pekelný | StčS |

p(e)kelný, pekelný, pkelný p(e)kelní pekelní, pkelní adj., též peklný; k peklo

1. pekelný, (ve funkci gen.) pekla zatracenců, tj. „pekla“ 1: (A) k peklu příslušející; (B) peklem působený, zvl. pro peklo příznačný: A: vrata pekelna nebudú moci protiv tobě [Petrovi] EvVíd 42a (Mt 16,18: brány pekelnie BiblLit) inferi; stojě [Leviatan] prostřed pkelne <zpáry> AlxO 56; učiníte jeho [nového věřícího] syna pekelneho EvOl 287a (Mt 23,15: plamenného BiblDrážď, zatracenie ~Praž) gehennae propadlého peklu; když s nebes do pekelne propasti upadl [ďábel] PasMuzA 18 in abyssum; by všecko tvé tělo bylo uvrženo v oheň pekelny BiblOl Mt 5,29 (u plamen ~Drážď); lidéť tu mnie, žeť jest to [hory] šíje pekelna, neb…plameny z sebe vypúštějí CestMandA 171b; v hrob pekelny HusPostH 164a (v. nosič 1); šacht pekelnich jsú nakopali [táborští kněží] PříbrTáb 60a (v. nametati 1; v obr.); chceš li pro svatokrádež na pekelne šibenici nebýti oběšen KorTrak o7a; do hlubokosti pekelneho moře BechMuz 6b (v. nalevač; v obr.) ║ kterýž [blud] vám narodí ovoce pekelnie PasKal M19b ovoce zatracení; zlí vidie sě u pekle…Jest…pekelnych podstata netělesná ComestC 326b (zpodst.) pekelníků, zatracenců; já počnu…kroniku nebeskú, potom pekelni, potom zemskú…, kolik králuov a kniežat v nebi, v pekle i na zemi ŽídSpráv 156 o pekle B: vinen bude muky…pekelne EvRajhr 121a (Mt 5,22: v. oheň 5) gehennae; zapuď ot nás pekelnu búři LegJiřB 391; zbýti pekelneho hořě HradUmuč 79a; neb sě to [pláč, tj. zdánlivé pokání] často stává pro hrózu pekelnu AlbRájA 45a inferni; odpraven býti na pekelne popravě GestaB 6a; jedni [dědicové] království nebeského a druzí zatracení Pekelnjho JakPost 11b v pekle; tartareus hrózný pekelny SlovOstřS 116; křesťané chtie li sě uvarovati biedy pekelnie ChelčArc 306b ║ kterýž [služebnik Elizeův] byl poražen malomocenstvím pekelnijm TovHád 102a (sr. 4 Rg 5,27) hrozným, strašlivým p. pekelní, pkelní oheň med. v. oheň 8

2. [o ději] (vedoucí) do pekla, přinášející zatracení: kolik jich…povolením hřiecha ukrutná smrt a padanie pekelne umořilo? JeronM 6a ruina; kak utečete otsúzenie pekelneho BiblOl Mt 23,33 (od súdu peklneho ~LitTřeb; v. oheň 5) gehennae; z té [smrti zhřešením] pochodí druhá smrt, pekelnij, neb takoví nečiniece pokánie, do pekel sstupují JakZjev 213b

3. pekelný, ďábelský: (A) [o bytosti] jsoucí ďáblem n. ďábly; (B) [o vlastnosti] vlastní ďáblům: A: já jsem…pekelne vévody zžesil LegJiřB 319; pekelny kat [tj. ďábel] DesHrad 113; moci pekelne…velmi sě jeho [Krista] užasše PasMuzA 211 tartareae, pod. AktaBratr 2,177a; pekelne kniežě PasMuzA 402 (v. obrániti 6) daemonum; svítězenie…proti pekelney zvěři diáblu t. 523 pekelnému drakovi; pekelni ohaři TristB 52b (v. ohař 1); pekelny lotrové a prorádcě AlbRájA 53b (fig.) infernales; čertie a diablé pekelni SolfA 106a; sbor pekelni BelA 164b; hlas svój činí [člověk „blekotný“]…posla ducha nečistého, pekelnieho, jedovatého HusVýklB 91a; Luciper, knieže temnosti, král pekelni KorMan 111b král pekla ║ o pekelnem pobojování PasMuzA 180 pekla, pekelných mocností; [stvoření] pekelných, t. črtóv HymnUKA 62a (zpodst.) infernorum ďáblů B: diablé ji [duši] potkali, řkúce k ní pekelnym hlasem ŠtítBrigP 61a; jehožto [ďáblovy] pekelne moci střez se FlašRadaA 1927; kakús pekelnu trpělivost mají [hříšníci] ChelčKap 14b; jsi…vytržen [při křtu] z moci diábelské a z moci pekelné RokJanB 24b. – Sr. diábelský

4. teol. jsoucí v předpeklí, tj. v „pekle“ (4): vzav s sebú [Kriste] z těch pekelných krajin lúpež [ďábla] Aug 127b; ty jest vyňal [Kristus] z pekelnych zámkóv, kteréž jest znal, ež jsú jeho věrú…znamenáni ŠtítSvátA 172b inferni; hlubokost té radosti [z Kristova narození] pronikuje peklo, totiš až do svatých Otcóv, jenž biechu v temnostech pekelnich HusSvátA 525b; manes pekelne dušě u bozě SlovOstřS 92; lúpež, kterýž držal [ďábel] v žaláři pekelnem ChelčPost 90a

5. záhrobní, vztahující se k „peklu“ 5: (A) podsvětní, příslušející k záhrobí; (B) smrtelný, provázející odchod do záhrobí: A: oheň [ničící vše na zemi]…bude hořěti až do koncó<v> pkelnich ŽaltM 3a (Dt 32,22: pekelnich ~Wittb) inferni; bóh vykúpí dušu mú z ruky pekelne ŽaltWittb 48,16 (pekla BiblOl) inferi ze spárů podsvětí; pójdu k vratóm pekelnym t. 88b (Is 38,10: do vrát rovových BiblDrážď, hrobovým ~Pad); aby ve jméno Ježíše každé koleno klekalo, nebeské, zemské i pekelne EvOl 199b (Ph 2,10: pekelnie BiblLit) infernorum; sladko jest piesku Kochiti, to jest pekelnemu potoku BiblOl Job 21,33 (pekelnieho ~Lit) Cocyti; již s pekelnymi až najnižších dosáhám [já, mrtvý Alexander] AlexPovB 286a (zpodst.); buoh…duši dietěte [zemřelého]…z hlubokosti pekelne vyňal jest BelA 161a; letes pekelny potok, úvodie SlovOstřS 89; <m>egera pekelny hněv vel prchlost vel steklost t. 93; žádný rozum, ani nebeský, ani zemský, ani pekelnij nemuože do kruntu, co jest pán buoh, dosiehnúti ŽídSpráv 166; tenara pekelna silnice SlovKlem 86b (helle strosse DiefGlos 577); jeli sme…zlú cestú jako přes pekelné hory CestJar 6 ║ oslík poznal i volek pána svého andělského, zemského i pekelnieho PísRoud 359 pána nad podsvětím teol.: tři krajiny byly jsú pekelne ŠtítKlem 13b (v. peklo 3); pekelnie čištění ChelčPost 171a; nesnadněť se svět pustí očistce pekelneho ChelčOl 168b B: bolesti pekelne obklíčie mě, přědešla mě osidla smirtedlná ŽaltWittb 17,6 (pekelnie BiblPad) inferni; strasti pekelne nalezly jsú mě t. 114,3 (peklne ~Klem); jehožto [Ježiše] jest buoh vzkřiesil, zprostiv bolesti pekelne BiblDrážď A 2,24; nedotkne sě jich [spravedlivých] muka pekelna a smrtedlná BiblOl Sap 3,1 (smrti ~Lit, zlosti EvOl) mortis

Sr. nebeský

Též v jm. pomíst. mlýna (in molendino dicto Pekelni SSL, DocCivCrum 10, 1425) a skály (od Pekelného kamene Půh 6,323, 1493)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).