Artikulové, kteříž jsou z milostivého Jeho Milosti císařské poručení ve všech třech městech Pražských přede všemi obcemi na rathauzích vyhlášení…

Praha: Schumannová, Anna (?), 1598. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 65 E 2398, A1r–A4v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<A1r–A1vA2rA2vA3rA3v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[A1r]číslo strany rukopisu

Artikulové, kteříž jsou z milostivého Jeho Milosti císařské[1]Rudolf II. poručení ve všech třech městech Pražských přede všemi obcemi na rathauzích vyhlášení, a to v outerý in vigilia Simonis Iudaecizojazyčný text léta Páně 1598.[2]27. října 1598

[A1v]číslo strany rukopisu

Předně, poněvadž se to vskutku poznává, že na tento čas žádného nakažení morového povětří není než toliko contagiosa luescizojazyčný text, a k tomu, že se veliká příčina těmi nečistotami, kteréž se po domích, po ulicech i jinde shromážděné zdržují, o níchžto předešle několikráte poručeno jest bylo, aby takové škodlivé věci a nečistoty na každý čas se vyklizovali, že pak až posavád při městech Pražských to tak opatřeno není, ráčí Jeho Milost císařská nad tim velikou stížnost jmíti a rychtářům[a]rychtářům] Rychtařům svým, prýmasům[b]prýmasům] Prýmaſum, purkmistrům a konšelům všech tří měst Pražských přísně poroučeti, aby, povolajíce před sebe na rathauzy jedno každé město obce své, jím všem v známost to podstatně uvedli a přísně poručili, aby podlé těchto artikulův od Jeho Milosti císařské nařízených jedenkaždý hleděl se tak chovati pod jistými pokutami. Rychtářové pak Jeho Milosti císařské a úřadové konšelští nad tim nade všim aby skutečnou ruku drželi, aby tak podlé těch všech artikulův vše se řídilo a skutečně držalo i zachovávalo.

Jedno, pokudž se to poznává, že mnozí v domích svých všelijaké nečistoty (z níchžto nesnesitedlní smradové lidskému zdraví[c]zdraví] zdrawi škodliví pocházejí) za mnohá léta zdržují a všelijak v příbytcích svých nečistotně se chovají, mnohdykráte sami k nezdraví a k nemocem (an by se jích mohli ušetřiti) příčinu dávají. Jeho Milost císařská to ráčí chtíti míti a přísně poroučeti, aby ihned jedenkaždý všelijaké hnoje a nečistoty z domu svého vykliditi, vynesti aneb vyvezti na břehy dal a ničehéhož od takových nečistot v domě svém nezanechával. A mímo to každého dne vždyckny z domu svého (jakž

X
arychtářům] Rychtařům
bprýmasům] Prýmaſum
czdraví] zdrawi
1Rudolf II.
227. října 1598
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).