pochopiti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

pochopiti, -ṕu, -pí pf. (ipf. pochopovati, -uju, -uje, ojed. pochopávati sub 3); k chopiti

1. [o osobě] koho/co („v rucě“ ap.) uchopit, zvl. vzít; [padajícího] zachytit: když sú tě pochopili rukú [aby se opřeli], i zlámal si sě BiblDrážď Ez 29,7 (se chopili tebe ~Praž); aby tě [padajícího andělé] v ruce pochopili t. Mt 4,6 (uchycili EvSeit, pochytili ~Klem, vzeli ~Ol); jichžto těla…pochopugycz, tajně pochovali PasMuzA 383 capientes; Mariji plačíci sem pochopila a do domu sem ji uvedla DivKlem 173b (471); pochopili sú anjelé ruku jeho…i vyvedli sú HusSvátA 523b (Gn 19,16 apprehenderunt: ujemše jej…za ruku BiblOl, chopili sú ruku ~Praž, popadli ~Pad); kterého svatého anděl pochopiw zdvihl jest HymnUKA 73b arripiens ║ aby tiem ubruscem osáhl a pochopil [napravovatel] zdolu stehna LékSalM 716 podebral

2. pf. [o zvířeti n. člověku v hněvu ap.] koho/co popadnout, prudce uchopit: bochnec žitný pochopiw, u velikém hněvu chudého sě jím hodil PasMuzA 120 arripiens; vlk dietě pochopiw, s ním do lesa běží t. 569 rapiens; kamenie pochopywſſe, chtěli jeho kamenovati KristA 69a (J 8,59 tulerunt: popadechu EvOl, vzechu ~Seit, podvíháchu ~Víd, vzdvihu ~Zimn) sebravše; pochopyw své rúcho David, i rozedřěl BiblOl 2 Rg 1,11 (ujav ~Praž) apprehendens; to pochopyecz [ryba], co jest libé ŠtítBarlB 156; pochopiecz holú rukú kalichy…po rozdávaní PříbrTáb 81a; pochopiwſſe dva synové Jákobovi…meče BiblPraž Gn 34,25 (vzchopivše ~Ol); capescere žádostí pochopiti SlovKlem 8b ║ Pochop laloku jejie [ryby] TobU 142a (Tob 6,4: popadni BiblPad, polap ji ~Ol, ujmi ~Praž) apprehende popadni ji za skřele

3. koho/co zmocnit se koho/čeho; co uchvátit; [o větru] sebrat: násilím sú brali a domy pochopawali BiblDrážď Mi 2,2 (sú pochopowali ~Ol) rapuerunt zabírali; tehda duch boží pochopil svatého Filipa, až jeho viec neuzřěl ten…múřenín t. A 8,39 (popadl EvOl); ten [Bůh] pochopyw kobylky, i vrhl je u moře BiblOl Ex 10,19 (zachvátiv ~Praž) arreptam; comprehendat zachvátil, pochopil, polapil [jako zloděj] VýklKruml 309a (1 Th 5,4); pochopiw jeho [obléhaného dobyvatel], potom ho kázal stieti LetKřižA 177 relig. fig. o získání: ať po tom hlasu [tj. Boha o spasení] poběhnu a pochopym tě ModlMil 13b; královstvie nebeského ne vlažní…pochopye ŠtítVyš 7b diripiunt ○ p-ṕený pochoṕený adj.: jako prach vichrem pochopeni BiblDrážď Os 13,3 raptus; jako mrvu od větra pochopennv Pror Is 41,2 (pochvácené ~Pad) ║ vstúpím na palmu a pochopim ovoce jejie VýklŠal 133b (Ct 7,8: v. natrhati) natrhám si

4. pf. koho („s sebú“ kam) vzít, odnést: zda s ty jeho [Ježíše zahradník] pochopil, pověz mi, kdež jeho položil KristA 108a (J 20,15 sustulisti: zdvihl EvVíd, otnesl ~Zimn, přijal ~Rajhr, vzal BiblDrážď); všěcky je [bohy] pochopi povětřie BiblOl Is 57,13 (odnese ~Lit) auferet; tě i s sebú k věčnému pochopié [nálezky] zatracení Budyš 12b strhnou ║ pochopil by tě [Bůh] z svrchka zemského BiblOl Dt 6,15 (odjal ~Pad, shladil ~Praž) shladil by tě

5. pf. koho chytit, zadržet, zvl. zajmout koho: pochopil [strážce] Jeremiášě BiblDrážď Jr 37,12 (popadl jest ~Pad, chytil ~Praž) apprehendit; výbojce pochopichu a jej šíje odsúdichu BawEzop 2394; pochopyly sú jeho [proroka] kněžie Pror Jr 26,8 (pochytili sú ~Pad); kněžie pochopieċe člověka…žalařují HusPostH 92b; kdež se nenadál [hříšník], tu bude pochopen BiblPraž Sir 23,30 (popaden ~Ol) ║ v osidle…pochopena jest noha jich ŽaltWittb 9,16 (popadena ~Klem, pochycena BiblLit, polapena ~Ol) uvázla; meč, kteréhožto sě vy strachujete, tam pochopi vás BiblPad Jr 42,16 (nalezne ~Drážď, pochytí ~Lit) comprehendet zasáhne

6. [o něčem nežádoucím] koho zachvátit, zmocnit se, postihnout; [o zlém duchu ap.] posednout: strach pochopil Izrahele BiblDrážď Os 13,1 (podstúpil ~Lit, jest napadl ~Pad, připadl jest ~Praž) invasit; hanba Efraima pochopi BiblOl Os 10,6 (polapí ~Pad) capiet; jej pochopi [němý duch] BiblLit Mc 9,17 (v. napásti 3); když koli duch boží zlý pochopowaẛe Saula BiblMlyn 1 Rg 16,23 (v. nadlapati 1); preocupatus osidlán,…pochopen, pochvácen [tj. hříchem] VýklKruml 301a (G 6,1: v. osidlati 3); prostřední [šibenice] kněze pochopila SilvKron 73b; v. též obdržěti 3, nadpásti 3 ║ toho pochopij diábelské pokušení, kdož k němu přivolí JakPost 137a ovládne; leč by jinú vyžší věcí [než modlitbou] byl pochopen Traktát UK XVII C 16,200a zaujat

7. pf. co [žádoucího] dosáhnout čeho, získat co; [vlastnost] osvojit si: Pochopte bázeň jeho, abyste nezhynuli z cěsty JeronM 8a; kteříž pochopili by ji [moudrost] BiblLit Pr 3,18 (dosáhli EvOl, popadnú BiblOl); si quomodo comprehendam bych některak postihl vel pochopil aut polapil [dokonalost] VýklKruml 305a (Ph 3,12: zda bych…mohl popadnúti BiblDrážď, dostihnúti ~Praž); apprehende pochop, dosiehni [života věčného] t. 313b (1 T 6,12) ║ pochopili sú lži a nechtěli sě navrátiti BiblOl Jr 8,5 (pochopili sě lži Pror, chopili sú sě BiblLit) chytili se lži

8. koho/co pojmout, obsáhnout, zahrnout (i prostorově): v šestém kapitolum mnoho mateří těchto knih pochopeno jest MartKronA 1b; jehož [Boha] nebo ani země nemuož pochopiti HilPřijA 127; kořenové krumfeštu…, jenž jiné [některé] pochopují VýbAkad 2/2,178 (Marini) ║ všecko, což vidí neb slyší,…to všecko v se pochopij,…i bude tiem všiem neřádem poraženo [srdce] ChelčBoj 395a do sebe přijme, vstřebá; luono Abrahamovo pochopij mě [umírajícího] RokPostB 151 přijme (pod. BiblPad Hb 2,16)

9. [o člověku, jeho smyslech ap.] co [nehmotného], s větou obsah. (čím) postihnout; [rozumem] pochopit, poznat co, zvl. porozumět čemu: té chuti [nebeské] nepochopuge čitedlnost dásní ZrcSpasK 37 nevnímá, pod. Kruml 302; že j nelze jie [lásky] všie pochopyty ŠtítSvátA 138b; móž svým pochopem jie [radosti] pochopyty t. 138b; móž rozumný člověk dobřě pochopiti, že… HusPostH 166b; aby i tudy pravda mohla poněkud pochopena býti KorMan 149b; aniž…viděni býti a sluchem mohú pochopeny býti [právo, rozum ap.] AlbnCtnostA 145a; když rozumem pochopeno bude BiblPraž R 1,20 (v. ohledovati 6) ║ nemohli [židé] pochopiti větčieho světla RokJanB 5b snést; aby vešken blesk slávy božie pochopil t. 226a dovedl si představit. – Sr. porozuměti 1, (po)stihnúti

Sr. obchopiti, osieci, pochytiti, pojieti, popásti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


pochopiti, -p’u, -píš dok. pochopit; uchopit; lapit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


pochopiti dok. = lapiti, uchopit
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).