Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Hospodáři]

Praha: Adam z Veleslavína, Daniel, 1587. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 F 56, p2r–p8v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

ni[p8r]číslo strany rukopisukdá vuobec skrze tlačení najevo nevyšel, až teď nyní. Pán Bůh rač dáti šťastně, aby sloužil mnohým k úžitku a prospěchu.

Vám pak, urozený pane Jene Labounský z Labouně, pane a příteli můj zvláště milý a příznivý, takovou obojí práci cizí, ovšem ale skrze mne obnovenou, připisuji a oddávám, ne proto, že byšte, majíc hospodářství na zemi nemalé, správy této a naučení ode mne potřebovali a bez toho statků svých dobře a užitečně spraviti neuměli, ale abych aspoň tim chatrným dárkem dokázal k vám jakožto laskavému dobrodinci svému náležité a povinné vděčnosti jak za obzvláštní přívětivost váši a lásku ke mně, tak i za nejedna dobrodiní, kteráž jsem od vás přijal. Jsem té celé a důvěrné naděje, že toto mé ozvání se a přihlášení k vám laska[p8v]číslo strany rukopisuvě a vděčně příjmete. Když má možnost větší bude, větším také odměniti se nepominu. Zatim milost Pána Boha našeho buď s námi.

Dán v Praze v pondělí, den sv. Medarda, pamatný pro velikost vody na řece Vltavě i jinde v zemi české, kterážto, rozmohši se z dešťů, ješto před tim předešli, mnohé nenabyté škody na dříví, na rolí a osení, na zahradách a na lukách u Prahy i na jiných místech, zvláště pak u Hory stržením rybníkův, zdělala, léta 1587.

M. Daniel Adam z Veleslavína

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).