neřád | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |
Neřád | GbSlov |

neřád, -a/-u m.; k řád

1. nepořádek, stav neuspořádanosti, chaos, zmatek: kterak ty, ó věčná múdrosti, všecky věci…múdřě a řádně jednáš, tak že ve všem světě žádný nerzad býti nemóž OrlojK 467 nihil inordinatum; právět svět tento Babylon slóve, neb vše jest v něm v smiešce a v nerzadu ŠtítBes 177; po ztracení toho řádu ostali jsú [lidé] u velikém nerzadu ChelčSíť 91a; leč by kto nemohl pohnati před purkrabí pro nerzád, jestliže by v zemi byl ZřízVlad n2b ob disturbium; nepokoje a neřády, kteříž jsú vznikli a povstali v této zemi ArchČ 37,1850 (1460)

2. zlořád, závažné porušování řádu (zvl. mravního), nešvar, nemrav: tužť [v Praze[ na nerzady volají [kněží] PísLobk 428; hinc suscitantur rixe, invidie…, exordinaciones nerzadoue GlosJiř 161b; bylť by jeden druhého neposlušen; tošť nerzad TkadlA 11a; jakož i dnes jde o každý nerzad, rozkažiž své věrné radě, ať to ohledají a navedú z horšieho v lepšie DubB 324a; což jsú proti nerzaduom a nepravostem kněžským vypsali [Viklef a Hus] MladJerF 129b in…pravas institutiones; že v tom přistupování k té obojí svátosti veliký neřád jsú vedli JakKrev 176a; v postúpaní platóv…duchovním lidem…děje se mnoho neṙadu a hřiechóv a pokrytstvie JakVikl 192b; věrné křesťany hubíte [husité], k svému nerzad (m. nerzadu) nutíte Pís SA Olomouc 345,103b; neřádným zámutkem dáti se poraziti…, zlé a nerzád veliký RokJanB 292b; neřádně bylo [biskupství] již zpravováno… a mezi tiem nerzadem až i Krista ukřižovali RokLukA 83b; neb rúhaní jestiť veliký nerzád, jenž činí neřádné mluvení i činění TovHád 51a; když milost uchýlí se na křivú stranu, mnoho z nie neṙadow vyjde AlbnCtnostA 84b; neb z takových nebrzo manželstvie řádné jest a z těch nerzaduo zlý plod pochodí, potvorný BechMuz 103b; pro ten nerzad a nevděčnost ZřízVlad 16b malum ritům; ║ jestliže sě k světlým pravdám přičiníš, neřádóv jiných v Písmě nezaložených sě varuje ListářRožmb 1,30 (1420) nepravd, bludů

3. nepřístojnost, neřádný čin, nepravost, špatnost: zda by sě čeho jiného neřádu potom kdy dopustili, aby to na nás znešeno bylo ArchČ 3,288 (asi 1408); již po takém neřádu přijměte [členové koncilu] tuto radu PísHusit 136; těch táboróv ukrutnost a neřády déle nechcem trpěti ListářRožmb 1,15 (1420); nohy [hříšníků] kráčely ke zlému, k tancóm, k frejóm, k nerzaduom RokPostA 20a; král Ezechiáš poznav ten neṙád a tu křivdu proti bohu AktaBratr 1,349a; že by…ohyzdnosti a neřády plodili BřezKron 333 deordinationes; aby…kacieřstva zjevná, bludy, falše, lúpeže, pálenie a jiné všecky neřády stavovali ArchČ 2,311 (1452); ║ že mnohé ruoznice, nesnáze a neřády bývají vo kšafty a poručenstvie ArchČ 18,66 (1498) nesrovnalosti

4. nespravedlnost, porušení spravedlnosti, bezpráví, křivda: ač jest v radě co toho [úplatkářství] a v zemském súdě nerzadu FlašRadaA 683; poňavadž takým neṙádem šel jest ten sbor HusKorI 105a; mistr Jeronym…proti nim [prelátům] v jich nerzadech domlúvaje MladJerF 129b pravum…ordinem reprehendens; toho neřádu a bezprávie, kteréž sě mistru Janovi Husovi do sie chvíle dálo jest ArchČ 3,186 (1415); proto, že je Jaroš oheň pustil v zemi proti řádu…, i obeslali sme Jaroše…, aby takových neřádóv a záhub nejednal ListářRožmb 2,234 (1443); tu se nám neřád děje a křivda obci i újma NaučBrn 113 (1462)

5. neřádem adv. neprávem, neoprávněně: ktož chce to nerzadem pósobiti, ješto nenie jemu poručeno ŠtítŠach 311a; z toho máš, že kletba křivá jest…, když neṙadem klnú HusBludM 207a; a to jest dobrá opatrnost, když z lásky bude učiněna a řádem; neb učinil li by kto neṙadem, již by učinil zlé HusVýklB 110a; ačť by kto co proti zemi i proti pánóm a také i proti králi neřádem provinil ArchČ 2,530 (1413). – Srov. neřiedně 2

6. koho, čeho, čí neřádnost, nemravnost, zkaženost, špatnost; [něčeho nežádoucího] hanebnost, ohavnost: kto by vše početl, co j hubenstva a nerzaadu tohoto světa ŠtítSvátA 43a; ty bud pokorná, nevznos sě, kdyžť jiných nerzad ukázán bude ŠtítBrigP 58a (nebezpečenstvie ~C) pericula; života polepšme, ať nerzad mnohého zlého spieše konec vezme KancJist 81; tělo, popuzené s svými nerzady a libostmi ChelčBoj 353b; o povýšení jest nahoře pověděno, že jeho nemají [ptáci] z řádu, ale z nerzadu tyranstvie KorMan 173a. – Srov. neřádnost

7. jm. osob.: a nerzadone SSL (RegRatCur 102a; 1488); Neřád ArchČ 17,288 (1490)

Srov. nepořád, nezřieźenost

Ad 6: za lat. periculum stč. též pakost

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


neřád, -a, -u, masc.; pol. nierząd nepořádek, bezpráví, smilstvo. — Nepořádek, Unordnung: vše jest v ňem (v světě jako v Babyloně) v smiešce a w nerzadu ŠtítBud. 177; poněvadž takým neřádem šel jest ten sbor (kostnický), nedajte se uhroziti jich vynešením HusE. 3, 287; dobrý řád-li čili neřád RešSir. 81b. — Zlořád, Unfug: co j’ hubenstva a nerzaadu tohoto světa Štít. ř. 43a; ač jest v radě co toho nerzadu (myslí se lakomství) NRada 683; v postúpaní platóv duchovním lidem a v zavazování mší mnohých děje se mnoho neṙadu a hřiechóv Vikl. 192b. — Neřád, -a, jm. osobní: Jakuba Neřáda ArchČ. 18, 445 (1508); Václava Neřáda t. 13, 249 (1510). — Odtud. adj. neřádovský: z pustiny Neřádovské, která jest vedlé cesty chrudimské ArchČ. 17, 519 (1518).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


neřád m. nepořádek, zmatek; zlořád, nešvar; nepřístojnost, nepravost; bezpráví, křivda; neřádem neprávem, neoprávněně; (koho, čeho, čí) neřádnost, zkaženost, špatnost, hanebnost
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


neřád m. = nepořádek, nekázeň, zlořád
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).