Bible drážďanská, Lukášovo evangelium

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. Mscr.Dresd.Oe.85, ff. 569r–588v. Editoři Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

<<<10<570r570v571r571v572r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[570r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Počínají sě čtenie svatého Luky evanjelisty

Prvá kapitola

L1,1 […]text doplněný editorem[1]…] verš nepřeložen L1,2 […]text doplněný editorem[2]…] verš nepřeložen L1,3 […]text doplněný editorem[3]…] verš nepřeložen L1,4 […]text doplněný editorem[4]…] verš nepřeložen

L1,5 Byl jest za dnóv Erodových, krále židovského, jeden pop jmenem Zachař z pořada Abiášova i bieše[5]bieše] navíc oproti lat. jemu žena ze dcer Aronových a jmě jejie Alžběta. L1,6 I biešta oba spravedlná přěd bohem, chodiece ve všem přikázaní i v spravedlnostech hospodinových bez žaloby. L1,7 A nebieše jima syn, protože bieše Alžběta bezdětkyně a oba biešta proběhla své dni. L1,8 I stalo sě jest, když Zachař[6]Zachař] navíc oproti lat., + Zacharias var. požíváše popovstvie v řádu své třiedy přěd bohem, L1,9 podlé obyčějě popovstvie po losu vyjide, aby kadidlo položil, vejda do chrámu hospodinova. L1,10 A všecko množstvie lida bieše vně modle sě v chvíli kaděnie. L1,11 I zjěvi sě jemu anděl hospodinóv, stojě napravo oltářě kadidlného. L1,12 A Zachař uzřěv, smúti sě a strach sě naň říti. L1,13 I vecě k němu anděl: „Nelekaj sě, Zachaři, neboť jest uslyšána prosba tvá a tvá žena Alžběta urodí tobě syna a vzděješ jemu jmě Jan. L1,14 I bude tobě radost i utěšenie a mnozí sě budú radovati jeho narození, L1,15 neboť bude veliký přěd hospodinem a vína i pitie opilého nebude píti a svatého ducha bude naplňen ješče v životě své mateře L1,16 a mnoho synóv izrahelských obrátí k jich hospodinu bohu. L1,17 A on pójde přěd ním v duchu i u moci Eliášově, aby obrátil srdcě otcóv v syny a nevěrné k múdrosti spravedlných, [b]označení sloupcechystati hospodinu osadu svrchovanú.“ L1,18 I povědě Zachař k andělovi: „Otkud to vzviem? Nebo já jsem kmet a má žena přěběhla jest své dni.“ L1,19 A otpověděv anděl, vecě jemu: „Já jsem Gabriel, jenž stojím přěd bohem, a poslán jsem s tobú mluviti a to tobě zvěstovati. L1,20 Aj toť, budeš mlčěti a nebudeš moci promluviti až do toho dne, když sě to stane, protožes neuvěřil mým slovuom, ješto sě vyplnie v svém času.“ L1,21 A bieše osada čakajíc Zachařě a diviechu sě, že on tak dlúho mešká v chrámě. L1,22 Pak vyšed nemože k nim promluviti. I poznachu, že jest viděnie viděl v chrámě. I[7]I] + ipse lat. jě sě k nim kývati[8]jě sě … kývati] erat innuens lat. a osta něm. L1,23 I sta sě, když sě naplnichu dnové jeho služby, otjide do svého domu. L1,24 Pak po těch dnech počala jest Alžběta, jeho žena, a tajila sě za pět měsiecóv řkúci, L1,25 že tak učinil mně hospodin v těch dnech, v nichžto jest zezřěl, chtě otnésti ote mne[9]ote mne] navíc oproti lat. mú potupu mezi lidmi.

L1,26 Pak v šestém měsieci seslán jest anděl Gabriel ot boha do města galilejského, jemuž jmě Nazaret, L1,27 k děvici k uotdanéj za muž, jemužto jmě bieše Ozěp, z domu Davidova, a jmě děvici Maria. L1,28 A všed anděl k niej, vecě: „Zdráva, milosti plná, hospodin s tobú, blahoslavenás ty mezi ženami.“ L1,29 To když uslyšě, smúti sě [v ]text doplněný editorem[10]v] in lat.jeho řěči i mysléše, kteraké jest to pozdravenie. L1,30 I vecě jiej anděl: „Nelekaj sě, Maria, nebo jsi nalezla milost přěd bohem. L1,31 Toť, počneš v životě a porodíš syna a vzděješ jemu jmě Ježíš[11]Ježíš] giezyſſ rkp.. L1,32 Ten bude veliký a syn Vrchnieho bude slúti. I dá jemu hospodin buoh stolici Davida, otcě jeho, a bude krale[570v]číslo strany rukopisuvati

X
1…] verš nepřeložen
2…] verš nepřeložen
3…] verš nepřeložen
4…] verš nepřeložen
5bieše] navíc oproti lat.
6Zachař] navíc oproti lat., + Zacharias var.
7I] + ipse lat.
8jě sě … kývati] erat innuens lat.
9ote mne] navíc oproti lat.
10v] in lat.
11Ježíš] giezyſſ rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).