Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Kalendáři historickému z roku 1578]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1578. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 C 25, p2r–p6v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

<<<10<p2rp2vp3rp3vp4r>>10>>
Skrýt ediční aparát

[p2r]číslo strany rukopisu

Slovútné a mnoho vzáctné poctivosti panům purgmistruom a radám Starého a Nového slavných měst Pražských, panům a ochráncům sobě laskavě příznivým.

Slovútné a mnoho vzáctné poctivosti páni Pražané, páni mně laskavě přízniví, Vaším Milostem služby své povolné a hotové s vinšováním prospěchu a štěstí v radách a věcech obecných upřímně vinšuji.

Čímž by jedenkaždý vlasti své povinen byl, o tom Plato, vznešený mudřec, takto napsal: „Větší (řka) poctivost náleží k vlasti nežli k rodičům, to jest k otci a k mateři, prokázati. Nebo vlast nade všecky ty slavnější a svatější jest a v větší vážnosti bývá před Bohem a lidmi moudrými.“ A více také ctíti ji máme, buďto v zůřivém zastoupení aneb jí zastání, buďto také v povolném k ní se propůjčení nežli vlastního našeho otce. A na jiném místě, kdež vychvaluje krajinu a město Athénské, položil dvě příčiny, za kterýmiž ta země od svých měšťanův a obyvatelův nad jiné milována, šetřena a ctěna býti má: Jedno, že je jako matka z sebe zplodila, druhé, že je krmí a chová, dodávajíc jim netoliko tělesných potřeb, ale také v dobrém řádu a spravedlivých právích je řídíc a zpravujíc;

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).