nikoli | StčS | MSS | ŠimekSlov |

nikoli adv.; k koli

1. u kladného přísudku vůbec ne, naprosto ne (větný zápor): a ty, Betléme…, nykoly menšie jsi mezi kniežaty židovskými EvSeit 141a (Mt 2,6: ~Víd, nejsi nikoli najmenšie BiblLit, ~Pad, nikoli nejsi menšie ~Praž, var. v. nikako 2) nequaquam; kterýž [Tiberius] nikoli ani lékařstvím, ani kúzly, ani kterú věcí móž uzdraven býti VeronS 104b; Nikoli tak bude, točíš ne tak brzo umřeš ComestC 13a nequaquam ita fiet; ║ Eliab jedno skrytie nebo nykoli skrytý VýklHebrL 197a una absconsio vel nequaquam absconditus vůbec neskrytý

2. u záporného přísudku n. v členském grad. spojení v žádném případě, vůbec; [v zákaze] za žádných okolností, nikdy; [o odmítání] za žádnou cenu, zanic; [u kondicionálu] jistě nikdy, určitě: z chlapieho řáda nykoly ijednoho v čest nevoli AlxV 212; nikoho sě nebáti kromě českého krále, toho nycoly nedočakávati DalC 82,54 mit nichte; jenž [Josef] nikoli nechtěl povoliti nehodnému skutku BiblCard Gn 39,8 (tak i ost.) nequaquam; nikoli toho nenechám, bych sě nepomstil OtcB 69a; odplata tvého mzdáře u tebe nikoli neostávaj TobB 308 (Tob 4,15 omnino non remaneat: BiblPad, ~Praž, ovšem ~Card, ~Lit, nikakež ~Ol); jáť nikoli živ nebudu nadlúze v té túze PísZávT 15 rozhodně; že by nykoly nemělo býti přisaháno LyraMat 40b in nullo casu; od pravdy nikoli se neuchylovali GuallCtnostK 141 nullatenus deviare; do lesa nehoň nikoli FlašRadaA 1500; já pravi vám nepřisahati nikoli HusVýklB 48a (Mt 5,34 non iurare omnino: i ovšem EvOl, ovšem BiblDrážď a ost.); nikoli nerepceme proti bohu, ale chvalme ho vždy ze všeho, což na nás přepustí HusVýklB 92a; silně věřeno má býti a nikoly nepochybováno JakKost 168a; nikoli by zákona tvého… za kacierstvie a blud nepotupil Budyš 6a nequaquam; já bych od sebe sám nikoli nesměl takového učiti LékRhaz 137; ale lichevník, což lichevně nabéře, nikoli neb těžce zase navrátí KorTrak y2b (v gradaci) vůbec nevrátí; toho [modloslužebnictví] svatý Apolináriš nikoli nechtěl učiniti PasKal G10b (nikakž ~MuzA, nikaž ~Klem, nikterakž ~Tisk); což jednú propovieš, nikoli toho zase do úst nevlúdíš AlbnCtnostA 3a; pohané…toho [vstupu do kostela] bránie a nikoli darmo nepustie CestKabK 16b; nikoli nebyla vuole jeho, aby nynie přišel BiblPraž 1 C 16,12 (zajisté ~Drážď a ost.) utique non fuit voluntas; nebudete jiesti nikoli ani krve, ani tuku BiblPraž Lv 3,17 (ovšem ~Card a ost.) omnino; a jinak ať nikoli nečinie, než jak tuto píšem ArchČ 21,344 (1464) — v kopul. konstrukci: toho nikoli neslýcháno, ani praveno, ani psáno…, by…stal se kdy takový zlý skutek BawArn 1524; že sě nykoly obrátiti ani opraviti chtěl [Jeruzalém] WaldhPost 123a; že by on toho nikoli zbyti ani kterak potratiti mohl TkadlA 10a; aby nikoli nemluvili ani učili ve jménu Ježíšovu BiblPad A 4,18 (~Praž, nikakéž ~Ol, ~Lit) ne omnino loquerentur neque docerent; nikoli se nerozpakuj, aniž tbaj na dřevní světská chválu PasKal M1a (nikakž…ani ~MuzA, ~KlemA, ~Tisk) ne deficias; s cizí ženú nikoli nesedaj, ani zpoléhaj při jiedle s ní na lokti BiblPraž Sir 9,12 (ovšem ~Drážď a ost.) ne sedeas omnino — v adverz. konstrukci: nikoli již slúti nebudeš Jakub, ale Izrahel BiblCard Gn 32,28 (~Ol, Nikoli…nebude nazváno ~Pad, ~Praž, nikoli slúti budeš ComestC 39b) nequaquam…sed; had nechce z domu nikoli, ale muže se ochváti BawEzop 596; ║ aby se již nikoli nenavracoval [člověk] v žádné hřiechy RokJanB 55b už nikdy nikoli viece [o ději budoucím] nikdy víc, již nikdy: poproste hospodina, ať by přestali hromové boží,… a nikoli viece zde neostanete BiblCard Ex 9,28 (~Ol a ost.) nequaquam hic ultra maneatis; a nikoli viece nebude zabito všeliké tělo vodami povodně BiblPad Gn 9,11 (var. v. nikako 2) et nequaquam ultra interficietur; a nikoli viece nebudú obětovati BiblPad Lv 17,7 (var. v. nikako 2) nequaquam ultra immolabunt; již se toho nikoli viece nedopustím PasKal H19a. Srov. nikdy viece (nikdy 1). – Srov. ničse 6, nikdy 5

3. u popření možnosti nijak, nikterak (kniž.), žádným způsobem: rytieři… pravdy tak velikého divu nikoli nemohli sú zatajiti, než zajisté že on [Kristus] jest z mrtvých vstal, svědčili sú VeronM 249b (~S) tacere non potuerunt; když jest jeho [syna] urodil Joram, v osmi letech byl jest, a to nykoly nemóž býti ComestC 210a quod est impossibile (volný překlad); že k bohu nelze nikoli, ktož chce zde mieti svú vóli FlašRadaA 1525 (~B); Jason nikoli nemožieše k nim přistúpiti TrojK 87a nulla poterat patere facultas; hříechové naši tak jsú velicí byli a těžcí, že sme nikoli spaseni nemohli býti HusSvátB 147b; ty strany samy o tu při nikoli se smluviti nemohli ArchČ 26,12 (1439); že jí [sv. Lucií] nižádným řemeslem tisíc člověkuov, a potom i voly připřáhše, nikoli s miesta hnúti nemohli PasKal A9b (nikakž ~MuzA, nikterak ~Tisk) ut omnino eam movere nequirent; nikoli jeho [sv. Ondřeje] dojíti nemožiechu PasKal A5b (nikakž ~MuzA, nikterakž ~Tisk) nullo modo; dobře zavři…, tak aby žádným pruoduchem nikoli vyjíti nemohla [voda z nádoby] AlchLull 22; žádost…nám nikoli naplniti nemožná ArchČ 4,151 (1467)

4. ve funkci partikule neg. v odpovědi (zvl. na začátku adverz. souvětí) nikoli, ne: a jiní praviechu: „Že tento [žebrák] jest!“, ale jiní: „nykoli, nenie, ale podobný jeho“ EvZimn 16a (J 9,9: var. v. nikako 3) nequaquam, sed; nikoli, tak nebude, ale BiblCard Gn 4,15 (tak i ost., nikoli tak bude ComestC 13a) nequaquam ita fiet; a otpověděvši mátě jeho vecě: Nykoli, ale nazván bude Jan EvBeneš 83a (L 1,60: var. v. nikako 3) nequaquam, sed; i nechtěl jest lid uposlúchati hlasu Samuelova, ale řekli sú: Nikoli, král zajisté bude nad námi BiblPad 1 Rg 8,19 (var. v. nikako 3) nequaquam; odpověděvši Anna vecě: Nikoli, pane mój BiblPad 1 Rg 1,15 (~Praž, nikakež toho nenie ~Card, ~Ol, ~Lit) nequaquam; Nikoli, neb nedáš li nynie, ale vezmuť bezděky BiblPad 1 Rg 2,16 (ne, tohoť neučiním ~Card, ~Ol, ~Lit, nechci ~Praž) nequaquam; „Zdali smrt, zdali život bude moci nás odlúčiti [svaté od Krista]?“ Ba nikoli, žádná věc nemohla jimi hnúti od dobrého RokPostK 11a; i zdali pak pro škaredú zemi zlato drahé má potupeno býti? nikoli KorMan 155a; což tehda vezma údy Kristovy, učiním z nich údy nevěstky? Nikoli BiblPraž 1 C 6,15 (bože ostřěz EvOl, nedaj toho bóh BiblOl, ~Pad) absit; kteřížto [andělé] řekli: nikoli, ale na rynku zuostaneme BiblPraž Gn 19,2 (nikake ~Card, nikakéž ~Ol, ~Pad) minirne, sed; an zda, neque nikoli, quidem jistě SlovKlem 3a. – Srov. ne¹ I/ 1, ničs² 1

Srov. nikako, nikterak

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nikoli adv. nikoli, ne; vůbec ne, naprosto ne, v žádném případě: nikoli menšie jsi mezi kniežaty židovskými; z chlapieho řáda nikoli i jednoho v čest nevoli; nikterak, nijak, žádným způsobem: tak velikého divu nikoli nemohli sú zatajiti; o ději budoucím: nikoli viece již nikdy (v. též koli)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nikoli adv.; — nenie to nikoli = jest to, stane se zajisté
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).