Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Štítu víry pravé]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1591. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 54 B 49, pA2r–pA4v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

<<<10<pA2rpA2vpA3rpA3vpA4r>>10>>
Skrýt ediční aparát

[pA2r]číslo strany rukopisu

Urozeným panuom, panu Adamovi Slavatovi z Chlumu a z Košumberka a na Češtíně Kostele, Jeho Milosti císařské radě, panu Jindřichovi Slavatovi z Chlumu a z Košumberka a na Košumberce, panu Albrechtovi Slavatovi z Chlumu a z Košumberka a na klášteře podlažském a Chrasti a panu Zachariášovi Slavatovi z Chlumu a z Košumberka a na Chroustovicích, Jeho Milosti císařské truksasu, panům bratřím vlastním a panům mně laskavě a dobrotivě[a]dobrotivě] dobrotě příznivým, Jich Milostem.

Služby své každého času povolné vzkazuji Vašim Milostem, urození páni, páni mně laskavě přízniví, a vedlé těch od všemohoucího Pána Boha dlouhého zdraví a šťastného panování i ve všem dobrých prospěchův upřímně žádám.

Jest-li život lidský ustavičný boj na zemi, jakž vysvědčil onem trpělivý Job, tedyť pobožní lidé a věrní následovníci Kristovi zde v životě tomto ustavičně vésti jej musejí. Ač pak koli tří nejuhlavnější nepřátelé člověka se jmenují satan, tělo a svět, však poslednější dvá jsou toliko onoho[b]onoho] ono prvního nástrojové. Nebo kdyby nebylo satana, ani tělo věrné duši by se neprotivilo, ani svět, jakožto pro člověka stvořený, s pobožnými tak ukrutně by neválčil. Jaký by pak a jak silný byl nepřítel satan, to sv. Petr v krátkých slovích ukázal, kdež věrných k svaté střízlivosti na[pA2v]číslo strany rukopisupomenul,

X
adobrotivě] dobrotě
bonoho] ono
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).