Žaltář poděbradský, 1. část: Kniha žalmů a chvalozpěvy

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. Mscr.Dresd.k.2, ff. 8 bis r – 134v. Editoři Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Tento žalm učinil David, když byl ustaven králem v Bethlemě, a jest od svatého ducha.

Ps1,1 Blažený muž, jenž nechodil v radě nemilostivých a na cěstě hřiešných nestál a na stolici smrtedlnéj neseděl, Ps1,2 ale v zákonu hospodinovu vuole jeho a v zákoně jeho vzmyslí den i noc. Ps1,3 I bude jakžto dřěvo, ješto vsazeno jest podlé zběhóv vodných, jenž ovoce dá v čas svój. A list jeho nesplyne, a [vše]text doplněný editorem[3]vše] omnia lat. což koli učiní, prospěje. Ps1,4 Ne tak nemilostiví, ne tak, ale jako prach, jehož mece vietr od obličeje zemského. Ps1,5 Protož nevstávají nemilostiví v súdu ani hřiešní v radě pravých, Ps1,6 nebo znal hospodin cěstu pravých a cěsta nemilostivých zhyne.

Tento žalm učinil David, když měl bojevati s Amalethem a proti Philisteóm, a jest od božieho narození.

Ps2,1 Proč sú sě vzrydaly vlasti a lidé myslili sú ješitné? Ps2,2 Přistúpili králi zemščí a knížata sešli v jedno proti hospodinu a proti pomazanci jeho: Ps2,3 „Zlámajmy okovy jich a svrzmy s nás jho jich.“ Ps2,4 Jenž bydlí v nebesiech, posmievati sě bude jim a hospodin vzrúhá sě jim. Ps2,5 Tehdy vzmluví k nim v hněvě svém a v rydání svém zamútí je. Ps2,6 Ale jáz postaven sem král od něho nad Sionem, horú svatú jeho, káže kázaní jeho. Ps2,7 Hospodin řekl ke mně: „Syn mój jsi ty, jáz dnes urodil sem tě. Ps2,8 Pros ote mne a dám tobě vlasti dědinu tvú a sbožie tvé meze zemské. Ps2,9 Vlásti jimi budeš v prutu železném a jako sud hrnčieřóv ztepeš je.“ Ps2,10 A nuž, králové, urozumějte, učte sě súditi země. Ps2,11 Služte hospodinu u bázni a veselte sě jemu v strachu. Ps2,12 Pochvatněte kázen, ať někdy nevzhněvá se hospodin a nezhynete s cěsty pravéj. Ps2,13 Když

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).