najprv | StčS |

najprvé adv., též najprvo, najprve, najprv, náprvé; k prvé, najprvý

1. nejprve, nejdříve; [ze všech] jako první: Naiprwe poznal sem z svědečství tvých, nebo u věky založil si jě ŽaltKlem 118, 152 (BiblOl, na počátcě ~Drážď, ~Lit, ŽaltPod, ~Wittb, pod. BiblPad, ~Praž, ot počátka ŽaltKap) initio; ze všěch naypirwe šturm počě [Alexander] AlxH 309; Nayprwe sem na počátcě pojmenoval tě ptáčátcě Vít 22b; jenž [hospodář] vyšel nayprwe ráno najieti dělníky u vinnici svú EvBeneš 97b (Mt 20,1: BiblLit, ~Praž, naiprwe zjitra EvPraž, naprwe ráno BiblPad, prvé ráno EvOl, ~Klem, prvé z rána ~Zimn, BiblDrážď, z jitra ráno EvSeit, ráno v prvú hodinu BiblOl) primo mane: spravedlný sám se naiprwe vinní BiblLit Pr 18,17 (~Praž, nayprw ~Pad, dřieve ~Ol) prior est accusator sui; nayprwe na sě žaluje AlbRájA 55a in principio; mnohú řečí a mnohým obyčejem nayprwe v cierkvi svaté svým zvoleným věčná múdrost zjevila se jest OrlojB 1a (nayprw~A) olim in primitiva Ecclesia v nejstarších dobách: neb nayprwe psal jest Matúš svatý mezi evanjelisty LyraMat 10b primus; všecky věci… nayprw rozmysl a rozvaž SenCtnost 261b prius; primogenitum vyvrhl jest nayprwe stvořeného GlosSed 43b; precox naiprw uzrál (wrzal rkp) SlovKlem 72b; keré znamení dá nayprwo tvá voda (-uo- rkp) AlchAnt 113b; ║ slušno by bylo slyšěti, kako ten rod [Chvalův] nayprwe vznide DalV 74,50 von erst od počátku; toho nepoznachu učedlníci jeho nnayprwee; ale kdyžto oslaven jest Ježíš, tehdy jsú poznali EvZimn 20b (J 12,16: naprwe ~Beneš, prvé ~Rajhr, ~Ol, u prvé BiblDrážď, ~Ol, u prvu ~Pad, sprvu ~Lit, ~Praž) primum zprvu, napoprvé v dvojčlenném výrazu spojovacím najprvé – potom: bylť jest [sv. Prokop] nayprwo pústenníkem, potom byl tvého otcě zpovědníkem HradProk 15b; i přikáza [Alexander] strážným…,aby nayprwe stáda přehnali a potom všechno vojsko aby přešlo AlexPovB 252b primum…deinde; púštěj jemu [nemocnému] z jiné strany z žíly hlavnie nayprwe a potom z té strany LékSalM 225; kázal ho [Achora] pán buoh dvojí smrtí umrtviti, nayprw ukamenovati a potom spáliti RokPostB 482; Nayprwe proč by měl člověk čest ztratiti, hrdlo anebo statek; a potom sú [páni] to vážili, kterak jest soud zemský v své moci…držán byl ZřízVlad Úvod imprimis ♦ jakž najprvé, když najprvé konj. jakmile, sotvaže, hned jak: jakž naypirwe dievku vidě [král], vecě LegKatMenB 52; popros sama syna svého, jakž nayprwe uzříš jeho Vít 35b; pšenice take, když nayprwe bude (buude ed.) zmlácena, leží s plevami na jednom miestě spolu MatHom 37 primum; když nayprwe přijdeš k raněnému, shole vlasy smaž jemu teplým olejem ruoženým LékSalM 431 primo; i obstanovil sem 6 rybářuov, když by najprv jměli [mihule], aby mi zachovali ArchČ 21,405 (1477); ║ a vrátila sě jest [Noemi] do Betléma, kdyžto nayprwe ječmeny žniechu BiblPad Ru 1,22 (když nayprw žali ječmen ~Praž, když ječmeny prvé žňú ~Card, ~Ol, ~Lit) quando primum hordea metebantur když začali žnout. Srov. najspieše 1 najprvé příští, najprvé přišlý [o dnech] nejblíže následující, nejbližší, příští: a to máme a slibujem beze všie lsti učiniti prvnie suchy dni po dánie listu tohoto najprv příštie ArchČ 2,57 (1424); příměří pokoje … až do svatého Jiří najprv příštího učiněno jest BřezKron 350 de proximo venturum; ten jarmark na ty svaté letniční dny najprve přišlé vjíti a počíti…má CJM 4/1,315 (1489) schirist komendě. Srov. najprvní 2

2. poprvé, ponejprv: nejednu smirtelnú ránu oboje [strany] sobě tu dachu, kdež sě naẏpirwe potkachu AlxB 101; ani sem toho kdy dřieve slyšal, než nayprwe dnes BiblCard Gn 21,26 (~Ol, a já neslyšal sem kromě dnes ~Pad, ~Praž) praeter hodie; znamenaj, kteráž žena chce naprw slehnúti, tehdy nemá mnoho lékařstvie přijímati LékMuz 19b; že sú toho dne nayprw přijímali [apoštolové] tuto slavnú svátost PasKal D2a; ║ abyste z nie [z berně] těch dva tisíce zl. rýn. již psanému Jindřichovi aneb dědicóm jeho hned předkem na najprv mimo jiné dali a dokonce zaplatili ArchČ 18,171 (1499) napoprvé po najprvé, ponajprvé napoprvé, v prvním případě n. při první příležitosti: když jest on [Kristus] již tam [v nebe] ráčil přijíti, již sou oni [andělé] naplněni radostného požívaní…Ani po nayprwe řekli: Který jest toto RokPostK 207b; jestli že po nayprwe zažženo bude lb. 1 AlchLull 66; jakož by se to bylo i ponajprv stalo ArchČ 21, 402 (1476); a jakož dotýčeš, že se Petr z Prentu ke mně zná, a kdyby se byl ponajprv znal, jako sú jej jímali, že by byl propuštěn ArchČ 10,3 (1478)

3. dříve, předtím, napřed: bude li u meče konec zlomený a ten meč nezbrúšený, jakož byl nayprwe zbrúšen, s velikým úsilím zbrúšen bude BiblOl Eccl 10,10 (~Lit, a to ne jako prvé ~Pad, ~Praž) non ut prius; učiň prach z něho [z „hořkého lupenu“] a ten syp na bolest, ale nayprw vymyj dobře vínem dvakrát LékFrantC 170b; ale když ten Rakúsic, o němž jest nayprw psáno, uvázal se v zemi, tehdy hned jal se pánóv hubiti SebrKron 6a

4. [ve výčtech] na prvním místě, předně, za prvé: [páni nechtěli Přemysla zvolit knížetem] Nayprwe proto, že sú s ním bojovali; druhé proto, že ciesařovy milosti nemějieše PulkLobk 293 tum quia…tum quia; venator…primitus nayprw exit ad campum…; secundo druhé venator non equitat recta via PostGlosMuz 3a; trojím obyčejem pokúšel jest diábel pána Ježíše: Nayprwe lakotú, druhé pýchú a třetí teď lakomstvím a pýchú i modloslúžením ChelčPost 80a

5. především, hlavně, v první řadě: proto hledajte naprwe královstvie nebeského a spravedlnosti jeho, a to všechno přibude vám EvSeit 146b (Mt 6,33: nayprwe ~Víd a ost.) primum; hodné jest boha poslúchati nayprwe, ale ne lidi JeronM 10a; toběť, králi, nayprw škodie [lakomci], neb s ty hlava lida svého FlašRadaA 464; nejprve a přede všemi věcmi činím a ustanovuji paní Margretu…poručnici ArchČ 15,550 (1455); pflegar aby posadil rytieřské many …najprvé na soudě ArchČ 6,557 (1482) — v dvojčlenném výrazu spojovacím najprvé – potom: a že jest podobenstvie, keréžto zvláště a naiprwe chýlí sě na duchovnie vladařě a potom na každého křesťana HusSvátA 445b; neb nayprwe má buoh milován býti nade všecko…; potom hned duše tvá, potom duše každého člověka, potom tělo tvé VýklŠal 42a; a ty sieti jsú nyprwe (m. nayprwe) Kristovy a potom Petrovy ChelčSíťK 112a. – Srov. najprvičke, najprvně

Srov. prvé, najposléźe

Ad 1: za lat. primum stč. též prvně; za imprimis též hned napřěd (ArchČ 5,40)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).