Šafaříkův a Tomášský zlomek žaltáře

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 1 A c 66/1–2, 5 ff. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

<<<10<1r1v2r2v3r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[1r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Ps47,9 […]text doplněný editorem[1]…] Sicut audivimus, sic vidimus, in civitate Domini virtutum, in civitate Dei lat. našeho[2]našeho] |ho rkp., buoh založil je[3]je] gie rkp. u věky. Ps47,10 Přijeli sme, bože, milosirdenstvie tvé u prostřědcě chrámu tvého. Ps47,11 Podlé jmene tvého, bože, takež jest[4]jest] navíc oproti lat. i chvála tvá v krajinách země, pravedlnosti tvé[5]tvé] navíc oproti lat. pilna jest pravicě tvá. Ps47,12 Vzraduje[6]Vzraduje] Rraduge rkp. sě huora Sion a vzveselé sě[7]Vzraduje sě … vzveselé sě] Laetetur … exsultent lat. dcery Jude pro tvé súdy, hospodine. Ps47,13 Okľučte huoru[8]huoru] navíc oproti lat. Sion a obejměte ji, zvěstujte na vežiech jejích[9]jejích] giegich rkp.. Ps47,14 Vložte sirdce vašě u moci jejie a udařte jejie domy[10]domy] domu rkp., abyste zvěstovali v jiném rodu. Ps47,15 Nebo teď jest buoh, buoh [náš u věk]text doplněný editorem[11]náš u věk] noster in aeternum lat. a u věky věkóm[12]věkóm] wiekomi rkp., on vlásti bude námi věčně. Chvála otci i synu i svatému duchu, jakž jest byl ot počátka i nynie i vždy bude věky…[13]Chvála … věky] navíc oproti lat.

Audite hec omnes gentescizojazyčný text

Ps48,1[14]verš nepřeložen Ps48,2 Slyšte to, všickni národové, ušima přijměte, [všickni]text doplněný editorem[15]všickni] omnes lat., jižto bydlíte v světě, Ps48,3 všelicí[16]všelicí] ſcheliczi rkp., ponecháno místo pro majuskuli zeměné a synové člověčí, [spolu]text doplněný editorem[17]spolu] simul lat. v jedno[18]jedno] giedno rkp. bohatý i chudý. Ps48,4 Usta má mlu[b]označení sloupceviti budú múdrost a myšlenie[19]myšlenie] miſ…nye rkp. sirdce mého věhlastvo[20]věhlastvo] wiehlaſt… rkp.. Ps48,5 Nakloňu[21]Nakloňu] Naklano rkp. u příklad ucho[22]ucho] vch… rkp. mé a[23]a] navíc oproti lat. otevru v chvále přědloženie[24]přědloženie] prz…edlozenye rkp. mé. Ps48,6 Proč báti sě budu v den zlý? Nepravost stópěje mé obkľúčí[25]obkľúčí] obkluczie rkp. mě. Ps48,7 Jižto úfají u moci svéj a [u]text doplněný editorem[26]u] in lat. množstv́ú[27]množstv́ú] mnoztſtwu rkp. bohatství svých, chválé sě. Ps48,8 Bratr nevykúpí, vykúpí člověk, nedá bohu libosti své Ps48,9 i mzdy vykúpenie dušě své. A dělati bude u věky Ps48,10 a živ bude až[28]až] adhuc lat. do koncě. Ps48,11 Neuzří zahynutie, když uzří múdré [mrúce]text doplněný editorem[29]mrúce] morientes lat., pojednú nemúdří a blázni[30]nemúdří a blázni] insipiens et stultus lat. zahynú. I ostavie jiným sbožie svá Ps48,12 a rovové jich domové jich u věky, přiebytci jich ot národa až do národa i[31]i] navíc oproti lat. vzývali sú jména svá v zemiech svých. Ps48,13 A člověk[32]A člověk] Cczlowiek rkp., když ve čsti bieše, neurozuměl jest, přijednán jest dobytčatóm nemúdrým a podoben učiněn jest[33]učiněn jest] geſt vczinyen geſt rkp. jim. Ps48,14 Teď[34]Teď] Haec lat., překladatel četl Hic cěsta jich pohoršenie[35]pohoršenie] pohorzenie rkp. [jim]text doplněný editorem[36]jim] ipsis lat. a potom v ustech jich sľúbie sě. Ps48,15 Jakožto

X
1…] Sicut audivimus, sic vidimus, in civitate Domini virtutum, in civitate Dei lat.
2našeho] |ho rkp.
3je] gie rkp.
4jest] navíc oproti lat.
5tvé] navíc oproti lat.
6Vzraduje] Rraduge rkp.
7Vzraduje sě … vzveselé sě] Laetetur … exsultent lat.
8huoru] navíc oproti lat.
9jejích] giegich rkp.
10domy] domu rkp.
11náš u věk] noster in aeternum lat.
12věkóm] wiekomi rkp.
13Chvála … věky] navíc oproti lat.
14verš nepřeložen
15všickni] omnes lat.
16všelicí] ſcheliczi rkp., ponecháno místo pro majuskuli
17spolu] simul lat.
18jedno] giedno rkp.
19myšlenie] miſ…nye rkp.
20věhlastvo] wiehlaſt… rkp.
21Nakloňu] Naklano rkp.
22ucho] vch… rkp.
23a] navíc oproti lat.
24přědloženie] prz…edlozenye rkp.
25obkľúčí] obkluczie rkp.
26u] in lat.
27množstv́ú] mnoztſtwu rkp.
28až] adhuc lat.
29mrúce] morientes lat.
30nemúdří a blázni] insipiens et stultus lat.
31i] navíc oproti lat.
32A člověk] Cczlowiek rkp.
33učiněn jest] geſt vczinyen geſt rkp.
34Teď] Haec lat., překladatel četl Hic
35pohoršenie] pohorzenie rkp.
36jim] ipsis lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).