obleviti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obleviti, -v́u, -ví pf. (ipf. oblevovati), ojed. oleviti; srov. uleviti, sleviti

1. co [napjatého] povolit, uvolnit, zbavit napětí (a úderné síly): mladec počě…lučišče napínaje táhnúti, a dlúho tak držav, tětivu oblewy PasMuzA 67 (~Tisk, ~Kal); ║ jazyk roztrojený…silné lidi oblewil BiblDrážď Sir 28,18 (~Ol, zemdlil ~Lit, zkazil ~Pad, rozptýlel ~Praž) dissolvit zbavil síly

2. (co, čím [o něčem tíživém]) polevit, poskytnout úlevu (v něčem); co, čím zmírnit něco: milý hospodine, rač již oblewyti [v dopouštění pokušení] PasMuzA 570 (olewyty ~KlemA); že bych já to [poplatek] pro kterú bázen oblewil TristB 10a; žádné rány neoblewi [ďábel], ižádné muky neodpustí PříbrZamP 174a; toho [svého požadavku] sú strana nám odporná opustiti a obleviti nikoli nechtěli ListářRožmb 4,186 (1450); když on [ďábel] oblewi svým ukrutným podněcováním, lákaním a řváním ChelčBoj 383b; pakli kdy nad námi oblewi [ďábel] ChelčBoj 383b; nemóž papež ani celá cierkev těchto svátostí změniti ani čeho v nich oblewiti neb umenšiti RokPřij 325a; když by co papež při obecném ustanovení cierkve chtěl oblewiti KorTrak i4b; súdce oblewie pomstu AlbnCtnostA 51b; jiné obrany...odtáhnúť však soud anebo pomstu, ale neodejmú, obtíží, neoblewi VšehB 35b (neoblehčie ~K); ║ kdyžtoť buoh bude chtieti přěpustiti na svět kterú přěpustu, naší prosbú obleui PasMuzA 399 decrevit upustí od ní; protož já [Job] neoblewym ustóm mým, ale budu mluviti BiblOl Job 7,11 (neodpustím ~Lit, ~Pad, ~Praž) non parcam ori meo nedám odpočinout; múdrý člověk…věda, kdy projíti a kterak oblewiczi TkadlA 19b ustoupit. – Srov. oblehčiti 2

3. aby…(komu) povolit, dát souhlas: pokud mi neotpustíš ani mi obleuíſs, abych pohltil slinu svú? BiblOl Job 7,19 (mne ponecháš ~Lit, ~Pad, dopustíš mi ~Praž) nec dimittis me dovolíš; papež nemóž oblewiti, aby kto bez křtu spasen byl RokPřij 326a

4. (čeho, ot čeho, v čem, čím, s inf.) polevit, ochabnout (v něčem), přestat konat něco tak horlivě jako dříve; bez vazby ustat v horlivosti: ruka…, která oblewi, bude poddána dani BiblDrážď Pr 12,24 (var. v. obléněti 1) remissa est; pro tělesnú křehkost musíme oblewyty PasMuzA 97; v službě boží jest oblewil OtcB 11a quod… segniter agerent; desieris oblewiss MamBřevn 148a (Is 58,9: přestaneš prsta ztahovati BiblOl a ost., opustíš EvOl); jakž člověk žádostí svú oblewy dále a viece přijieti AlbRájC 52b; obyčej mají mnozí sprvu vrúcí býti, ale na konci oblewie Hugo 188; neb jest neoblewyla ot horlivosti prošenie LyraMat 103b non fuit retardata a…; boje oblewichu a proti bojóm kázachu PříbrTáb 82b; kdy jest koli Mojžieš oblewil modlitby PříbrZamP 146a; toho [dobývání] nemieniece obleviti ListářRožmb 3,57 (1445); když v tom [lidé v projevech zbožnosti] oblewiecz, i mají se lénivě, lehce, netbánlivě RokJanB 321a; oblewime dobře činiti RokLukA 138a; ║ z toho [úmyslu zabít] málo oblewywſſe jemu vše sbožie pobrali PasMuzA 399 (toho málo oblewiwſſe ~Tisk, ~Kal, málo oblewywſſe ~KlemA) nisi…destitissent z toho slevivše; když… hněv králóv bieše již obleuil BiblLit Est 2,1 (var. v. obleviti) zmírnil se, opadl; nikoliť neslušie proti němu [ďáblu] oblewiti, než čeliti PříbrZamP 184a ustat v boji

Srov. obleniti

Ad 1: význam ‚učinit volnýmʻ (nenapjatým, zprohýbaným) ukazuje na souvislost s adj. levý (pův. ‚zakřivenýʻ, srov. lit. iš-laivóti ‚dělat zákrutyʻ – F. Sławski, Sł. Etym. 4,191). Za lat. dissolvere stč. též oslabiti. – Ad 2: srov. též stč. polehčiti a sloven. obľavný ‚přinášející úlevuʻ. – Ad 3: za lat. dimittere stč. též nechati. – Ad 4: za lat. remittere stč. též otpustiti. – Srov. též popustiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obleviti, oleviti, -v’u, -víš dok. polevit, ubrat na síle; uhnout z přímého směru: věda (moudrý), kdy projíti a kterak obleviti; polehčit, ulehčit; ochabnout, ustat v horlivosti; povolit, dát souhlas
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obleviti dok. = popustiti, poleviti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).