otchýliti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otchýliti, -ľu, -lí pf. (ipf. otchylovati); k chýliti

1. (co [cestu]) ot čeho, ot koho uchýlit, odklonit stranou (v obraze): odchylil si [Bože] stezky našě od cěsty tvéj ŽaltPod 43,19 (BiblPraž, uchýlil s ŽaltKap, BiblPad, schýlil si ŽaltKlem, BiblOl, chybil jsi stezek našich ~Drážď, chybil si sě ŽaltWittb) declinasti; aby pro jednu zvláštní osobu od pravé cesty nebylo odchyleno MajCarA 92 ne…declinetur; otejměte ote mne cěstu, odchylte ote mne stezku BiblPad Is 30,11 (uchylte ~Praž, hněte Pror, BiblLit, uhněte ~Ol, vyhněte MamVíd) declinate; cestu nepravosti odchil ote mne KancJist 215 (srov. Is 30,11)

2. co [část těla] (ot koho, ot čeho) odvrátit, odchýlit, odklonit stranou (zvl. v obraze): kto otchyli svoji uši, aby neslyšal zákona BiblDrážď Pr 28,9 (~Ol, odchyluje ~Lit, ~Pad, uchyluje ucha svého ~Praž) declinat; od těla [Kristova] očí svú neodchylyly [pochybovači] ŠtítSvátA 145a non sublevant; ona jest tvář svú od něho [rytíře žena] odchylila GestaB 107b (odvrátila ~M) avertebat; rozřěžiž jemu kóži…, pak odchyle vlasy, naviežiž jemu síru LékMuz 320a odhrna; ║ jenž [Bůh] jest neotchilil modlitvy mé ŽaltKlem 65,20 (var. v. otehnúti 2) non amovit neodvrhl, neodmítl

3. co [nemovitost] ot koho odejmout, zcizit někomu; [zemi] odtrhnout od někoho: chtěl Moravu od něho [od Fridricha Konrád] odchylyty PulkB 146 pro alienatione Moraviae; žeť jest neodchylila [sestra] dielu svého od tebe [bratra] ŠtítVávra 161b zůstala v „nedílu“; snad by tudy TMt mohl je od něho [od Jiříka některé kraje] a strany jeho odchýliti ListářRožmb 4,25 (1449); ať by to [„sbožie“] od nás nebylo odchýleno, když by ty umřel ArchČ 37,439 (1455)

4. co [úděl ap.] ot koho, ojed. ot čeho [těla] odejmout od někoho něco, zbavit někoho něčeho; [zlý úděl] odvrátit: otchil ote mne rány tvé [Hospodine] ŽaltKlem 38,11 (var. v. otehnúti 2) amove; smrt, ješto milý buoh chtěl od ňeho [mnicha] odchyliti OtcB 125a avertere; ot přirozenie těla nesmrtedlného všecka mrzkost šrámóv jest otchylena ComestC 345a (jest odjata ~K) cum…aliena sit; Maria najlepší čiest zvolila, jenž ot nie navěky nebude otchylena AlbRájA 30b (L 10,42: nebude otjata EvVíd, BiblLit, ~Pad, ~Praž, nebude vzata EvOl, pod. BiblDrážď, ~Ol, nebude otnesena EvBeneš) non auferetur; naše utrpenie aneb zlé odchylij od nás [Bůh od pokorných lidí] ŠtítSvátA 207b

5. koho, co [srdce, cit] ot koho, ot čeho odklonit, odvrátit, odvést; ot čeho [žádoucího] odradit: ve Čtení viece person, točíš lidí, otchyleny bývají ot manželstvie ComestC 45b amoventur; chtěl sem vás [apoštol Pavel židy] od vaší zlosti odchyliti ComestK 265a (srov. A 18,6) revocare; aby tvé srdce nebylo odchileno, ale nachýleno k bohu MatHom 338; tací, ješto jsú…bohem ode všech svěcských věcí odchyleni a odvedeni TkadlA 18b; náramný milovník ženy své…odchyli lásku svú od boha HusManžV 117a; smilství ženské odchyli srdce ot božských věcí ChelčPost 175a; rychtáři, již li vás darové neodchylee od spravedlnosti RokPostB 194

6. koho, co [mysl] ot čeho [zlého údělu] uchránit před něčím, vyvarovat něčeho: abych svój rozum přěnesl k múdrosti a otchylil ot bláznovstvie BiblDrážď Eccl 2,3 (~Ol, abych…uvaroval sě bláznovstvie ~Pad, abych vyvaroval se ~Praž, abych…varoval se ~Lit) ut…devitarem; ty s [P. Maria] nám cný sbor přichýlila křesťanský a otchylyla ot věčného zatracenie Vít 29a; bázen božie jest studnice života, aby odchylila od pádu smrti BiblLit Pr 14,27 (~Pad, aby sě otchýlil ~Drážď, ~Ol, aby uchýlil se ~Praž) ut declinent

Ad 4: za lat. auferre stč. též snieti. – Ad 5: za lat. revocare stč. též otvrátiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otchýliti, -ľu, -líš dok. odchýlit stranou, obrátit; odvrátit; (co od koho) zachránit koho před čím: otchyl ote mne (bože) rány tvé; odnít co komu; (co) odmítnout
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otchýliti, od- odchýliti dok. = odvrátiti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).