popadati | StčS | MSS |

popadati v. popásti (-padu)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


popásti, -padu, -pade, pozd. popadnúti, -nu, -ne pf. (ipf. popadati, -aju, -á, popadovati, -uju, -uje); k pásti / padati

1. co/koho (za co) [v hněvu, spěchu ap.] popadnout, prudce (n. pohotově) uchopit; [zbraň, nástroj] chopit se čeho: popadny [nepřítel] i ztlač v zemi život mój ŽaltWittb Ps 7,6 (polap BiblLit, pochyť ~Pad, ať pochopí ~Praž) comprehendat; až ho [bratra] popad hi utopi LegJidD 2b 9; vztáh ruku, i popadl meč, aby obětoval syna svého EvOl 146a (Gn 22,10: uchopil BiblPraž) arripuit; za hrdlo jě popadše [lotři] PasKlemA 252a (v. polapiti 1); jedny [hříšné duše ďábel] popadugie, o zemi jimi udeřieše OtcA 45b; popadne psa za uši BiblOl Pr 26,17 (popada ~Pad) apprehendit; její [ženy] prstové popadli sú vřeteno t. Pr 31,19 (uchopili ~Praž); Popadna, což muož, uteče MatHom 151, pod. ArchČ 6,188 (1479); Popadni oděnie a štít BiblPad Ps 34,2 (v. polapiti 1); palpitare duši popadati SlovOstřS 142; mancipio popadugy Slov Muz VII D 17,38b; tuť čert spí, popadneſs jej za ocas TovHád 38a (v obr.); ďábel člověka nepopadá za ruce…ani za nohy…, než popadá za hrdlo a hlavu t. 101a (v obr.); jestli že ten člověk…popadne obruč na kostelních dveřiech PrávŠvábA 137b gevahet; v. též pochopiti 2 ║ popadne súd ruka má ŽaltWittb 215a (Dt 32,41: v. pochytiti 1) jme se soudit; on [Ježíš v sobotu] popad, uzdravi jeho [vodnatelného] EvVíd 34a (L 14,4: v. pojieti 1) pozvednuv; uče [Ježíš] v chrámu, a žádný nepopadl jeho EvOl 240a (J 8,20: neuchopi ~Zimn, nelapi BiblDrážď, nejal ~Praž, neztíhnieše ruky naň EvRajhr) nevztáhl ruku na něho; an [Ježíš] popad za ruku slepcě BiblDrážď Mc 8,23 (popad ruku ~Lit, ujav ~Praž) apprehensa manu vzav (sr. pojieti 1, pochytiti 1); tehda Barnabáš popad jeho [Šavla], vedl jest k apoštolóm BiblOl A 9,27 (v. pojieti 6) ujav se ho; dýchati nelze, jedva duchu popadagi Kruml 345 popadám, chytám dech; Popadni laloky jejie [ryby] BiblPad Tob 6,4 (v. pochopiti 2) popadni ji za skřele

2. koho/co uchvátit koho/co, zmocnit se koho/čeho (a odnést): duch boží popadl Filipa a více neuzřě jeho eunuchus EvOl 138a (A 8,39: v. pochopiti 3) rapuit; andělé, popadſſe ho [Lota]…se dcerama, postavichu jě přěd městem ComestC 27b apprehensum; podlé mluvenie tvého popadny mě BiblOl Ps 118,170 (zprosti ŽaltWittb, vyprosť ~Klem, vylap ~Kap, vysvoboď mě BiblPad; fig.) eripe vysvoboď; ješto [řeky babylónské] popadnvcz člověka,…až jej i uvalé v hořké moře ŠtítSvátA 121b; vietr pochlebenstvie, kteréž srdce nestálé pyšných popadne Čtver 81b strhne; smrti ruky ujíti nemuož, nebo smrt všecko úsilé jeho [člověka]…popada GestaB 112b; kteréžto [drápy ochechulí]…ku pekelním mukám popadugi t. 119b; leč bude jím [Bohem duše] popadena a divně mocí jeho…vytržena od věcí tělesných HusSvátA 536a ║ kam tě popadlo tvé opilstvo SlovRohA 182b (v. obžerstvie 2) strhlo (sr. pochopiti 4)

3. koho/co (v čem, v co [past] ap.) (po)lapit, chytit (do čeho); [o lovci, dravci ap.] ulovit; [člověka] zaskočit, zadržet, zvl. zajmout: v osidle…popadena jest noha jich ŽaltKlem 9,16 (v. pochopiti 5) comprehensus est; láká [hříšník jako lev], aby popadl chudého; popadnuty chudého, když přitrhá jej t. 10/1,9 (popadl…popadat BiblPad, tirhl…tirhnúti ŽaltWittb, potrhl…potrhnúti ~Pod, podtrhl…podtrhnúti BiblLit, polapil…lapati ~Praž) rapiat…rapere; jětie, ježto jest schoval, popadny jej t. 34,8 (v. pochvátiti 2) apprehendat; některú [ovečku] vlk popadne AlxV 1119; sluhy židovské, popadſſe Ježíšě, svázachu jeho EvZimn 21b (J 18,12: polapichu BiblOl, jali ~Praž); lákajíce popadnuty nětso z jeho [Ježíšových] úst BiblDrážď L 11,54 (fig.) capere pochytit; v tuto siet diáblovu smilstvie když kto popaden bude JeronM 18a; jakožto hledají popaſti kuroptvy na horách BiblOl 1 Rg 26,20 (sě honí ~Pad, loví ~Praž) persequitur perdix; v nevidomých věcí milovánie bude popaden [duch] Aug 69b (fig.); stien svuoj popadnúti a vietr honiti OrlojB 51b (sr. Sir 34,2); popaden sem jako ryba na udici neb tak v osidlo Kruml 341; kráva zajisté popadena byla skrze rohy Čtver 74a illaqueatur; maso jedie těch zvieřat, což na lovu popadnu CestMil 46a; vodoplavnú popadly sú lúpež sietky GlosSed 222b traxerunt; kterýmž [osidlem ďábel] by nohu křesťanskú popadl AktaKost 22b; když rychtář zloděje popadne PrávPražV 145a ergreift; loví [bezbožníci] viece, než mohú popadnuti ChelčPost 83a (v obr.); sít velikého bludu, kterýž vás popadl PasKal M19b; reciare popadnuti SlovKlem 21b; potom jistce popadli, mučili Půh 5,59 (1481); v. též pochopiti 5, polapiti 3 ║ z jeho [božích] rukú nikakž nemohú utéci, aby jich jeho veliký súd…nepopadl JeronM 60a nedostihl, nepostihl; muož popáſti [moc] hřiešníkuo tohoto světa mečem svým, aby se nevylili jako povodeň ChelčSíť 99b zadržet, zastavit

4. koho v čem, čím [v jeho vlastních úkladech, slovech ap.] nachytat na co, zaplést do čeho, dostat do úzkých čím: popadeny bývajú v radách, jimižto myslé ŽaltKlem 10/1,2 (jati budú ~Wittb) comprehenduntur zaplétají se; popadnu múdré v jich chytrosti BiblDrážď 1 C 3,19 (zlapám ~Praž); žádný mne v tom nepopaduy, ješto řiekám, že… ŠtítKlem 65a; jenž popada múdré v chytrosti jich BiblPad Job 5,13 (postíhá ~Ol, pochycuje ~Lit) apprehendit; neb sú to dobře znali,…že by se tiem [tj. odpovědí] samy popadli a potupili ChelčPost 236b, pod. RokPostB 441; hledí jeden druhého v řeči popadnuti RokJanB 150b

5. pf. koho v/při/na čem [nenáležitém, zvl. skutku], s čím ap. dopadnout, přistihnout při čem: v skutciech rukú jeho popaden jest hřiešník ŽaltWittb 9,17 (uchycen jest ~Klem, polapen jest BiblPraž) comprehensus est; žena nynie v cizoložství jest popadena EvZimn 15a (J 8,4: jata ~Víd) deprehensa est; Popadli li byšte sě aneb nalezli v hřiešě OtcB 195a; neb si na lži popadena ComestC 29a; bude li popaden člověk, nutkaje bratra svého BiblOl Dt 24,7 (hledán ~Praž); aby nebyl popaden i pohaněn v slově nekázaném t. Sir 5,14 (v. polapiti 4) ne capiaris; v zjěvný vinně jej [Ježíše] popaſti Mat 335 (sr. Mt 22,15); budu li při jistině popaden GestaB 77a; jestli že který s kterú popaden bude v smilství HusManžV 109b, pod. HusVýklB 81b; v. též pochytiti 5 — jur.: když by kto přěd králem…koho zabil, byl li by tu popaden, má ihned sťat býti ŘádZemA 48a fuerit…deprehensus; když by rovný rovnému…přěd plným súdem dal políček a s tiem popaden byl t. 48b; kohož by popadl, an tu dělá na tom mlýně Půh 2,437 (1415); pakli bych v kterém kusu popaden a osvědčen byl ArchČ 4,251 (1438); o ty lúpežníky, kteříž s jistinú na svobodné silnici popadeni sú ListářRožmb 2,219 (1443); Popadne li jeden jednoho u své ženy a popadne je oba na horkém účinku PrávSasE 106b begrifft; kohož při skutce popadnu PrávŠvábE 52a; kdož by s ní [falešnou mincí] popaden byl ArchČ 10,322 (1496) ║ to sbožie bude popadeno v toho moci, jemuž jest poručeno PrávŠvábA 115a shledáno

6. koho/co zmocnit se koho/čeho, zvl. násilím získat; fig. koho opanovat, ovládnout; [o něčem nežádoucím] zachvátit; [o zlém duchu] posednout: Sichem…popad ji [Dinu], i spal s ní BiblOl Gn 34,2 (polapiv ~Pad, chopil ji ~Praž, v. podáviti 3) rapuit, pod. PrávŠvábA 109a begrifet; Aas…silný anebo popaduge VýklHebrL 173a apprehendens; toto popadnucz žida, když umie páteř, již všeho dosti [k jeho násilnému pokřtění] RokLukA 96a; vždy jdou [světští lidé] v svět, chtíce jej popadnauti AktaBratr 1,339a fig.: třes popadl jě ŽaltWittb 47,7 (pochytil ~Kap, pochopil BiblLit) apprehendit; mužě nepravého mnohé zlé popadne na skončění t. 139,12 (polapí ~Kap, lapie BiblLit, pochytie ~Pad, pochopie ~Praž) capient; popade všěckny bázen EvZimn 17a (L 7,16: v. objíti 4) accepit, pod. BiblDrážď Mc 16,8 invaserat; kdežkolvěk jeho popadne [„němý duch“], mučí jej EvOl 303b (Mc 9,17: v. pojieti 2), pod. ipf. BiblPad 1 Rg 16,23 (v. nadlapati 1) arripiebat; když jej [umírajícího] popade klánie HradBohat 142b; tu jej často hněv popadowaſſe OtcB 73b (popadaſſe ~A); lakomstvie srdcě jich ihned popadlo jest PulkB 4 involvit; ať by tebe blud nepopadl Kruml 256; cizí oheň [tj. světských zájmů] popaduge lid nezučený ŠtítBes 4; mnohé popaduge ta silná milost ŠtítSvátA 18a, pod. pf. t. 52b; nepopadne vás spravedlnost BiblPad Is 59,9 (nepřijme sě vás ~Drážď); od nich [husitů] nás tento čas popadla psota LyrVil 123; v. též pochvátiti 2, polapiti 5, nadjíti 3 ║ popadením popadena bude země jako opilec BiblOl Is 24,20 (vikláním viklána ~Drážď, klácením klácena ~Pad, potřesením potřese se ~Lit) agitatione agitabitur rozkolísá se; ó, kterak mě popadlo opatřenie smrti této Kruml 346 uchvátilo, silně zaujalo (pod. MatHom 74)

7. co [žádoucího] dosáhnout čeho, obdržet co; [vlastnost] osvojit si: Popadnyete kázn, ne někdy rozhněvá sě hospodin ŽaltWittb 2,12 (v. pochvátiti 3) apprehendite; hledáte mě zabiti, nebo má řěč ničs nepopada mezi vámi EvZimn 9b (J 8,37: nejme vás ~Víd, nejme sě u vás ~Beneš, nejímá se vás ~Ol, nepřijímá se vás BiblLit, nepřijímá u vás ~Pad, nechápá se vás ~Praž) non capit tj. nemá úspěch; jenž ve dne v noci nepopadne usnutie svýma očima BiblDrážď Eccl 8,16 (ni…přijme ~Lit, nepřijímá ~Pad, oči jeho nepospie ~Praž), pod. HymnUKA 28a; běžte, abyste popadly [odměnu] EvOl 103b (1 C 9,24: abyšte doběhli BiblLit, abyšte postihli ~Pad) comprehendatis; ješto dědičstvo spasenie popadugy Aug 118b; málo jich jest, ješto by je [ dary] popadly ŠtítVyš 67b; v. též pochopiti 7, pochytiti 7 ║ křěsťané…losem sobě popadugy apoštoly ŠtítAlžb 455a vybírají si

8. co/koho pojmout, obsáhnout („pojieti“ 5); fig. („v sobě“) pojmout do sebe, pohltit: pusť tam [do nádoby] man, cožť móž gomor popadnuti BiblOl Ex 16,33 (vzieti ~Pad, býti muože s měřici ~Praž) capere; nemožieše jich země popaſti, by přěbývali spolu t. Gn 13,6 (jich směstknati ~Pad, jim stačiti ~Praž); kterého vešken svět nepopada, toho nosie třeva dievky HymnUKA 9a fig.: tmy jeho [tj. světla] nepopapadli (m. -popad-) EvOl 211a (J 1,5: v. objieti 3) non comprehenderunt, pod. t. 318b (J 12,35); vóně nepopada povětřie Kruml 274 ║ duch svatý rozumu…, jenž popada všěcky duchy rozumné BiblDrážď Sap 7,23 (popada v sobě ~Ol) prostupuje

9. co (čím [vnímajícím]) postihnout; [rozumem] pochopit („pochopiti“ 9): řekl sem: Nynie popad; toto proměněnie pravicě vrchnieho ŽaltKlem 76,11 coepi (překl. četl cepi); uslyš, hospodine, modlitvu mú…, ušima popadny slzy mé ŽaltKap 38,13 (přijmi ~Wittb, zvěz ~Pod, pozoruj BiblPraž) percipe, pod. t. 53,4 aj.; ne všickni mohú popadnuti toho slova BiblOl Mt 19,11 (popadagij to slovo HusSvátTN 147a, v. polapiti 7); mysl, ješto by mohla rozuměti a popadnuty pravdu Aug 7b; byl hlúp popadnuty, co mluvil…Kristus WaldhPost 94b; popaſty nebeské tajnosti ŠtítSvátA 81b (popadnuti ~B) esse capaces

Sr. pochopiti, pochytiti, polapiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


popadati, -aju, -áš, popadovati, -uju, -uješ ned. popadat, uchvacovat, zmocňovat se; táhnout; chápat, rozumět: ne všichni popadají to slovo
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).