ohledati | StčS | ŠimekSlov |

ohledati¹, ohlédati, -aju, -á pf. (ipf. ohlédati, ohledávati, ohledovati), arch. ohládati, ojed. obhledati; k hládati

1. co/koho obhlédnout, prohlédnout si něco n. někoho, ze všech stran n. zevrubně se podívat na něco n. na někoho; [výrobek] prohlédnout, přezkoumat: ves sem kúpil i jmám potřebu ohledati ji EvSeit 144b (L 14,18: ~Ol a ost., viděti ~Víd) exire et videre illam; Alexander vnida, ohledaw kola, i vzdviže AlxV 1160; s niež [hory] všicku zemi ohleda DalC 2,27 er ubirsach; když kněz s úsilím v hrad vnide a ty všecky sklepy znide…, ohledaw hrad, …vyleze DalC 38,20 er beschawt…vlizeclich; ohledayz obličějě našě BiblDrážď Dn 1,13 (~Ol, ~Lit, opatř ~Pad, ~Praž) contemplare; jehožto [mrtvého chlapce] sem snažnějie ohledawſſi v jasný den, nalezla sem, že nenie mój BiblCard 3 Rg 3,21 (~Ol, ~Lit, ~Pad, opatřivši EvOl) intuens; Prokop…nedá nám ohledati svých mezí HradProk 28b (fig.); ó Maria, ač ho [Ježíše] hledáš, proč ho právě neohledas HradMagd 43b; jeho [hledaného] hlavu ohledaſta a ten šrám nalezše PasMuzA 571 respicientes; milý otče, rač tyto kniehy ohledati, stojie liť za desět šilinkuov OtcB 55b considerare; k tobě [k padlému] sě přichýlé [posměvači] a tě ohledagy Pror Is 14,16 (BiblOl, ~Lit, ~Pad) prospicient; dav [Kristus] jemu [Tomášovi] i rukú ohledaty své pravé tělo ŠtítSvátA 15b (fig.) tj. nahmatat; hory vysoké…ohledati muši TkadlA 25b propátrat; ó svatý Bernarte, by nynie vizitoval, to jest navštievil kláštery, ohledal je HusVýklB 105a; lustrare ohlodati (m. ohledati) SlovOstřS 139; se vší pilností ohledali jsú [„pergmistr“ a konšelé] mezníky, kterak…sazeny jsú ArchČ 15,538 (1448); jak ty, babo, peníz neb groš dobře ohledaſs RokPostB 256; v Jeruzalémě…ohledal sem všecky věci CestKabK 13b; ohledat jej [dům] kněz, dobrý li je čili zlý BiblPraž Lv 27,14 (opatří ~Card a ost.) considerabit; neohledaje…kúpíl sem [balík sukna] NaučBrn 53; i sláma aby byla ohledána i úhrabky také, hospodářsky li se dělá ArchČ 15,42 (1489); ║ vzezři na Adama…, Ohleday Davida,…toliké lidí přelstila chytrost ženská ZrcSpasK 4 zamysli se nad Davidem, vzpomeň na Davida

2. med. [o lékaři ap.] co [ránu, orgán těla], koho [nemocného] prohlédnout, vyšetřit, ohledat: když ohleda [lékař] žílu nemocného v rucě, i povie, kterú nemoc má OtcB 186b scrutatur; jakož oni [kněží ve Starém zákoně] ohledali sú, jestli ten, jenž jest malomocný, byl od boha uzdraven,…též v Novém zákoně kněz múdrý má člověka ohledati v hřiechu HusVýklB 19b; puls ohledaty LékMuz 13b; kuoži svrz, aby všecko porušenie lbi mohlo býti ohledáno LékSalM 422 ut…perfecte videatur; dceru tvú pilně ohledagice, rány opatrně…k dobrému a plnému zdraví navrátíme AlbnCtnostA 18b; v sedmý den ohleda [kněz malomocného] BiblPraž Lv 13,5 (snábdí ~Card, ~Ol, opatří ~Lit, popatří ~Pad) considerabit; [pacholek ke kováři:] ohledajme kuoň, co jest jemu NaučBrn 125

3. jur. [o úředním znalci] co, čeho, koho [určeného k prodeji, sňatku ap.] ohledat, úředně prohlédnout něco n. někoho, přezkoumat hodnotu něčeho n. způsobilost někoho: ježto jsem já měla na tom [prodaném dvorci] svój díl ohledati Půh 2,539 (1417); aby ji [mouku] ihned starší ohledali s úředníky, aby podbělná za bělnú múku nebyla prodávána ArchČ 14,445 (1444); poslali sme [z královského dvora] Folkestorfera a mistra Ulricha Ridrera a maléře velmi mistrného, aby nám ženu ohledali do Portigale, královu dceru portigalského ListářRožmb 3,341 (1448; srov. ohlady); jest k nie [k nemocné] posláno, aby podlé práva ohledana PrávOpav 1,134 (1478); páni ohledali jsú sirotka Jana z Mutenic podle práva, že léta má BrandlGlos 124 (1486); aby dvoruov Račic s rybníky ohledali [úředníci] Půh 7,13 (1490); pakli by kdo postav natepa, ohledati by jeho nedal ArchČ 16,528 (1498); ║ vedle práva léta sú ohledána panně Bonuši ArchČ 3,365 (1465) byla přešetřena plnoletost; pošlete…někoho svého s ústy, ať koštuje [víno], a míru v sudech ať ohledá ArchČ 10,57 (1491) prověří, zkontroluje

4. co, ojed. čeho [nehmotného, obsah spisu] prozkoumat, podrobit šetření, přešetřit; [s cílem zjistit správnost něčeho] prověřit: a to [sepsané evangelium] svatý Petr snažně ohledaw tomu svědečstvie dal PasMuzA 230 (obhledaw ~KlemA) examinans; [Judit k představitelům Izraele:] což sem umyslila učiniti, to vy ohledate, bude li s bohem BiblOl Jdt 8,31 (zkuste ~Lit, ~Pad, ~Praž) probate; nalezené divy…ohledaty kázal [papež] a zkusiti Frant 93a examinari; já dnes tvú sílu ohledam [v turnaji] ŠtilfN 192 (tvéj síly…ohledám ~B) vyzkouším; ohledayme řád, kterýmžto Kristus dosáhl milosti a ctnosti JakVikl 197b videamus; ohledayme cierkev, již li jest počátek viery přijala VýklŠal 138a; ohledav je [Husovy spisy] velmi pilně ArchČ 3,298 (1415); prosím, ohledayte své dóvody o té věci ChelčBisk 82b; tyto věci pověděné každý sám u sebe ohleday a poznaj ChelčKap 33b jur.: vladař i ti rytieři…mají…tu při pilně ohledati MajCarA 59 diligenter recipiant; aby jemu [obžalovanému n. žalujícímu] vizu znamenal [písař], a to proto, aby potom písař sě neomýlil proměniti, neb jest ohledano DubA 20a; ║ ohleday bóh bezprávie naše proti vám ComestC 57b videat shlédni na křivdy

5. s větou předm. podívat se, přesvědčit se, zjistit: Zderad honci káza, co by tu bylo, ohledaty DalC 50,51 daz si schouwetin; [Ježíš k učedníkům:] koliko chlebóv jmáte? Jděte a ohledayte BiblDrážď Mc 6,38 (~Ol, ~Lit, ~Praž, vizte ~Pad) videte; ač s tú myslí jsme učinili [oltář], bychom na něm dary…kladli, on [Hospodin] sám ohleday a suď BiblCard Jos 22,23 (~Ol, ~Lit, hlédaj ~Pad, nechť on pohledí ~Praž) quaerat; ať ohleda [služebná], umřel li jest Dobeš TobB 314 (Tob 8,14: BiblOl, ~Praž, zvie ~Lit, uzří ~Pad, opatří TobU) videat; Ohledayme, muož li papež býti svatokupcem HusSvatokup 125a; Ipokras kázal ohledati, jest li v jejiem [manželčině] pokoji který obraz BurleyMudrC 179b esse quaerendum; ohledajte, kteraké bezpečenstvie tu jmáte od takových lidí ListářRožmb 1,69 (1424) uvažte, posuďte; ohledayte, čí ste pomocníci ChelčPař 145b; ohledayme, má liť [zadržený] šrám na hlavě PasKal M2a (vizva ~MuzA, ~KlemA) consideremus; ohleday sám, najdeš li kde na mém životě najmenši bití aneb zdrápaní HynRozpr 171a siche und suche; ohledám, kterak se jmá [žena] ArchČ 37,888 (1460); ║ buduť sě [Burian] bezpráví brániti, toť má Krušina ohledati ListářRožmb 4,66 (1449) to uvidí

6. jur. [o úředním činiteli] co, čeho [škody], s větou předm. vyšetřit, ohledat, úředně zjistit, zvl. přešetřit ohledáním na místě: abyšta spolu jela [dva komorníci] a ohledala, kdy a na které dědině ta škoda stala sě ŘádZemA 50a; má [komorník]…pohnati a ohledati, ač odpora jest, jest li tu žena, jehož pohoní, či nenie DubA 13b; abychom sobě volili obapolně 4 panoše…a ti mají té škody ohledati ArchČ 16,88 (1392); kdež ohledano bude jich svatokrádežné pokrytstvie RokPřij 309b; bude li ohledano, že by na zmatek a neprávě pohnal [žalobce] ZřízVlad q1a si…erit cognitum

7. jur. o co [sporného] (koho) provést šetření ve věci něčeho (vyslechnutím někoho): o tu přísahu (přísehu ed.) aby mi páni ohledali Půh 2,423 (1414); ti [prostředníci] aby je [obě strany] o ty jisté náklady ohledali a umluvili ArchČ 28,252 (1431); o louku buď ohledáno, jestli co jezu nad starodávní obyčej děláno ArchČ 6,556 (1482); o lesy též ohledati mají [osoby králem pověřené] ArchČ 9,447 (1488); kterýž jsa vo to pergmistrem naším a jinými přísežnými vohledán, nalezeno jemu ArchČ 18,95 (1498); ║ fojt žádal, aby ji [zlodějku] katem ohledali NaučBrn 124 (1500) aby ji podrobili výslechu útrpným právem

8. jur. [o rozhodčím] co, koho (s kým), mezi kým [mezi stranami] rozhodnout o něčem n. mezi někým, rozsoudit něco n. někoho: vecě král k niej [k matce vrahově]: Jdi s pokojem, jáť ohledam za tě ComestC 159b (srov. 2 Rg 14,8 iubebo: opatřím to miesto tebe ~Praž) videbo; šli li by ti neřádové námi [císařem], to ať kniežata a páni koruny Českéj ohlédají LetKřižA 71 ed.; aby žádný z nás jeden na druhého mocí nesahal…, než aby byli ohledáni od zprávce…a rady jeho a na nich dosti měli ArchČ 3,260 (1426); o ty lesy…mají dva člověky z Brtnice mezi nimi [stranami] ohledati ArchČ 26,106 (1436); aby vás [Táborské] někto dobrý s ním [s Vilémem] ohledal ListářRožmb 3,202(1447); aby to [spor o pozemky] mezi námi starými lidmi bylo ohledáno Půh 4,405 (1464); ║ když ohleda Nebeský, vlasti budeš nad ňú [zemí] ŽaltKlem 67,15 (BiblOl; ost. jinak) discernit (chybný překlad verše) když rozhodne, stanoví dáti sě ohledati jur. (o co, ojed. o čem komu, před kým [rozhodčím]) postoupit svůj spor (o něco) k rozhodnutí (někomu), dát se rozsoudit (stran něčeho někomu): čím budem [Neštěstí] vinni, o to sě s tebú [Tkadlečku] chcem dáti podobně ohledati TkadlA 30b; před TM rád chci státi a dáti se ohledati ArchČ 2,411 (1446); proč cierkvi svaté v tom, o čems si se dal ohledati, neuposlechneš HilPřijA 63; chtiece se o svú při dobrým lidem dáti ohledati ProkArs 171b

9. admin. co, v čem [v písemnosti] nahlédnout do něčeho, prohlédnout něco pro poučení (k vyhledání údajů, umožňujících správné rozhodnutí), poučit se prozkoumáním něčeho: jmají dsky ohledány býti, kterak panu Herartovi…záleží Půh 1,206 (1407); ohledavše [my úředníci] póhon a nález panský, i nenalezli sme žádné sumy peněz Půh 2,87 (1407); tu [v „prvních knihách“] ohleday, chceš li uměti [léčit otok] LékSalM 645; aby registra purkmistrovská byla ohledána ListářPlz 1,413 (1446); ohledayme v dekretě RokPostB 582; ohleday staré agendy a nad to svatého Augustina v dekretě v straně poslední KorMan 52b; v ortelu ohledati Žilin 131b versůchen; král Jiří, ohledav sedání panská a dsky, list výpovědní…jest učinil DeskyMorOl 87 (1493). – Srov. nahlédnúti 2

10. koho/co [po slovesech pohybu] podívat se na někoho n. na něco, navštívit někoho n. něco: jide Samson, aby ohladal ženu svú ComestC 133a (ohledal ~K, ~S; srov. Jdc 15,1 invisere: chtě uzřéti BiblCard, ~Ol, ~Lit, navštieviti ~Pad, aby ohledal, jak se má ~Praž) visere; když tu [v Jeruzalémě] přebudu, musím i Řím ohledati BiblOl A 19,21 (~Pad, ~Praž) videre; k Eleně jíti a ji ohledati TrojA 132b ad videndum; přijede [císař] také do Mulheinu a ohleda biskupa Pertolda, jako tu nemocen ležel LetKřižA 7; že jsme…sem přijeli naši dceru ohlédati ListářRožmb 1,180 (1435); tomu [příjezdu] sem se velmi těšila zvláště proto, že bych TMt přieliš ráda ohlédala ArchČ 11,246 (1450); ║ poslal Saul posly, aby ohledali Davida BiblPraž 1 Rg 19,15 (poviděli ~Ol, ~Lit, ~Pad, pověděli ~Card) ut viderent aby se poohlédli po Davidovi, aby vyhledali Davida

11. koho/co, ano…, že… uvidět, spatřit, uhlídat (kniž.); před větou obsahovou zjistit: když by chtěl ten svatý prst viděti, na Osěcě moh by jej ohledaty DalC 91,22 (viděti ~V) schown; ot nás [mužů] byste nevěry neohledaly [dívky] DalV 15,8 het ir…erfunden nedočkaly se; neuzřie [Izraelští] země…, nižádný z nich…neohleda jie BiblCard Nu 14,23 (~Ol, ~Lit, ani…uzří ji ~Pad, aniž…pohledieť na ni ~Praž) nec…intuebitur eam; bohu z toho děkujě [Simeon], že jest to dietě [Ježíše] ohladal HradRad 71a; ohledaw Titus, ano vešken přiekop umrlcóv nametán PasMuzA 243 (ohlédaw ~T); ten, jenžto v svém božství nikda tělesným okem ohledan nemohl býti KristA 18a; jenž jsú počati a světa neohledali BiblOl Job 3,16 (~Lit, neviděli sú ~Pad, neopatřili sú ~Praž) non viderunt; pastores ad contemplandum, aby ohledali, querebant [Christum] HusBetl 2,165; aby toho ohledaly [pastýři], o němž jsú slyšeli KancJist 93; ohleda [ďábel], že některá lidská milost nebude jemu škodná ChelčBoj 401a; conspicere ohledati SlovKlem 10a; jeli [otec a syn]…i ohledali oheň i jeli k uohni ArchČ 9,183 (1476) Srov. obezřieti, opatřiti

Ad 1: za lat. prospicere stč. též zhlédnúti; za lustrare též objíti i opatřiti (ComestC 98a). – Ad 4: za lat. examinare stč. též rozvážiti; za probare též pokusiti. – Srov. též spatřiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


ohledati², -aju, -á pf.; k hledati

čeho vyhledat, hledáním po různých místech najít: žeť miením jeti a ohledati cti jazyku svému českému BruncBaw 1a (hledati ~U)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


ohledati dok. (něco) = popatřiti, podívati se (nač); (soudně) vyšetřiti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).