opatřiti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

opatřiti, -řu, -ří pf. (ipf. opatrovati, opatřovati); k patřiti

I. významy vnímání

1. rozhlédnout se, podívat se kolem: opatrz, aby vyvedl suk z oka bratra svého BiblDrážď L 6,42 (~Ol, prozřiž EvVíd, pod. ~Seit, ~Ol, ~Beneš, BiblLit, ~Pad, ~Praž, vyzři EvRajhr, hlédaj ~Praž) perspicies rozhlédnutím si ověř, že vidíš (Daňh.); circumtueri opatržiti SlovKlem 9a. – Srov. opatřiti sě 1

2. co [celou rozlohu n. množství] obhlédnout, obsáhnout zrakem, přehlédnout: tu všicku zemi, již opatrziṡ, toběť dám BiblCard Gn 13,15 (~Ol, opatřieváš ~Pad, vidíš ~Praž) conspicis; opatrziti hvězdy nebeské bez počtu JakZjev 232b; jakož malé oko velikú horu opatrzy PasKal C20a

3. co/koho prohlédnout si (ze všech stran, srov. „ohledati¹“ 1): kteréhožto [mrtvého] snažně opatrzywſſy jasným světlem EvOl 123b (3 Rg 3,21: var. v. ohledati¹ 1) intuens; ti [zvědové] šedše opatrzichu zemi ComestC 97b exploraverunt; ktož právě srdečným okem opatrzij svój hřiech ŠtítSvátA 251b (v obraze); snažně všecky štíty opatrzyw [rytíř] GestaB 4b respexerat; ani nepřátelských opatṙiṫi zástupóv Budyš 14a contemplari; opatřiv [Zikmund] toliko poklady, odjel BřezKron 373 conspectis…thesauris; concernere ohledati, opatržiti SlovKlem 9b; když jest na to dielo [stavbu rybníka] pohleděl a je opatřil ArchČ 15,15 (1476); ║ opatrziw všecko [Ježíš v chrámu] BiblDrážď Mc 11,11 (var. v. obezřieti 1) circumspectis omnibus rozhlédnuv se po všem; ruka svatého Tómy apoštola opatrzyla znamenie ran jeho [Kristových] ŠtítSvátA 41a exploravit přezkoumala, ověřila (hmatem)

4. med. co [ránu, příznak nemoci], koho [nemocného] prohlédnout, vyšetřit zrakem, ohledat: vejde [kněz] potom, aby opatrzil domovú trudovatinu BiblCard Lv 11,36 (tak i ost.) ut consideret; opatrziece [vyvolení] rány duší svých, přijdou ku pokání JakZjev 234a (v obraze); aby skrze tu dieru [v dlaze] mohla býti vyhledána a opatrzena [rána] LékRhaz 124; což bude moci, opatṙyṫ kněz a odsúdíť ho [malomocného] BiblPraž Lv 13,13 (sznamená jej ~Card, znamená jej ~Ol, ~Lit, pod. ~Pad) considerabit eum; opět opatrzye [kněz roucho malomocného] BiblPraž Lv 13,51 (vzezře ~Card, ~Ol, ~Lit, přihlédna ~Pad) aspiciens; ║ máš dobře opatrziti, jsú li kosti odraženy v ráně LékFrantA 107b prozkoumat

5. jur. [o vyslaném úředním činiteli] co, s větou předm. [předmět sporu] prohlédnout, ohledat, prozkoumat na místě za účelem očitého ověření skutečného stavu; [škodu, stav věcí] vyšetřit, zjistit: proši, dajte mi komorníka, ať by tu hlavu opatrzil ŘádZemA 43a; miesto té pře a ruoznice pilně buď opatrzeno [„poručníky“] MajCarA 59 loco…inspecto; aby…posláni byli přísežní, aby opatrzili se všemi okolky pravdu PrávHorM 22a (aby ohledali ~S, ~T) ut videant; abychom vyšli a opatřili, kteraká jest stala sě škoda jim [sousedům] na osění ListářRožmb 4,205 (1450); ranil jest jej zjevně, jakož sú to přísežní opatrzili PrávJihlA 103a; toho každého škodu opatřiti před ním, komuž by se taková škoda stala ListářRožmb 4,363 (1453)

6. admin. co [písemnost] nahlédnout do něčeho, prohlédnout něco pro poučení (srov. „ohledati¹“ 9): my Henrich z Elstrberka… opatřivše jich [svých lidí] listy, kteréž mají na svá práva ArchČ 6,38 (1418); aby…když tento list opatříš, toho Lompnického sbožie bez prodlenie…postúpil ArchČ 14,7 (1437); páni listy jich [sporných stran] i dsky opatříce, tu při rozsúdí do konce Půh 4,332 (1464); kteráž [práva měšťanů] jsme pilně opatřili ArchČ 8,373 (1475)

7. co [složitějšího] prozkoumat, podrobit zkoumání, prostudovat: [své svědomí] vyzpytovat si; [úsilí, schopnost] zhodnotit, posoudit: mysl má opatrzila jest mnohé věci múdřě BiblDrážď Eccl 1,16 (~Ol, spatřila jest ~Lit, ~Pad, pod. ~Praž) contemplata est; tu jest všicku moc a přirozenie jejie [mandragory] snažně opatrzil [Augustin] ComestC 37b se perscrutatum; Opatrzte písma LyraMat 6a scrutamini; má [učitel] opatrzyty snažnost poslúchajících WaldhPost 77a; jsúť ty knihy pilně mistry učenými opatrzeny a nenie v nich blud nalezen ŠtítBrigF 1b; Opatrz své svědomie v sobě FlašRadaA 1996; nahlédna se v ně [v zrcadlo] opatrz své svědomie, právě li stojíš HusZrcK 73a; myšlenie svá musíme pilně opatrziti, kam nás táhnú ChelčPost 253a

8. jur. [o úředním činiteli] co [svědectví, záležitost], s větou předm. vyšetřit, prošetřit, úředně prozkoumat zvážením výpovědí, informací ap.: až by opatřili [konšelé], který by najblišší přietel jeho [zemřelého bez závěti] hodný byl CJM 4/1,344 (1424); pan pergmistr i s svými pány konšely opatřivše a vyslyševše to svědomie ArchČ 15,540 (1450); váživše [ubrmani] a snažně to opatřivše, což se dotýče rychtářstvie ListářPlz 2,28 (1456); páni šepmistři s konšely v plné radě to opatřivše…, znamenali sú…, že jest to stříbro hutní LemingerMinc 95 (1465); ║ aby opatřen byl, má li na dědinách svobodných Zigmund, jenž vyslúžil ArchČ 37,284 (1489) aby byl podroben šetření

9. s větou předm. zjistit, přesvědčit se (zvl. zrakem), podívat se: sešla jsem u mú zahradu, abych…opatrzila, ktve li vinnicě BiblDrážď Ct 6,10 (tak i ost.) ut… inspicerem; ať tebe pomakám, synu mój, a opatrzim, jsi li ty syn mój Esau BiblCard Gn 27,21 (~Ol, zkusím EvOl, BiblPad, ~Praž) ut…probem; choditi…, aby podada nohy jedné mohl dobře opatrzyty, kam mohl by poddati druhé Čtver 28b providere; když jest…duše tělo opuštěné navštievila, aby opatrzyla, kterak jemu bylo Čtver 57b ut cerneret; patřil [kněz], bylo li [hovado] hodné k oběti, nebylo li chromé ani prašivé, to opatrzil RokJanB 163a; kněz kážeť všeckny věci vynésti z domu…, aby opatrzyl, jest li malomocenstvie BiblPraž Lv 14,36 (viděno má býti ~Card, ~Ol, ~Lit, pod. ~Pad) priusquam…videat

10. (koho/co, ojed. kam) podívat se, pohledět (zvl. pozorně n. s účastí), popatřit (na někoho, na něco n. někam): poďta a opatrzyta BiblDrážď J 1,39 (~Ol, uzřěte EvBeneš, vizte ~Ol, ohledajte BiblLit, ~Pad, ~Praž) videte; než bych…věrně tě [Ježíše] opatrzyl jima [hříšnýma očima] UmučRoud 965; když přistúpil [Mojžíš], aby lépe opatrzil BiblOl A 7,31 (tak i ost.) ut consideraret; oči tvoji opatṙta pravé činy BiblLit Pr 4,25 (vizte ~Pad, hlédajta na pravé činy ~Drážď, pod. ~Ol, ať na upřiemé věci patřie ~Praž) videant; Jafet ohavy otcovy opatrziti nechtěl BřezSvět 6b; opatrz proti moři BiblKladr 3 Rg 18,43 (popatřiž ~Card, ~OI, ~Lit, pod. ~Pad, hleď ~Praž) prospice; pilně patřte všickni lidé a opatrzte bolest mú KancJist 147; jde člověk do kostela, aby…opatrzil tělo božie RokJanB 55b; ║ vzhlédni vzhuoru, také doluov, opatrzyz mnoho sokuov, ano súdí PísRoud 366 povšinmi si

11. co věnovat pozornost něčemu, vzít v úvahu něco; [o ději ještě neuskutečněném] mít na zřeteli, na mysli, na paměti: opatrzyu cěsty tvé [Hospodine] ŽaltKlem 118,15 (znamenám ~Wittb, ~Pod, ~Kap, BiblOl, pod. ~Drážď, ~Lit, ~Pad, spatřím ~Praž) considerabo; ani ot ňeho otejde [modlitba], dokudž jie Vrchní neopatrzi BiblDrážď Sir 35,21 (~Ol, ~Lit, nepřizří ~Pad, ažť i pohledí ~Praž) donec…aspiciat k ní nepřihlédne; že je to byl [Josef] tovařiš Pavlóv, ale ne ten, ješto byl s Matějem postaven… A to někteří mnějí…neopatrziecz, by tento slul…syn utěšenie, a onen…pokojný ComestC 353a minus intuentes nepovšimnuvše si; ach, by zmúdřeli a urozuměli a najposlednějšie opatrzili BiblLitTřebT Dt 32,29 (prozřěli ŽaltWittb, ~Klem, ~Pod, převěděli BiblCard, ~Ol, ~Lit, ~LitTřeb, na poslednie věci prohlédali ~Pad, k posledním věcem prohlédali ~Praž) utinam…providerent; abychmy tomu snáze urozuměli, opatṙmy příklad ZrcSpasK 30; z potřeby musí všeliké učenie zkušeno býti skrze slova Kristova…Ty věci opatrze múdrý, srozumieť, stojí li ta naučenie v slovích Kristových ChelčSíť 7b; ║ tu [při prohmatávání] opatrzie, aby nedotekl myšky tudiež LékSalM 359 dav pozor

12. koho/co, s větou předm. spatřit, uvidět, uzřít (kniž.); [dosud neznámou osobu n. věc] poznat: zdali…poklady krúpné opatrzil si BiblCard Job 38,22 (~Ol, ~Lit, ~Pad, spatřil si ~Praž) aspexisti; pro mé zlosti i chytrosti Neopatrzym víc nebeské svetlosti MastDrk 20; když opatrzichom, ano nikdiež nic nenie OtcB 104b (~A, ~C, ~D, pod. ~E) cum… cerneremus; by tělesným okem to viděli [mudrci], ješto jsú byli zrakem své mysli opatrzyly ŠtítSvátA 41a inspexerant (v obraze); co se mělo o něm…státi, zjevně opatrzil [sv. František] Frant 15b; boha tváří v tvář opatrziſs AlexPovB 235b (uzříš ~D) contemplaberis; opatṙiti budúcích věcí nechce [duše] HusPostH 143b; miesto [ošetřované] aby bylo lépe opatrzeno LékSalM 345 ut…bene videatur viditelné; již jej [Spasitele] očima opatrziwſſe, plenkami obinutého ChelčPost 25b; sstúpil je pak Pán, aby opatrzil město [tj. Babylón] BiblPraž Gn 11,5 (uzřel ~Card, ~Ol, viděl ~Pad) ut videret; visitat infirmum, sed amicus visit amicum opatrži SlovKlem 25b; ║ jakož bude opatrzeno dolejie v tejto kapitole LyraMat 19b ut videbitur jak se ukáže

13. co jaké, jak shledat, nalézt něco nějaké, uvidět, zjistit, že něco je nějaké: pakli nesnadný súd i nejistý před sebú opatrziṡ mezi krví a krví BiblCard Dt 17,8 (~Ol, ~Lit, by…spatřil ~Pad, by znamenal ~Praž) si…perspexeris; že to tak, jakož jest, opatrzime ŠtítBes 91; aby… nohu tvú k tomu toliko, což právě opatrzysſ, ztáhala Čtver 18a ad provisum; sanguis krev…conspicitur opatrzena jest a cunctis ode všech designans znamenávající scelera hřiechy HymnUKA 97b; Opatrziw [Petr] práci daremní ChelčSíť 3a; ║ opatrz rozsuzenie v počtu, kdež jest sepsáno jeden a jeden etc. až do devátého rozdielu LékFrantA 161b (opatrz v rozsúzení počtu Hvězd 8b) viz, měj

14. co [nehmotného] (čím [rozumem ap.]) uvidět, poznat, myšlenkovým pochodem si uvědomit, pochopit: to [že se mu nedostalo pomoci] opatrziw BiblCard Jdc 12,3 (~Ol, ~Lit, vida ~Pad, ~Praž) quod cernens; tě [samotu] Jeremiáš opatrzil bieše OtcB 103a aspexerat; člověčí smysl …tiem pospolu viece móž opatrzyty, čímž výše povzdvihne sě nad sě ŠtítVyš 99a intuetur; skrze kterúž [moudrost] svrchované dobré…vírú pravú opatrzeno bývá Čtver 10a conspicitur; tři věci v té radě pán bóh nám položil, uměnie, rozomnost a spatřenie…, abychom věděli, rozuměli a opatrzyly HusZrcM 31a ut provideas; nehodností svých přemnohú mrzkost právě opatṙe Budyš 17a; to mohú všickni opatrziti, že již viery nenie ChelčSíť 32a; kdy múdrý to [ohyzdnost] rozumem opatrzi ŽídSpráv 186

15. v imper. co, s větou předm. uvážit, zvážit, rozhodnout (na základě promyšlení): kam by v svých potřebách měl se utéci…, to najprvé opatrz, převrha neb převáže pilně na své mysli Čtver 21a; opatřtež, ačť jest to ctné a dobré…, že…poslušenstvie jeho [krále] nedržíte ArchČ 3,210 (1420); opatřte vy, kto vás z vašich práv a svobod vyvodí…, my li čili vy sami ArchČ 3,233 (1421); vy sami opatrzte, jste li u vieře BiblPraž 2 C 13,5 (sami sebe pokušte ~Drážď a ost.) tentate

II. významy péče a přispění

1. [o bohu] koho/co shlédnout na někoho n. na něco s přispěním (srov. „obezřieti“ 2): nebo opatrſil si poníženie mé, uzdravil si z nedostatkóv dušu mú ŽaltKlem 30,8 (~Pod, uzřěl s ~Kap, si vezřěl na pokoru ~Wittb, BiblLit, si vzezřěl ~Ol, ~Pad, ~Praž) respexisti; Opatrzil jest hospodin pokoru mú, jižť mě bude mój muž milovati BiblCard Gn 29,32 (~Ol, viděl jest ~Pad, pohleděl…na snížení mé ~Praž) vidit; opatrzi ho [Gedeona] pán bóh v anděle ComestC 127a respexit in eum navštívil

2. [o mocném činiteli] koho (v čem [v tísni]) poskytnout pomoc někomu, ujmout se někoho, postarat se o někoho: pošli [Hospodin] tobě pomoc z svatého a z Siona opatrſſ tě ŽaltKlem 19,3 (var v. obrániti 2) tueatur; že vás buoh ve všem opatrzy, i také vás skoro utěší HradProk 21b; pane, rač zpomenúti na naši sirobu a rač nás opatřiti ListářRožmb 1,20 (1420); nedie hlava: „Co mi do toho údu [bolavého], do ruky nebo do nohy“, než poželé, polituje, opatrzi RokLukA 146b (elipsa předm.; v obraze); ale opatrzylo božské duostojenstvie a tu šelmu…zprostřed křesťanův vytrhlo SilvKron 58b (elipsa předm.) přispělo; věřím já vám…, že mne…v tom [vymáhání dluhu] opatříte ArchČ 18,410 (1493)

3. jur. [o rozhodčím] koho (v čem) dopomoci k právu, zjednat právo někomu: aby ráčili [páni] Nicolaum Sancta Maria opatřiti v jeho spravedlnosti ArchČ 37,464 (1463); abychom ji [potupenou] opatřili jakož ženu nevinnú NaučBrn 89 (1485); prose krále JMti, aby v takové věci podle nálezu, ktož by komu nevině na čest sáhl, opatřen byl ArchČ 9,463 (1488); žádajíc [zběhlá žena] opatřena a zachována býti vedle nálezu krále JMti ArchČ 16,518 (1497) ♦ opatřiti na čsti koho n. opatřiti čest čí jur. prohlásit, že soudním řízením nedošlo k dotčení něčí cti: páni je [pohaněné] mají oba na jich cti opatrzyti ZřízVlad c8a providere; páni jeho [pohaněného] čest opatrzie ZřízVlad c8a debent…mederi

4. co [záležitost], s větou předm. postarat se o něco (aby…), zajistit, zařídit něco (aby…): proto opatrz [králi], ať zahyne [lid židovský] ComestC 251a decerne; avšak jest proto neměl opustiti [Josef], což mohl opatrzyty vedlé rozumu člověčieho LyraMat 22b facere; opatrzila jest [Rebeka] opatrností svú, že Jakubovi dáno jest požehnánie JakBetl 94b; opatṙim, aby dobřě bylo tobě BiblPad Ru 3,1 (var. v. obmysliti 4) providebo; aby každý duol slušně byl dělán, s pilností opatrzte PrávHorM 25b respiciant; toť jsú…dobře opatrzili [papežové, biskupové, opatové], aby…Ježíš v řeči polapen byl ChelčPost 264a nastrojili; on [Kašpar Šlik] nám první poručeno býti [biskupství] opatrzyl a spósobil SilvKron 75a curavit; ║ při zachovávání [svátosti] opatrzeno jest cierkví svatú, aby kněz vždy měl hotovo tělo božie…, a nenie opatrzeno o druhé zpuosobě HilPřijB 30a stanoveno

5. (co, v čem, o čem, ojed. o kom) učinit opatření (stran něčeho n. někoho); [proti nežádoucímu] zasáhnout, zakročit (proti něčemu): není, kto by poželel statečně té veliké nehody. Starší [kněží] neopatrżij HusSvatokup 172b; o nejistotě…se vším vtipem múdře opatrziti PrávHorM 13b providere; rač TMt v těch věcech dále opatřiti ArchČ 3,297 (1415); abychom… o prostředku opatrzili potřebném [proti nebezpečí] KorMan 112a; neopatrziṫ [papež] o svých učedlnících a synech jediné spasitedlně a dobře KorPosA 114b; snad by on [Pantaleon] viece lidu svedl, i opatrzyme to záhé PasKal N8a; aby to [kacířství] papež oppatrzil a sstavil LetKřižB 201a

6. koho/co, o kom, podle lat. též komu/čemu postarat se o někoho n. o něco, zajistit někomu n. něčemu všechno potřebné (podmínky existence n. funkce); [člověka] zaopatřit, zabezpečit (zvl. hmotně); [hospodářství ap.] opatřit, obstarat: abych opatṙil [Jakub] někdy také domu mému BiblPad Gn 30,30 (ať bych…opatrzyl čeládku svú ~Praž, abych něco své čeledi přichystal BiblCard, ~Ol) provideam domui meae; aby [propuštěný vězeň] ženu a děti opatřil a své hospodářstvie ListářRožmb 2,5 (1438); neopatříte li [Češi] sami o sobě ArchČ 2,427 (1444); zprávce má mieti moc…všecky úřady…s tú radú opatřiti ArchČ 2,213 (1446); aby byli [levité] opatrzeni bez žebroty KorMan 38b; nebť se neobmyslili [hloupí sedláci] tak dobře opatṙiti těla AktaBratr 1,220b; rybník opatř a oprav ArchČ 4,45 (1455); ona mi toho listu neopatřila…, než vrátila mi list ten utrhaný pečeti Půh 6,109 (1481); ║ máme sobě opatrziti o krmi GestaB 113a nobis providere de victualibus (kalk; v obraze) postarat se o svou potravu; aby nám království i markrabství opatřil [papež] o napravení potřebném ArchČ 3,193 (1415) aby zjednal našemu království nápravu; aby mně …ku pomoci byl [mistře]…a opatṙil mne k dobrému AktaBratr 1,330b připravil mne k dobrému

7. jur. koho [sirotky], co [sirotčí ap. jmění] ujmout se dočasné péče o někoho n. o něco, vzít si do opatrování (pod poručenství) někoho n. něco: ať by jich [obviněných z vraždy] statek opatřen byl, co tu odběžného, aby se neroztrhlo: jestiť ten statek opatřen rychtářem a konšely ArchČ 14,98 (1459); což by výše za ten statek zbylo, to aby…panem hauptmanem opatřeno k sirotčímu dobrému Půh 5,9 (1475); opatř statek sirotčí pan hajtman podle práva Půh 5,48 (1480); kterýž [hejtman] sirotky opatřitiPůh 6,247 (1490)

8. koho/co (v čem, jak, ať…, aby…, ot koho, ot čeho, z čeho, proti čemu, přěd čím kým/čím) zabezpečit, zajistit; [před nežádoucím] ochránit: i jest toho potřebie, aby snažně myšlenie svá opatrzil [člověk] Štít UK XVII C 16,199a; nápravy… chcem, aby zvláště byly zachovány a hodnú opatrností na pomoc k koruně aby byly opatrzeny MajCarA 52 providere; opatrnost zachová tě, aby opatřen byl od cesty své zlé a od člověka, ješto převrácení mluví JakPost 80b (Pr 2,12 ut eruaris: budeš vyproštěn BiblOl, pod. ~Praž, budeš zproštěn ~Lit, pod. ~Pad); slušie…to miesto…opatrzity tak, aby mu déšť neuškodil ŠtěpMuz 6; opatrzs je [byliny], ať sě neupráší ŠtěpMuz 56; chtějíce [král]…naše poddané…před neslušnými obtěžováními opatrziti PrávHorS 147b providere; pakli by všichni [poručníci odkazu] zemřeli jinými toho snad nikterakž neopatříc ListářPlz 1,416 (1446); opatř se v tom i jiné dobré lidi ArchČ 3,376 (1448); skrze to [varování] opatrzen [prorok] z velikého nebezpečenstvie KorMan 1a; proti takovému bludu [tj. přijímání pod obojí] opatrzity spasenie věrných HilPřijA 41; tak [zadní záštitou] budú buohdá houfové opatřeni dobře VlčNauč 47 jur.: naše horníky pilně mieníme opatrziti, aby jeden každý…na svých mezech měl dosti PrávHorM 35b providere; věna jejího neopatřil tak, aby ona svým věnem jista byla Půh 3,683 (1447); jestli že Nikuš svú při opatřil v takovejž předepsané míře NaučBrn 152; ležíš již na smrtedlné posteli, a neopatříš statku svého ArchČ 37,439 (1456) neučiníš opatření stran majetku; věnné právo nenie dckami neb spolky opatrzeno PrávOpav 2,97 (1477) ♦ opatřiti čest čí, čeho jur. zajistit někoho před možným nařčením z jednání snižujícího jeho (stavovskou) čest: aby při tom jeho glejtu čest jeho [tj. Zikmundovu] opatrzili AktaKost 18a ut…provideretur honori; opatř [Oldřichu] čest naši i tej země ListářRožmb 1,226 (1437); aby jako šlechetní a opatrní své cti opatřili [moravští páni] a ji ohradili BřezKron 386. – Srov. ohraditi I/5

9. koho/co (komu) opatřit, obstarat, získat; [z většího množství] vybrat: obmysl král a opatrz múdrého mužě ComestC 46b provideat; ješto [zásoby krup] sem opatrzil [Bůh] na čas svého nepřietele a ke dni války BiblOl Job 38,23 (připravil ~Card a ost.) praeparavi; abychom… toho městečka bydlitelóm…někakú milost pro opravu a ku polepšení opatřiti a dáti ráčili CJM 4/1 166 (po 1378); Opatrztez mi [sluhové Saulovi] tehdy někoho, ješto dobřě hude BiblPad 1 Rg 16,17 (dobuďte ~Card, ~Ol, zjednajtež ~Praž) providete; neb sem opatṙil sobě v synech jeho [Izaiových] krále BiblPad 1 Rg 16,1 (sem zpósobil ~Card, ~Ol, vyvolilť sem ~Praž) providi; již já ostatek [peněz] opatřím, že těch sto zlatých dám ArchČ 10,5 (1478)

10. koho v čem, čím, kým opatřit někoho něčím n. někým, dát někomu něco n. někoho, postarat se, aby někdo měl něco n. někoho; [potřebou, náležitostmi] vybavit: nenie opatrzen lid v nápoji duchovniem pod mokrú zpuosobú zjevnú HilPřijA 51; ať s vaší radú opatrzij tuto zemi králem budúcím ŽídSpráv 118; nemocné svátostmi opatrziti ŽídSpráv 110 zaopatřit; že nás naučením opatříte NaučBrn 146; abyšte mě ráčili koňmi opatřiti ArchČ 8,69 (1472); od budúcích králóv uherských listy a přísahami opatřeni jsúce ArchČ 10,282 (1480); v jich potřebách [mnichy] opatřiti ArchČ 9,422 (1494); aby těmi penězi byla opatřena [paní Anežka] věnem svým PrávOpav 2,129 (1496); ║ apoštoly své v tom [v přijímání svátosti] ráčil [Kristus] opatrziti KorMan 4a poučit; gratitudinibus benignius sunt intuendi milostivějie mají [významní úředníci] opatrzeni býti dieky ProkPraxD 73a zahrnuti díky Srov. obezřieti, ohledati¹

Ad I/3: za lat. intueri stč. též sezřieti. – Ad I/14: za lat. cernere stč. též uznamenati. – Ad II/4: za lat. decernere stč. též zjednati; za facere též zpósobiti. – Srov. též shlédnúti, spatřiti, přizřieti, vezřieti, vzezřieti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


opatřiti, -řu, -říš dok. spatřit, uvidět; nahlédnout, poznat, zjistit, uvědomit si: nebo opatřil si poníženie mé, uzdravil si z nedostatkóv dušu mú; podívat se, prohlédnout si: opatřte lilium polské, kterak roste; vyšetřit, prozkoumat, posoudit, rozvážit, uvážit; (koho, co, v čem) postarat se o koho, co, zabezpečit, poskytnout péči, ochranu: tož vám pravi i jinéj bratří, že vás buóh ve všem opatří; (čím) opatřit koho čím, dát, zjednat komu co; opatřiti (svátostmi) koho zaopatřit koho, udělit tzv. poslední pomazání; (co, o čem, komu) zaopatřit co, postarat se o něco; zařídit co, učinit opatření stran čeho, být prozíravý, opatrný v čem; (co) potlačit co, zabránit, zamezit, předejít čemu; opatřitirozhlédnout se, podívat se kolem; (v čem) rozmyslet se, uvážit, posoudit; (před kým, čím, aby ne) být opatrný, mít se na pozoru; zajistit se, zabezpečit se, připravit se na co: na budúcie časy v tom se opatřiti
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


opatřiti dok. = pohleděti, shlédnouti, obhlédnouti, spatřiti; — ptáti se (po čem), hledati, ohledati, prozkoumati; opatření učiniti, zaopatřiti, zaříditi; — opatřiti= ohlédnouti se; okoukati se, zorientovati se; postarati se o sebe
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).