Hus, Jan: Sváteční postila

Strahovská knihovna (Praha, Česko), sign. DE IV 23, 445v–568v. Editor Navrátilová, Olga. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

Elektronická edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

[445v]číslo strany rukopisu

Počínají sě na svátky kázanie čtenie sv. výklady

A najprv na svatého Martina biskupa čtenie, Matúš, 25. kapitola

Člověk jeden, pohostinu bera sě, zavolal sluh svých a dal jim zbožie svá etc.

Výklad

Toto čtenie píše svatý Matúš v 25. kapitole. A tu řěč mluvil jest pán Kristus v úterý po Květné neděli a den čtvrtý před svým umučením. A že jest podobenstvie, kteréžto zvláště a najprvé chýlí sě na duchovnie vládařě a potom na každého křesťana, neb těm duchovním zprávciem viece svého zbožie poručil a dal nežli obecným lidem. A protož toto čtenie čteme na den svatého Martina, jenž jest byl kněz a biskup, kterýž toho sbožie od Boha pójčeného neskryl jako léní slúha, ale těžal jím ku prospěchu svému i všech křesťanóv. [446r]číslo strany rukopisuA v tomto čtení pán Kristus vypověděl odplatu velikú, kterážto bude dána dobrému prelátu. A těžkú pomstu, kterážto potká preláta nestatečného i každého křesťana zlého, kterýžto dary božie zmrhá a jimi sobě i svým bližním neprospievá.

O prvním die takto: „Člověk jeden, pohostinu putuje, bral sě.“ Tuto slušie věděti, že pán Kristus slove „jeden člověk“ proto, že od jednoho člověka, to jest od Panny Marie, pošel a porozen podlé člověčenstvie a zvláštním a neslýchaným obyčějem, to jest, že pannú súci, počala a porodila, a pannú na věky ostala. O tom člověku die prorok v žaltáři: „Zdali Sion die: ‚Člověk.‘ A člověk narodil sě jest v ní a on ji založil najvyšší.“

Ten, pohostinu bera sě, povolal sluh svých. Neb bral sě najprvé z nebe v tělo Panny Marie na tento svět, s světa na kříž, s křížě do pekel, z pekel na svět, s světa do nebe. O tom jeho jití die prorok v žaltáři: „Od najvyššieho nebe vyjitie jeho

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).