Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Kronice mozkevské]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1590. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 F 55, p2r–p8v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

[p2r]číslo strany rukopisu

Slovútné a vzácné opatrnosti panům, purgmistru a radě města Kolína Nového nad Labem, panům a přátelům mně laskavě příznivým.

Službu svou vzkazuji, slovútné a vzácné opatrnosti páni a přátelé mně laskavě přízniví. Od všemohoucího Pána Boha vinšuji vám dobrého a dlouhého zdraví a jak při zprávě obce vaší, tak i při domácích pracech šťastných prospěchův a hojného Božího požehnání.

Od mnoha let byl jsem v dobré známosti a v důvěrném přátelství s Matoušem Hosiem, rodičem z Vysokého Mejta, měštěnínem a spoluobyvatelem města vašeho. Kterážto známost, jakž začátky své vzala v [p2v]číslo strany rukopisumladším věku našem, ne z naděje nějakého úžitku a zisku, kteréhož tehdáž jeden od druhého očekávati nemohl, poněvadž žádný z nás hádati, nad to pak věděti nemohl, k čemu ho Pán Bůh povolati ráčí, ale z samé a pouhé upřímnosti aneb že jeden při druhém něco toho spatřoval, což mu se líbilo, tak trvala mezi námi bez potržení i v starším věku až do jeho smrti a bez pochyby déleji trvati mohla, kdyby mu byl Pán Bůh dalšího života popříti ráčil. Ten nedávno před smrtí svou, žádostiv jsa ne v zahálce (což učiniti mohl, maje z požehnání Božího strany věcí časných slušné zásobení), ale v počestné práci život svůj tráviti a dary sobě shůry propůjčenými vlasti své a českému národu prospívati, přeložil z jazyka latinského v český [p3r]číslo strany rukopisuKroniku mozkevskou, kterouž latině vydal nějaký Alexander Guagninuscizojazyčný text, Vlach, rodem z města Verony, a u Štefana Báthora, krále polského, za zámku Vitebsku při pomezí mozkevském nad pěším lidem hejtman. V kteréžto krátce, zřetelně a sumovně obsáhl vypsání všech předních krajin, národů, knížetství, měst, městeček, zámků, hradů, řek a jezer v zemi ruské, velikému knížeti poddaných. Dotekl i obyčejův, zvyklostí, mravů a spůsobu vedení života i víry a náboženství téhož národu ruského aneb mozkevského. A nejvíce (o čemž snad až do tohoto času v těchto krajinách žádný vědomosti neměl) vymaloval přenešlechetné a v světě neslýchané, anobrž více ďábelské než lidské tyranství Ivana Vasi[p3v]číslo strany rukopisulovice,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).