naplniti | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

naplniti, -ňu, -ní pf. (ipf. naplňovati, napĺněti); k plniti

1. co [prázdného] (čeho, čím, ojed. s čím) naplnit, učinit plným, zaplnit (něčím); [něco prohloubeného] vyplnit: nedaj [Bože] našim dušiem ztráty, naplň námi kuor desátý LyrDuch 74; pravicě jich napilnena jest daróv ŽaltWittb 25,10 (~Klem, ~Kap, BiblOl, ~Lit, ~Pad, naplnyena jest dary ŽaltPod, plna jest daruov BiblPraž) repleta; každý duol naplnyen bude EvVíd 38b (L 3,5: ~Ol, ~Beneš, pod. BiblLit, ~Pad, ~Praž, všeliký sě úval naplny EvZimn, BiblDrážď, ~Ol) implebitur; povědě jim Ježíš: Naplnte sřězy vodú! A naplnyly jě až do vrchu EvVíd 2b (J 2,7: ~Ol, pod. BiblLit, ~Praž, Naplnte kbely vody! I naplnychu je EvBeneš, BiblDrážď, ~Ol, pod. ~Pad, naneste v ty štúdve vody! Tehdy nanesechu EvPraž) implete…impleverunt; jež [koráby] vši naplnyeny hojně, což která potřěba vojně AlxV 585 naloženy; i naplnychu dvanádcte košóv drobtóv z pěti chlebóv jěčných EvZimn 15a (J 6,13: ~Beneš, BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, pod. EvVíd, ~Ol, BiblPad, ~Praž, nakladu EvSeit, pod. ~Rajhr) impleverunt; ulicě městské naplnyeny budú dietek BiblDrážď Zch 8,5 (~Ol, ~Lit, ~Praž, dietkami ~Pad) complebuntur; naplnte miery zlostí vašich JeronM 12b implete mensuras (v obraze); [jehně k vlkovi:] i jest mi to zde milo, než bych tvój hrtan naplnilo BawEzop 1346; budú lisicě naplnyeny vína a oleje BiblOl Jl 2,24 (naděny budú… vína a oleje ~Lit, oplývati budu…vínem a olejem ~Pad, ~Praž) redundabunt; a země urodí plod svój a jablek jabloně naplnyeny budú BiblOl Lv 26,4 (~Lit, ~Pad, štěpové plní budú ovoce ~Praž) pomis arbores replebuntur budou obsypány; až ta všechna země jich [hadů a draků] sipěním bieše naplniena AlexPovB 266a (se třesíše ~T) resonabat (fig.); a tak mnoho tej mokrosti z <té> studnice teče, že s niej pojednú sto lodí spolu naplniti muož CestMil lla onerentur; mají [svatokupci] pohřiechu veličejší pilnost, aby měšec naplnili HusSvatokup 136a; opplere naplnyti SlovOstřS 142; naplň tu dieru středem ŠtěpMuz 10; refercire (reffertire rkp) zase naplniti SlovKlem 22a; ║ ale mám všecko a dosti mám a naplnyen jsem vzatkóv ot Epafrodita BiblOl Ph 4,18 (~Lit, ~Pad, naplnien sem dary ~Praž) repletus sum zahrnut jsem dary

2. koho, ojed. co [břicho] (čeho, čím, zř. v čem, z čeho, ot čeho) nasytit, učinit sytým, zasytit (něčím): <z> schovánie tvého napylnen jest bruch jich ŽaltWittb 16,14 (BiblOl, ot zachovaných naplnyeno jest ŽaltKlem, pod. ~Pod, ze skrytých tvých napllneno jest ~Kap, BiblPad, ot skrýší tvých přeplnilo se jest ~Lit, z tajných souduov tvých nasyceno jest ~Praž) adimpletus est; Naplnyeny budeme v dobrých domu tvého ŽaltKlem 64,5 (~Pod, ~Kap, BiblOl, ~Pad, Napilneny budem dobrým ŽaltWittb, BiblDrážď, nasyceni budem z dobrých věcí ~Praž) replebimur in bonis; lačné naplnyl [Bůh] dobrého a bohaté opustil ješitné EvZimn 2b (L 1,53: BiblDrážď, ~Ol, ~Lit, jest naplnil dobrými věcmi ~Pad, nakrmil dobrým EvOl, BiblPraž, jest nakrmil všeho dobrého EvPraž) implevit bonis; aj toť já pošli vám obilé a víno a olej a naplnyeny budete jím BiblOl Jl 2,19 (~Lit, naplnieni budete v nich ~Pad, ~Praž) replebimini eis; jakž bychom mohli (-uo- ed.) nakrmiti, nasytiti, naplnyty chóry andělské MatHom 34; že ti, kteříž sú jedli z těch pěti pecencóv, naplnieni jsú HusPostH 52b (J 6,26saturati estis: jste…nasytili sě BiblDrážď, ~Ol, nasyceni ste ~Lit, ~Pad, ~Praž); že je tyto zástupy pán Ježíš naplnil, neb nikdiež nenie pravého nasycenie než v něm RokJanB 79b; ║ tehdy Heli mnějieše ji [Annu] naplnienu vínem BiblPad 1 Rg 1,13 (by ona byla plna vína ~Card, ~Ol~Lit, že by se vopila ~Praž) temulentam že je opilá

3. koho/co [srdce, ledví ap.] (čeho, čím [o něčem abstraktním] naplnit, prostoupit, zcela proniknout (něčím); [něčím žádoucím] obdařit: hospodine, smiluj sě nad námi, nebo velmi napilneny jsmy potupy ŽaltWittb 122,3 (~Klem, ~Pod, ~Kap, BiblOl, ~Lit, ~Pad, sme…naplnieni potupením ~Praž) repleti sumus; nebo ledvie mé napilneny jsú oblúzením ŽaltWittb 37,8 (~Pod, BiblLit, pod. ~Pad, ~Praž, naplnyeny sú ukáranie ŽaltKlem, ~Kap, BiblOl) impleti sunt; tehdy napilnena jsú veselé ústa naše a jazyk náš veselé radosti ŽaltWittb 125,2 (tak i ost., naplnyena sú veselím ŽaltPod) repletum est gaudio; napilniſſ všeliký zvěř požehnáme ŽaltWittb 144,16 (~Klem, ~Pod, naplniṡ…požehnáním BiblLit, naplniješ… požehnáme ~Drážď, ŽaltKap, naplniješ…požehnáním BiblPad, ~Praž) imples; i biechu naplnyeny [Židé] hněvu EvVíd 8b (L 4,28: naplnyeny jsú …hněvu ~Zimn, ~Ol, ~Beneš, BiblPad, naplnychu sě…hněvu ~Ol, ~Lit, pod. ~Drážď, naplnieni sú… hněvem ~Praž, se velmi rozhněváchu EvPraž) repleti sunt; smutek naplny srdce vaše EvZimn 26a (J 16,6: ~Ol, ~Beneš, BiblDrážď, pod. ~Ol, ~Lit, ~Pad, ~Praž, najde EvSeit, nadejde ~Víd) implevit; že…tak přielišná bolest byla jejie srdce (ſrrdce ed.) napllnyla HradMagd 32b repleverat; ducha svatého bude naplnen u bříšku matky své PasMuzA 275 explebitur; a naplniw jej [anděl Jana] učenie i uměnie i milosti i všie sytosti OtcB 10b repletum; jenž [Duch svatý] jeho jest byl naplnil̇ dobrých skutkuov OtcB 153a; aby …radostí, veselím i utěšením naplnyl nás [Jeroným] JeronM 1b ut adimpleret; tehda uzříš a naplnieno budeš [město Jeruzalém] všeho dobrého BiblLit Is 60,5 (všeho dobrého plno budeš ~Ol, rozmóžeš sě ~Pad, rozmnožíš se ~Praž) afflues; aby přišli [pozvaní] a byli nevýpravného dobrého naplnieni ŠtítBarlK 186a ut satiarentur; jestli že by kto takú všetečností naplnyen byl, že by oheň kladl MajCarA 62 repletus; jsouci [žena] zlých žádostí velice naplnėna HusKorB 73a; a veselostí naplnyeno jest všecko množstvie Juda BiblPad 2 Par 30,25 (ochotenstvím jsa obdařen ~Lit, radostni byli z toho ~Praž) perfusa; Naplň obličej jeho, totiž světskú chválu jeho, ohavenstvím zahanbenie Budyš 8b imple; nemešká [tělo] naplniti srdce těmi libostmi nelepými ChelčBoj 353b; abyste byli naplṅeni ve všelikú plnost božie AktaBratr 1, 110a; ║ vypuď z města žénky prázdné, Naplṅíṡ vše cizolozstvie Budyš 88b turbaveris omnia libidinibus zaplavíš vše, rozšíříš všude

4. co [vynechaného] doplnit, dodat: každý, ktož Kaina zabie, – naplnyeno má býti: zbaví ho prácě a hubenstvie ComestC 13a supplendum est; jeho [Dionysovo] obrácenie opustil vidopis, ale my chcem naplniti ComestK 265a nostrum est supplere; ale ač co strany neboli řečníci strán z práva opustili by, toť naplniti muože [soudce] v těchto i ve všech jiných práva přikázaních PrávHorS 179a supplere; zdali by páni … o svých práviech a rádiech a svobodách nynie co zapomanuli a napsati zmeškali, to jim chcme rádi a milostivě naplniti LetKřižA 123 ed.

5. co [chybějícího] nahradit, vynahradit, vyvážit: proto buoh člověka ráčil tvořiti, aby naplnil Luciperovo padenie s jeho anjely ZrcSpasK 3; a viera naše to naplṅ, čehož nemóž stihnúti náš rozum JakVečV 88b; instaura postav vel naplň MamKapR 26a (3 Rg 20,25: učiň znovu počet kniežat BiblCard, ~Ol, ~Lit, nahraď počet rytieřóv ~Pad, sbeř zase lid ~Praž); a což by se tu nedostalo v Šitbořicích (Šitbořích ed.) ke dvěma stoma hř. gr., to má naplněno býti na lompnickém zboží Půh 2,241 (1412); ale již z té viery, kterúž má, ta žádost jeho naplni skutek [tj. pokřtění] RokJanB 98b; a v kterých by se modlitbách obmeškal…, aby skrze chudého páteře naplnieny byly PasKal N2a; ║ a když muž přesta nětco od pláče a mysl svú nemocnú naplnil, poče jeho napomínati Prudencia AlbnCtnostA 16b dodal si mysli, posílil mysl

6. co [čas] zvl. v pasívu dovršit, dokončit, ukončit: ale já nevzejdu k tomu dni hodnému, nebo čas mój ješté nenie naplnyen EvZimn 18b (J 7,8: ještě nepřišel a ještě nenie naplnien ~Beneš, ješče nenaplnyen jest ~Ol, ješče sě nenaplnyl BiblDrážď, ~Olpod. ~Lit, ~Pad, ~Praž, nepřišel ješče EvVíd, se jest ještě neskonal ~Praž) nondum impletum est; i by učiněn večer prvý, a potom učiněno jest jitro, a tak by naplnyen jeden den přirozený ComestC 1b completus est; a naplnywſſy dva měsiecě vráti sě [dcera] k otci svému BiblOl Jdc 11,39 (~Lit, ~Pad, vyplnivši ~Praž) expletisque duobus mensibus; ║ dokudž by nenaplnila [dobrá duše] času modlitebného VýklŠal 44a expleto contemplationi tempore modlením nevyplnila čas k tomu stanovený

7. co [slib, žádost, proroctví ap.] (čím [skutkem]) vyplnit, splnit, uskutečnit; [zákon] naplnit; [právo] učinit zadost něčemu: Napilny, hospodine, všě prosby tvé ŽaltWittb 19,7 (pod. i ost.) impleat; aby naplnyeno bylo, jenž pověděno jest prorokem EvSeit 139a (Mt 21,4: ~Ol, ~Beneš, BiblLit, aby sě naplnylo EvZimn, BiblDrážď a ost.) ut adimpleretur; pakli slíbíš, mysli, kterak naplnyſſ BiblDrážď Sir 8,16 (~Ol, jako by ty měl splniti ~Lit, jako by sám měl plniti ~Praž, jako by navrátil ~Pad) quasi restituens; že naše sliby naplnimy BiblCard Jdc 11,10 (~Ol, ~Lit, učiníme ~Pad, splnímeť ~Praž) faciemus; jeho [Prokopa] slovo na všě strany rostieše a všady napllneno bieše HradProk 9b; chtiec tiem právo naplnyty Vít 37b; jest nelzě tobě toho [slibu] naplnyty mně PasMuzA 293 exhibere; anať přieliš mnoho mluví a v skutku málo naplny Pís Třeboň A 7, 150a; aby to vždy naplnyl, což jemu přikázáno jest PulkB 33 (aby to vždy učinil ~Lobk, ~N) quin perficeret; doňadž své vóle skutkem nenaplnili BiblOl Gn 11,6 (pod. ~Praž, doněvadžť jich skutkem nedoplnie ~Pad) compleant; nepřišel sem zrušiti zákona, ale naplnyti BiblOl Mt 5,17 (~Lit, ~Praž, pod. ~Pad, doplniti ~Drážd, EvBeneš) adimplere; dnes sem naplnyla sliby mé BiblOl Pr 7,14 (tak i ost.) reddidi vota; naplnili sú to, což bieše …ujednáno BiblLit 2 Esd 7,1 (~Card, plniechu ~Ol, poslúchajíce těch věcí ~Pad, poslušni byli toho ~Praž) obseeuti his; tu [vůli] inhed bez kázanie naplny AlbRájA 2a exsequitur; kterak by…lidu slib naplnil GuallCtnostK 137 servaret; sám v sobě právo naplnim GuallCtnostK 159 satisfaciam legi; žádosti své malým napln nákladem SenCtnost 284b parvo redime precio; slíbily sú držeti [rozhodnutí] a skutečně naplniti ArchČ 6,14 (1407); toť jest viera křesťanská, již každý křesťan má uměti a tak skutečně věřiti (naplniti gl.) HusKatechV 211b; bychom tvú vuoli poznali, skutečně ji naplnyli KancJist 69; zlú přísahu lép zrušiti, nežli skutkem naplniti Budyš 69b; aby má vuole poslednie skutečně byla naplněna ArchČ 9, 259 (1434); naplnie tu spravedlnost ChelčLid 86a; kterú pravdu naplniti móž ChelčJan 57a; nebo ktož miluje bližního, zákon jest naplnil ChelčSíť 142a; tato tě řeč, kterúž velí pán buoh naplniti BiblPraž Lv 8,5 (učiniti ~Card, ~Ol, ~Lit, aby byla ~Pad) quem iussit… fieri; chci li svú přísahu naplnyti PrávŠvábA 98b meinen eit wol behalten; ║ tvé jest tělo naplineno, divně když jest učiněno ModlKunhA 49 učiněno skutečným; tehda právo výpravě sě nebo napylnye rukojemstvo proto napřěd, a potom mluvi nebo upomínaj RožmbA 66 když dostojí záruce; TMť přěs to podávánie vždy svú vuoli naplnil ListářRožmb 2, 238 (1443) prosadil

8. co [povinnost, úkol, službu ap.] splnit, vykonat, provést: obtěžte je [Židy] diely, ať je naplnie BiblCard Ex 5,9 (~Ol, ~Lit, vyplňte je ~Pad, pod. ~Praž) et expleant ea; chvály i modlitby naplniw [poustevník] bohu obyčějné, i přisěde k svému stolci OtcB 8a persolvit; přiznánie i přísahy dokonánie mají [manové] poctivě naplniti MajCarA 53 implere; a jest proto ta služba lehká, že móž ji člověk naplniti sobě k zaslúžení i u povětří i na moři i v žaláři HusPostH 159b; věrně svuoj napln úřad PrávHorS 131b (mají svuoj úřad plniti věrně ~M, ~K) adimpleat; věřímyť vám, že…těch sirotkóv… věc vskutku naplniete (m. naplníte) TeigeMíst 1,224 (1431); umienil k otci jíti…,umieniv i naplnil RokLukA 318b; nenaplnil s prchlivosti jeho [Hospodina] BiblPraž 1 Rg 28,18 (ani s učinil hněvu jeho ~Card a ost.) neque fecisti iram furoris eius; vám jest dosti, když poslušenstvie naplníte ArchČ 6,121 (1467); ty všecky věci skrze Jana a jeho poddacie naplněné a naplniti přikázané ArchČ 7,343 (1468); ║ sberu na ně [nevěřící] zlé a šípy mé naplnym v nich ŽaltPod 130a (Dt 32,23: dokonaju v nich ~Wittb, splňu v nich ~Klem, vyplním na nich BiblCard, ~Ol, ~Lit, ~Pad, vystřielémť…na ně ~Praž) complebo vystřílím na ně; tehda poradil je Nikanor královi, aby dan Římanóm… z vězňóv židovských naplnyl BiblDrážď 2 Mach 8,10 (~Ol, splniti ~Lit, pod. ~Pad, vyplnil ~Praž) suppleret uhradil; té noci naplny král [David] hřiech ComestC 158a implevit (kalk) spáchal; jestliže by… pro nedostatek kněží ty dvě mše čtené naplniti nemohli, tehdy hned nazajtřie naplniti povinni jsú ArchČ 10,380 (1491) odsloužit

Srov. vyplniti, naplatiti

Ad 5: za lat. instaurare stč. též navrátiti, obnoviti. – Ad 6: za lat. implere stč. též dokonati. – Ad 7: za lat. implere stč. též dočiniti, dokonati; za perficere též skonati, svrchovati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


naplniti, -ňu, -níš, pftiv., anfüllen, erfüllen; stsl. naplъniti implere, persolvere. — Tvé jest tělo naplineno, divně když jest učiněno Kunh. 148a. Rozšiř ústa tvá i napilnyu jě implebo ŽWittb. 80, 11. Naplnte miery zlostí vašich JeronMus. 12b. Sberu na ně zlé a šípy mé naplnym v nich complebo ŽPod. 130a, Deut. 32, 23. (Korábi) jež vši naplnyeny hojně, což která potřěba vojně AlxV. 585. Naplyn sridcě reple GlossB. Sto lodí naplniti móž onerentur Mill. 11a. — Naplnie sě ústa má chvály ŽKlem. 53a, naplniti čeho. Naplnieny sme milosrdie tvého t. 89, 14. Napilneny jsme potupy ŽWittb. 122, 3. Pravicě napilnena jest daróv t. 25, 10. I naplnyeny jsú všickni hněvu EvZimn. 25, Luk. 4, 28. Lačné naplnyl dobrého t. 4, Luk. 1, 53. Když by drochtóv napllnyl koš Hrad. 46b. Zachariáš naplnen ducha svatého Pass. 276. Muž dobrých skutkóv naplneny Otc. 304a. Lid smutku a bolesti jsa naplnyen JeronMus. 65a. Naplnyla sě svatba hostí Krist. 81b. Jsa naplnyen hněvu Lit. Sir. 39, 16. Naplněna jest svatba sedících HusE. 2, 379. Zámutku ste naplnieni ChelčP. 128a. Adlička byla naplniena lepoty Baw. 67b. — Tukem a tučnostiú napiln sě ŽWittb. 62, 6, naplniti čím. Řěka napilnena jest vodami t. 64, 10. Pole napilnena budú žiznem t. 64, 12. Oči naplněny cizoložstvím a nepřestalého hřiecha HusE. 1, 242. Naplny blýskotami duši tvú Koř. 158a. — Napilny všě prosby ŽWittb. 19, 7, napln ŽKlem. tamt., naplniti ve smyslu přeneseném = skutkem zadost učiniti, vykonati. Aby ſie naplnylo, což jest pověděno adimpleretur EvZimn. 1. Mat. 21, 4. Když kto komu slíbí napylnyty, a potom jemu mýlí napylnyty a posléz i nechce napylnyti Rožmb. 229. Proročstvie sě napllnylo Hrad. 28a. V tom mú vóli naplynyſſ ML. 7a. Napln jich (dětí) vóli Štítuč. 51a. Chvály i modlitby naplníw bohu obyčějné persolvit OtcB. 8a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


naplniti, -ňu, -níš dok. naplnit; nasytit; doplnit; vynahradit; dovršit, dokončí; splnit, vyplnit, uskutečnit; vykonat, provést
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


naplniti dok. čeho = naplniti čím
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).