Beneš z Hořovic: Překlad kroniky Twingerovy

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. II C 10, 1r–27v, 86r–156v. Editor Šimek, Štěpán. Ediční poznámka
<<<10<1r1v2r2v3r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Tuto se počíná accescizojazyčný text nebo přístup na kroniku Martimiani

Nalézaji psáno latině mnoho v kníhách, že jsú kníhy od té chvíle, ješto pravie o césařích, o papežích, o králéch i o jiných pániech, kterak jsú své živuoty vedli v rozličných skutciech a jmenovitých věcech, ješto od jich časóv stalo se jest. Ale česky nalézaji málo takých kníh, avšak někteří múdří světští rádi čtú tak o těch věcech jako učení kněžie. Také jsú ti lidé, ješto mnoho radějše čtú o nových věcech než o starých, avšak jest o těch bojích, ješto jsú se staly, a o jiných jmenovitých věcech, ješto jsú se ty časy staly, tak popsáno. Protož já, pan Beneš z Hořovic, rytieř zámorský český, z jiných kronik překládám, ješto Eusebius a Martinus a Vincentius udělali jsú. A z kníh jiných některé věci, ješto mně jsú najrozumnějšé a chtivy jsú mi čísti, a zvláště o některých jmenovitých věcech, ješto sú v Štraspurku anebo v Elzasiech a v těch zemiech blízko odtad, co se stalo. A chci vám každé věci položiti počet těch let před božím narozením, aby viděli a uměli počísti, kak dlúho jest to, jakož se jest to stalo anebo opět za kterého césaře anebo krále stalo se jest to. Nebo praví mistr Hugo z Florencie, že jedna stalá věc od toho člověka neumie praviti, kterého léta nebo za kterých časóv a králóv stalo se jest to. Mají praviti kterého léta za pověsti, ale nic za spravedlivú věc. Ale mám já k té věci, ješto se před božím narozením stalo a posazeny jsú tak mnoho let, jakož jest bylo před božím narozením, anebo opět tak mnoho let, jakož v ty časy bylo před Adamem, až do té chvíle, jakož se ta věc stala, že jsú také jednu i každú mateří popsali, aby tiem lépe uměli praviti a psánu nalezli, kde stojí. A proto sem já tyto kníhy v šest kapitol, to jest v šest rozdielóv, rozdělil a chci teď krátkými slovy položiti, která mateřie anebo které kapitolum

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).