmi dietě i matku jeho a jdi do země izrahelské, nebť sú zemřeli, kteříž hledáchu dušě dietěte.“ Mt2,21 Jenžto povstav vzal jest dietě i matku jeho a přišel jest do země izrahelské. Mt2,22 A uslyšav, že by Archelaus kraloval v Židovstvě miesto [Erodesa]text doplněný editorem[6]Erodesa] Herode lat., otcě svého, bál sě jest tam jíti. A napomanut jsa ve spáních, otšel jest do krajin galilejských. Mt2,23 A přišed přebýval jest v městě, ješto slove Nazaret, aby sě naplnilo, což řečeno jest skrzě proroky, že Nazareus nazván bude.

III.

Mt3,1 Tehdy v těch dnech přišel jest Jan Křstitel, kážě na púšti židovské Mt3,2 řka:

X
2A po převedení babylonském] připsáno na okraji jinou, soudobou rukou
3a od převedenie babylonského až do Krista národóv XIIII] připsáno na okraji jinou, soudobou rukou
4jemu] nemá lat., + ei var.
5smrti] ſmr rkp.
6Erodesa] Herode lat.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).