nesmyslný | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nesmyslný adj., superl. nenajsmyslnějí; k smyslný, nesmysleti

1. [zvl. o zvířeti] nemyslící, neobdařený lidským rozumem: člověk…přirovnán jest skotu neſmyſlnemu ŽaltPod 48,21 (nemúdrému ~Wittb, BiblOl, ŽaltKap, pod. ~Klem, BiblPraž, nerozumným ~Pad) iumentis insipientibus; i proč vy, jsúce rozumné stvořenie, i vzdáváte chválu němým i neſmyſlnym bohóm? OtcB 28a (neſmylnym ~A) mutis et insensibilibus simulacris; nebo viece nenávidie [ďáblové] lidí nežli neſſmyſlnych zvieřat MatHom 119; a smysl majíc [lidé] slúžili neſmyſlnym věcem ŠtítBarlB 28 inanimatis et insensibilibus jsoucím bez duše a bez rozumu; a tak my podlé toho pána [duše] dlužni jsme živi býti, ale <ne> podlé toho neſmyſlného služebníka, těla JakPost 130b; nemstím se nad hovady neſmyſlnými BurleyMudrC 176a irrationabilium bestiarum; ne jako lidé rozumy majíce, ale jak hovada nesmyslná a psi vzteklí a řvoucí lvové, úprkem oboříce se na všecky BřezKron 424 ut bestiae insensatae. – Srov. němý 6

2. [o nedospělém člověku] nerozumný, nemající dostatečnou schopnost rozumové úvahy, nevědomý: móžeš dobře to věděti, neſmyſlne jsú našě děti LegDětB 2b insensati sunt; král…některé mládence neſmiſlne pojem z sobů vtrhl do Bavor PulkB 171 (~Lobk, ~S, nesmyslně ~N) iuvenes minus prudentes nerozvážné; jsúce živi z obyčeje neſmyſlnych robat. Protož na ně dal jako…na nemúdrá robata súd na posměch BiblOl Sap 12,24 (neſmyſlnych dietek…dětem neſmyſlnym ~Pad, nemúdrých…nemúdrým ~Lit, nerozumných …nerozumným~Praž) infantium insensatorum…pueris insensatis; dietky ještě neſſmyſlne MatHom 323 pueri…immaturae aetatis; neb mne v nedostatečných smyslech nesmyslného nazýváš ArchČ 4,144 (1467)

3. [o člověku] (v čem) neznalý, nezkušený: skryjíce pasti proti neſmyſlnemu zdarma BiblDrážď Pr 1,11 (~Ol, MamVíd, nevinnému BiblLit, ~Pad, ~Praž) contra insontem; jáz pak, člověk nedómyslný, v tej žádnéj chvále neſmyſlny, v tu sem sě v práci uvázal Vít 20a; insontem nevinnému vel neſmyſlnemu MamKapR 38b (Pr 1,11)

4. [o osobě] nerozumný, nemoudrý, nesoudný, pošetilý, zpozdilý: i to li navracuješ hospodinu, ľude bláznivý a neſmyſlny? ŽaltWittb Dt 32,6 (neſmſlny a nemúdrý ~Klem, bláznivý a nemúdrý ~Pod a ost.) stulte et insipiens; muž neſmiſlny nepozná a nemúdrý neurozumie tomu ŽaltKlem 91,7 (BiblPraž, neſmſlny ŽaltPod, nemúdrý ~Kap, BiblOl, ~Lit, ~Pad) insipiens; a z toho ze všeho nenayſmylnyeſſie jest srdce lidské BiblDrážď Sir 16,20 (nenayſmyſlnyeyſſie ~Ol, neſmyſlne ~Lit, ~Pad, ~Praž) in omnibus his insensatum est cor; ó neſmiſlnij Galatščí, kto vás okúzlil BiblDrážď G 3,1 (~Ol, ~Lit, ~Pad, MamKapR, blázniví BiblPraž) insensati; Neſmyſlna žena požíčie tomu čarodějníku tak drahé rúchy PasMuzA 301; vrána vece neſmyſlnemu orlovi BawEzop 771 ineptus; a jest neſmyſlny, kto sě menší v múdrosti BiblOl Sir 19,20 (~Praž, smyslný ~Lit, nemúdrý ~Pad) insipiens; hleď, hanebný a dosti jako neſmyſlny Tkadlečku TkadlA 26b (neſmilny ~B); naděje marná a lež neſmyſlnemu muži a snové vznášejí neopatrnost BřezSnářS 42; avšak lidé oslepení, neſmyſlnij nesmyslě, nerozumějí HusZrcK 76a; dómyslný všecko činí s potazem, ale ktož jest neſmyſlný, ukáže bláznovstvie BiblKladr Pr 13,16 (bezsmyslný ~Lit, blázen ~Ol, ~Pad, ~Praž) fatuus; nesmyslníku neſmyſlný Budyš 12b; že bych tak neſmyſlná nebyla, bych se v takové nebezpečenství a zlé cesty vydávala TovHád 53b; obtusus…hlúpý, neſmyſlny VodňLact P1a; secors…, stultus Neſmyſlny VodňLact T2b zpodst.: řekl neſmyſlny na sirdci svém: Nenie boha ŽaltWittb 13,1 (~Klem, BiblOl, neſmylny ŽaltKap, nemúdrý ~Pod, BiblLit, ~Pad, blázen ~Praž) dixit insipiens; nebo všickni neſmyſlny i nesbožní přieliš jsú své duši pyšni BiblDrážď Sap 15,14 (~Ol, ~Lit, nemúdří ~Pad, blázniví ~Praž) insipientes; i bude s ním váleti okolek zemský proti neſmyſlnym BiblOl Sap 5,21 (var. v. nemúdrý 1) contra insensatos; protož mnie neſmiſlny, by to rúcho bylo z vlny salamandrovy Lapid 163b; tomu on jako neſmyſlny uvěřiv PasTisk Allb (~Kal, nesmyslivý ~MuzA) stultus. Srov. nesmyslník

5. [o výroku n. skutku] nesmyslný, postrádající smysl, odporující zdravému rozumu: i zdáchu se před nimi ta slova neſmyſlna viec a nejistá a nevěřiechu jim BiblLit L 24,11 (jakžto bláznovství EvOl, jako nejistá BiblDrážď, ~Ol, ~Pad, jako omylná ~Praž) sicut deliramentum; poněvadž mnohá práva stará jsú velmi hlúpá a neſmyſlna GuallCtnostK 150b barbaricae et irrationabiles; kakž kolivěk jich žaloba bieše neſſmyſlna MatHom 182 impudens; pakli panna…neſmiſlny skutek učiní BřezSnářM 61b nerozvážný; nebo ste bez rozumu i pravého dóvodu křikem vaším nesmyslným obyčejem židovským pravdu potupili PísHusit 135; že jich [kněží] neſmyſlné, nébrž bohu protivné a tvé duši záhubné odsudky vyvodíš Budyš 13b iniquas nepřiměřené; hle, co z tohoto mudrovánie pocházie a rúhanie neſmyſlneho i proti Kristovi, i proti duchu svatému KorMan 147b; ║ ale smyslu svému také neſmyſlna připravují svědecstvie BiblPad HierPaul 6 (neslušná ProlBiblL, ~K, MamVíd 149b) incongrua neodpovídající

6. [o člověku] nepříčetný, smyslů zbavený, pomatený, šílený: když zevně zmiešie [nečistý duch] rozum a zatmí, postaví obrazóv někakých, svú lstí uveda, a zabyla, neſmyſlna učině člověka ŠtítSvátA 135a; ač sú ji [Alžbětu] mnozí i za neſmylnu (m. neſmyſlnu) jměli [pro její zbožnost], a protož již ano ji všichni za múdrú jmají ŠtítAlžb 456a; demens neſmyſlny MamUKA 19b; věz sě býti, Izraheli, bláznivým prorokem, neſmyſlnym mužem, ot ducha popadeným BiblPad Os 9,7 (blázen, prorok zabylý, muž zlým duchem obsědený ~Drážd, ~Ol, prorok bláznivý, muž zabylý, zlým duchem obsědený ~Lit, bližnieho proroka neſmyſlneho, muže zlým duchem obsedeného ~Praž) stultum prophetam, insanum virum spiritualem; freneticus neſmyſlny, závratčivý SlovKlem 47b; lunaticus neſmilny in modum lune SlovKlem 61b; delirus…, id est fatuus, insanus, insipiens Neſmyſlny, zmámený VodňLact G1a; na neſmyſlnych a bláznivých lidech nemá býti žádné právo, když by škodu udělali Žilin 129a unsinnigen; item neſmyſlneho dědiny držány, až násobnie léta zemská prošla; navrácen potom k rozumu, nemá liž takový navrácen býti k dědinám svým po letech zemských prošlých? VšehK 37a (zpodst.) duševně nemocného člověka

Srov. nemúdrý, nerozumný

Ad 3: o dokladech Pr 1,11 soudí J. Gebauer, že překladatel m. insontem měl v předloze n. četl insensatum. – Ad 5: za lat. irralionabilis stč. též bezúmý, bez rozumu (AktaKost 30a). – Ad 6: za lat. demens stč. též pomáḿený; za phreneticus též šielenec, zbláznělý; za fatuus též bláznivý

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nesmyslný, adj.; stsl. nesъmyslьnъ amens, rationis expers, demens. — Nerozumný, nemající rozumu vůbec, vernunftlos: proč vy, jsúce rozumné stvořenie, i vzdáváte chválu němým i neſmyſlnym bohóm insensibilibus OtcB. 28a. — Choromyslný, kdo nemá zdravého rozumu, geisteskrank: nelmyſlneho dědiny držány, až nasobnie léta zemská prošla; navrácen potom k rozumu, nemá-liž takový navrácen býti k dědinám svým po letech zemských prošlých? VšehK. 37a; kšaftu činiti nemohau cizí, let nedošlí, nesmyslní, prchliví, marnotratní Brikc. 313. Nerozumný, nemoudrý, pošetilý, unsinnig, töricht: řekl neſmiſlni v srdciu svém insipiens ŽKlem. 13, 1; neſmyſlny ŽWittb. t., ŽGlossKlem. t.; neſmylny (sic) ŽKap. t.; ľude bláznivý a neſmyſlny stulte et insipiens ŽWittb. 212a (Deut. 32, 6); neſmſlny (sic) ŽKlem. 140a (t.); muž neſmiſlny nepozná ŽKlem. 91, 7; neſmílny (sic) ŽPod. t.; neſmyſlne jsú našě děti DětJež. 6b; neſmyſlna žena požíčie tomu čarodějníku tak drahé rúchy Pass. 301; mládencě neſmyſlne Pulk. 150a; jáz, člověk nedómyslný, v téj žádnéj chvále nesmyſlny, v tu sem sě v práci uvázal Vít. 20a; vrána vece neſmyſlnemu orlovi Baw. 27b; proti neſmyſlnym contra insensatos Ol. Sap. 5, 21; proti neſmyſlnemu contra insontem t. Přísl. 1, 11, překladatel m. insontem četl insensatum; neſmyſlny demens MamA. 19b, Anon. 2b; neſmyſlné a nerozumné matky RešSir. 15b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nesmyslný (trojslab.) adj. nemyslící, neobdařený rozumem: hovada nesmyslná; nerozumný, neosvícený; nemoudrý, pošetilý; nesmyslný; nepříčetný, pomatený, šílený
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nesmyslný adj. = nerozumný, pošetilý; choromyslný
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).