Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Hospodáři]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1587. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 F 56, p2r–p8v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

[p5r]číslo strany rukopisumůže. Zisk pak ten, kterýž z úžitkův země a dobytka přichází, jest ze všech nejspravedlivější a lidem od Boha propůjčený, jakož i Catocizojazyčný text pověděl, že z dělání rolí a vorby zisk bývá pobožný, ne závistivý, ani zlé obmejšlející. A Cicerocizojazyčný text: Ze všech věcí, z nichž se nětco vydělává, nic není nad vorání země lepšího, nic hojnějšího, nic milejšího, nic dobrému člověku hodnějšího. Naposledy měl Job velikou čeled aneb, jakž jiní vykládají, popluží veliké: nebo že měl mnoho rolí, dědin, luk a pastev, za důvod jest tolik spřežení volů, kteráž do mnohá pluhův zapřáhnouti mohl. A kdež jest veliké hospodářství, mnoho dědin a dobytka, tu také bývá potřebí veliké čeledi, aby vždycky pohotově a před rukama byli služebníci, pacholci, děvky, nádeníci, dělníci, tesaři, kováři etc.cizojazyčný text, z nichž každý svou [p5v]číslo strany rukopisupráci obzvláštní má a své povolání vykonává. Jakž to vše při velikých dvořích na oko spatřiti se může. Tak mnoho a nad to více vypravuje historia svatá o bohatství a jmění Jobově, odkudž dobře rozuměti muožeme, že jest měl veliké a hojné hospodářství a že jest musil býti dobrým, pilným a rozšafným hospodářem a že se nestyděl za ten obchod, za kterýž se nyní mnozí hanbiti chtějí, vyhledávajíce neslušných a nehodných prostředků nabytí bohatství a peněz skrze lichvy, praktiky a partyky, z nichž se ne jeden spravedlivě a bez křivdy blížniho živiti mohl. Těmi příklady svatých patriarchův i jiní potomci jejich životy své zde na světě vedli. Saul od pasení oslic a David od ovčince k vrchní správě a království nad lidem Božím povoláni byli. Mojžíš pásl [p6r]číslo strany rukopisudobytek Jethry, testě svého, když se mu ukázal Pán na hůře Oreb a poslal ho od stáda k faraonovi králi, aby lid jeho z Egypta vyvedl. Elizeus a Amos z pastýřův učiněni byli proroci. O králi Ezechiašovi napsáno v knihách Paralipomenon, že mimo jiné bohatství a poklady měl obílnice pro ourody, obilí, mstu, oleje i stáje pro všeliká hovada a chlévy pro dobytek, bravů a skotů množství.

Netoliko pak svatí lidé a bohabojící, ale i mezi pohany slavní králové a páni rádi a bez všelikého ostýchání s tim obchodem pozemským se obírali, jako Cyruscizojazyčný text, král perský, o němž napsal Xenophoncizojazyčný text, Numacizojazyčný text, římský král, a předek jeho Romuluscizojazyčný text, kterýž také svobodným Římanům všecky jiné obchody a řemesla zapověděl krom vorání a dělání rolí a cvičení se v věcech válečných; ať se tuto

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).