nesličný | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nesličný adj.; k sličný

1. [o vnější podobě] nehezký, nesličný (kniž.), ošklivý: dolíky na stěnách jeho [domu], bledostí nebo črveností neſliczne BiblCard Lv 14,37 (~Ol, ~Lit, ~Pad, VýklKruml, škaredé BiblPraž) deformes; křesťanský sbor a mnichový velmi temný a črný a churavý a velmi neſliczny OtcB 125b deformem; proč mě buoh stvořil slepa, chroma a tak neſliczzneho? AlbRájK 219 (~C, nelíčného ~A, ~B); co jest neſſliczneho, káží vše zcíditi MatHom 32 sordida; ale ženy jsú velmi neſliczzne a nerušné a mají chudé sukně na sobě CestMandA 192b; lidi jiné ještě neſlicżnyeyſſie CestMandA 200a; lidé jsú tu [na ostrově] velmi neſliczni, neb hlavu jako psi mají CestMil 107b deformes; uzřev Diogenes mládence neſlicżné tváři BurleyMudrC 187a facie turpi; ukázav [Jeruzalém]…v té řeči božie bosotu neſlicznu noh duchovních ChelčBoj 403b; že buoh proto stvořil neſlicžne, chromé, aby jim otjal cestu k hřiechóm jíti PasKal D3a; incomptus neſlicžny SlovKlem 54a

2. [o řeči ap.] nepěkný, nedobrý, nežádoucí: hrabie uslyšav tyto neſlyczne noviny a zlú pověst o sobě PulkB 65; řeči neſlyczne slyšav PulkB 99; Neſlicznych pak a marných básní sě chovaj BiblOl 1 T 4,7 (~Lit, ~Pad, neslušných ~Praž) ineptas; neſlyczna jest chvála v uštech hřiešného člověka OrlojK 468 (Sir 15,9 non est speciosa: nenie pozorná BiblOl, nenie krásna ~Lit, ~Pad, nenieť vzácna ~Praž); aby…těmi neſſlicznymi sváry učinila sě [duše] nezpósobna k naučení MatHom63 pervicacibus concertationibus; neslušieť dáti příčiny k tomu, aby kto mohl tě čím zpravovati neſlycznym ŠtítBojVyš 7a; dosti tvrdý nápis a neſlicžna pověst na ty, ješto chtí všecko se ctí provésti ChelčSíť 164a; ║ jestli naň z nesličných řečí žaloval JgSlov 2,694 (Rkp. pr. pr. 60) utrhačných. Srov. neľubý 2

3. [o člověku a jeho chování] nešlechetný, mravně nevyhovující, špatný: střež se skutka neſlicżneho KatoM 6b (protivného ~N, poskvrněného ~Vít); žákovstvo a duchovné z neſlicznych věcí tresktáše [Jeroným] PasMuzA 530 (~KlemA, ~Kal, z neſlycżnych třestáše ~Tisk) lasciviam increparet; tu pohádka neſliczna bieše mezi biskupy a mezi mnichy o to neb pro tu věc [tj. pro čtení knih Origenových] OtcB 105b foeda…certamina; daj [Bože] tak cti plné [srdce], jehož by nesklonil k neſlycznemu ijeden účinek šeredný, tak svobodné, jehož by ižádná žádost neobvázala neſlyczna ModlMil 48b; počítají…neſliczne tovařistvo za veselé tovařistvo AlbRájK 113 (nelíčné ~D); jeden [hřích] ze zlých a neſlycznych činóv ŠtítKlem 56b; protoť jest každý hospodář pán v své čeledi, aby jí bránil neſlyczneho ŠtítKlem 54a (zpodst.) nepravosti; i poče [král] svú dceru milovati…neſliċnymi skutky ApolBaw 207b; máť [křesťan] tri věci opustiti: Najprvé hřéchy tělesné, t. zlá myšlenie, nepočestná mluvenie, neſliċna činěnie HusSvátA 485a (neslušná ~TN, ~TP); protož velmi neſlicznu věc snadně činí ChelčKap 6a; ║ pakli sě kto neſlyczna vidí nad svú pannu, že jest ostaružná BiblDrážď 1 C 7,36 (~Ol, ~Lit, ~Pad, MamKapR, pakli sě kto bojí hanby dojíti pro svú pannu BiblPraž) turpem se videri existimat že má hanbu; potom usta ofěrují diáblu, když v tanci zpievají o smilstvě piesni neſliczne a k tomu v čas nekázané DesHrad 97b nestoudné; jako by nynie někto knězě uzřel, an v domu neſlycznem anebo v krčmě sedí ŠtítBojVyš 7a ve vykřičeném domě, v nevěstinci

4. [zvl. o činu] nenáležitý, nepatřičný, nesprávný: ač bychom sě čeho neſliczneho dopustili BiblCard 1 Par 15,13 (~Ol, nečistého ~Lit, neslušného ~Pad, ~Praž) illicitum; když kněz mazaný shřěší tak mrzcě a zjevně jako jeden z lidu, a to je velmi neſliczne ComestC 83b indecens; že zdáše sě jemu jako neſlyczna to věc, by které knieže dvoje vévodstvie držalo PulkB 117 indignum; některým sě to líbilo [pánům výprava do Uher] jakžto věc sličná, některým nelíbilo jako neſlyczna PulkB 134 ut optimum…ut absurdum; a velmi jest to neſliczno, by to muž řekl: Což žena činí, muž nemuož učiniti MatHom 74; nižšie a spravedlivé lidi sprostné svodie k šeradným přísahám a k sboróm neſlicznym ponúkají GuallCtnostK 148 ad iurationes et inepta collegia; bojije… proti skrovnému truchlení neſlyczne veselé ŠtítBojVyš 1b inepta laetitia nevázané; neb o věc neſlicznu přísaha nadarmo učiněná slóve MajCarA 38 super re illicita: et ne parum lioc sit a jakž koli to neſliċne jest MamVíd 149b (HierPaul 6: neslušné BiblPad, ProlBiblK, ~L; nepřesný překlad); aby v království a v markrabství nesličná směsice nebyla trpína, totiž kde jest na kterých místech pod obojí spuosobú dáváno etc, aby tu nebylo dáváno pod jednú ArchČ 3,456 (1437); ale věcí neſlicznych, jenž příslušejí ku panování pohanskému nespravedlivému a k lakomství…, těch nemohu učedlníci Kristovi mieti ChelčPost 192a; ineptus…, id est non aptus Neſlicżny, nespuosobný, nelepý VodňLact L7a; pomněte o neſlyczne věci, která poprava o ty PrávŠvábA 101b (~B, ~D, ~F, neslušné ~C) ungerihte: ║ že by nesměl nic jemu rozkázati [stařec Janovi] neſliczneho ani nemudreho OtcB 117b nihil…incassum nepotřebného. srov. nehodný 6

5. [o člověku] (k čemu) nezpůsobilý (k něčemu), neschopný (něčeho): neb [Izbozet] ješče nerytieřil, neb jako neſliczny ComestC 144b ineptus; a zvlášti k střelbě aby nešvařen byl a neſlyczen brániti sě PulkB 14 (~S) ineptus; že již tak stár… chce ještě tancovati, pýchati a mnohú věc činiti, jsa k tomu nepodoben a neſliczen AlbRájB 68a (~A, ~C, ~K)

Ad 1: za lat. deformis stč. též ohyzděný; za incomplus též neokrášľený. – Ad 3: za lat. foedus stč. též mrzatý; za turpis též mrzký, ohavný, zlý. – Ad 4: za lat. illicitus stč. též nehodný, nepodobný, neřádný. – Srov. též mrzutý, nelepý, nepěkný, neslušný, nešlechetný, nezpůsobný, šeredný, škaredý

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nesličný, adj. Nehezký, škaredý, häszlich, garstig: mě bóh stvořil neſtyczneho Alb. 90b; lidé jsú tu velmi neſliczni deformes Mill. 107b; ženy (v Kaldii) jsú velmi neſliczzne a nerúšné MandA. 192b; v té zemi nalezneš lidi ještě nellicżnyeyſſie t. 200a. — Nehezký, ošklivý, nepříjemný, übel: hrabie uslyšav tyto nesličné noviny a zlú pověst o sobě, s životem jest preč utekl jakž moha Pulk. 54b; Vladislav toho jistého dne vzdržal jest o pokoji jednati, ony řěči nesličné slyšav t. 85a; počátek neſliċny jest, neb, což pravím, to jest vše lest Baw. 197a. — Nešlechetný, neslušný, hanebný, base, unbillig, unanständig, schändlich: nelliczna věc i hanba jest tak dáti bohu marnú čest Hrad. 97a; (lidé usta ofěruji diáblu, když v tanci zpievají o smilstvě piesni neſliczne Hrad. 96b; tu pohádka neſliczna bieše mezi biskupy a mezi mnichy o to foeda certamina OtcB. 105b; že by (stařec) nesměl nic jemu (Janovi) rozkázati neſlezneho ani nemúdreho nihil incassum t. 117b; neb se jemu (mnichovi) diábel mnohokrát ukazováše, jako by byl pravým poslem, skrzě sen a jedniem také neſlicznym zěvováním t. 125b: zdáše sě jemu jako nesličná to věc, by které knieže dvoje vévodstvie držalo indignum Pulk. 101a; rač mi otpustiti mé neſlyczne činy Modl. 53a; žádost neſlyczna t. 48b; král svú dceru milova netoliko slovy, ale také neſliċnymi skutky Baw. 207b; proto ť jest každý hospodář pán v své čeledi, aby jí bránil nesličného ŠtítErb. 98; jeden (hřích) ze zlých a nesličných činóv t. 102, bychom v nesličné rozkoši libosti nejměli t. 198; (lidé) neliczne tovařistvo za veselé počítají Kruml. 113b; neſlicnich básní ineptas fabulas Koř. 1. Tim. 4, 7. Nezpůsobilý, ungeeignet: chce tancovati, jsa k tomu neſlyczen Alb. 43a; (každý pacholík) ke všie brani a zvláště k střelbě aby nešvaren byl a nesličen brániti sě ineptus Pulk. 11b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nesličný adj. nehezký, škaredý, ošklivý; nepěkný, nedobrý; nešlechetný, špatný; nepatřičný, nesprávný; nezpůsobilý, neschopný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nesličný adj. = neslušný, ohavný, nedobrý, nepěkný, nehezký, nepříjemný, nešlechetný, hanebný
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).