nábytek | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nábytek, -tka/-tku m.; k nabyti

1. majetek, jmění, hmotné prostředky: jakž syn tvój tento, jenž sežral nabytek svój s kurvami, přišel, zabil jsi jemu telec tučný EvZimn 12b (L 15,30: ~Beneš, natbyt ~Ol, sbožie BiblDrážď, ~Ol, statek ~Lit, ~Pad, ~Praž) substantiam; ješto jemu posluhováchu [ženy Ježíšovi] z svého nabytka BiblDrážď L 8,3 (~Ol, z svých statkóv ~Lit, ~Pad, ~Praž) de facultatibus; svój nabytek i přenábytek dalať bych [duše] za rajský užitek Spor 82a; tak sě jest vystěžil Abram z Ejipta s ženú i se vším nabytkem, což měl BiblOl Gn 13,1 (všěcky věci, kteréž jmějieše ~Pad, ~Praž) omnia quae habebat; bieše v dobytcě jim bez čísla nabytek BiblOl Nu 32,1 (~Lit, statek ~Pad, hovad jako bez čísla ~Praž) substantia; vzebral jest jich vešken nabytek BiblOl Jdt 2,16 (~Lit, obohacenie ~Pad, zbožie ~Praž) locupletationem; kdyžť umru, z úrokuov neb z nabytka den první službu zádušní … učiňte mi ŠtítVávra 161b; Kačka predicta dotalicium suum in paratis pecuniis recepit et res mobiles et inmobiles, que vulgariter nabitky dicuntur ArchČ 31,317 (1385); ale biskupové kostelními nábytky balsam ať kupují i světla každý v svém kostele HusSvatokup 143a de facultatibus ecclesiae; když obohatie [křesťan] ve všem duchovniem nabytku PříbrZamP 304a; possessiones jměnie vel nabitki VýklKruml 329a (A 2,45: dědiny BiblOl, ~Lit, ~Pad, vladařstvie ~Praž); substantia nabytek, aliquando dobytek, statek, sboží MamKapR 13a; ║ jiežto [Juditě] její muž ostavil byl veliké zbožie i čeled hojnú a nabytek bravóv i volóv i stáda ovčie veliká BiblOl Jdt 8,7 (jměnie stád volóv ~Lit, vladařstvie volových stád ~Pad, ~Praž) possessiones armentis boum … plenas vlastnictví

2. věcné životní potřeby, věcné vybavení obydlí, nábytek a náčiní: toho dne, ktož bude na střěšě a jeho nabytek v domu, nesstúpi doluov, chtě to pobrati BiblDrážď L 17,31 (~Ol, osudie ~Lit, ~Pad, nádobie ~Praž) vasa; jenž [ďábel] tu hospodu ze všeho dobrého poplení a pokrade a vystěží vešken nabytek dobrých děl i učiní pust ten dóm ze všeho dobrého AlbRájA 54a qui hospitium suum omnibus evacuat (v obraze); škoda na koních, na rozličných střiebrných klenotiech a na rozličném domovitém nabytcze za sto hřiven střiebra DubA 6a; res domesticales vel nabytek AMP 2100, 106a (1405); a tak řemeslníci, oráči a jiní, prodávajíc obilé, dielo, nabytky a jiné věci, neslovú trhovci HusVýklB 88b; aniž co ostavujte z nabytka vašeho BiblPad Gn 45,20 (nádobie ~Lit, nádobíce ~LitTřeb, pod. ~Ol, z statku ~Praž) quidquam de supellectili vestra; jakožto tělo bez duše nemuož býti živo, tak bez statku a nabytku tělesného trváti nemuož, nebo živnost a oděv tak jsú potřebna tělu, že bez časných nabytkuow duše v těle trváti nemóž AlbnCtnostA 56a; hospitalitates nabitky Post UK III H 9, 178b; mnozí stanové i s nábytky velmi rychle shořeli sou BřezKron 395 cum rebus; suppellex … dicitur substancia aut facultas, et omne instrumentum et eciam ornamentum domus Nabytek, statek VodňLact V6b

3. užitkové zvířectvo, zvláště dobytek: to všecko, což k nabytku sluší: to jsú ovce, kozy, svině, krávy, husy, kury i kačice PrávŠvábE 20b daz varnde guot heizet; mají [rychtář a jeho dědicové] svrchek všecken, nábytek, obilé, píci i osení i což by tu měli, sobě poberouc, a ryby z rybníkuov vylovíc, postúpiti ArchČ 2,177 (1454); že by se tu dobytky chovaly, voly, krávy, ovce, i jiné nábytky ArchČ 15,7 (1474 ?); jménem naabytkuow jiného se nic nerozumie než všecka hovada, kteráž ve dvoře jsú, jako koni, krávy, ovce, svině, husy, kačice, slepice a nebo jiná hovada, nebo v rybníciech, řekách a haltéřiech, jako kapři, štiky a jiné ryby jsú. A mohú proto slúti nábytczi, že od nich člověk statku nabývá VšehK 206a; ║ kto na ni [spravedlnost] patří…, bude u prospěšenství veš nabytek jeho BiblDrážď Sir 4,17 (~Ol, ~Lit, stvořenie ~Pad, ~Praž) erunt in confirmatione creaturae illius všechno živé

4. nábytci pl. výtěžky, příjmy z hospodářství: cum proventibus s nabitky MamUKA 18a; Nicolaus judex domine Margarethe … omnes proventus nabitky, mobiles et immobiles, quos pro tunc habuit et in futuro habebit, huic libro intitulavit tali sub condicione, quia proventus, alias nabitky, všecky přidává SvědBydž 232 (1418); cum proventibus s užitky neb s nabytky Slov KapPraž M 136, 106b; cum omnibus et singulis censibus, redditibus, fructibus, usifructibus, proventibus ac utilitatibus universis, que nunc ibidem sunt vel fieri poterint quomodolibet in futurum s nabytky a s puožitky, kteréž nynie tu jsú aneb potom budú kterakkolivěk budúcně ProkPraxD 93b

5. jur. movitost, movitý majetek (na rozdíl od „dědiny“): Darius … odkázal synu prvorozenému všecko dědicstvie své, druhému všecky nabytky, třetiemu tři pěkné dárky GestaB 35b omnia, quae tempore suo acquisivit; najprvé přěd póhonem všecko své, což by měl [žalobce] na dědinách nebo na nabytcziech, má úřědníkóm pražským opověděti ŘádZemA 52b; tehda dědiny jeho [zemřelého] toliko pusté na krále připadnúti mají, a nabytkowe na zemenína každého na najbližšieho přietele MajCarStatC 162a; má vzieti [vdova] penieze …, obilé, kteréž ssuté k svému pokrmu chovala, ale což v zemi neb jiného nabytka, co jie dsky nesvědčie, toho má otjíti DubA 12b; curias rusticales et molendina cum censu, cum agris, pratis, silvis … et omni libertate ad ea pertinente super omnibus rebus mobilibus seu nabytek ArchČ 35,447 (1404); protož kupujíce [kupci] vsi, hledie na plat, ale ne na nabytky lidí, jedné tak, aby mohli dobře plat dávati pánu HusKorCh 102a; item kury Štěpánovi všecky přiřiekáme a k tomu vešken jeho nábytek, jakožto rúcho, truhly, stoly etc, kromě toho, což by hřebíkem bylo přibito ArchČ 26,571 (1431); kněží … dosáhli jsú skrze ně [bolesti Kristovy] panstvie, zbožie, dvoruo, dědin, nabytka mnoho, platuov ChelčPost 137a; chtěli by pak věno panie zlámati na movitém sboží, na nabitku, jenž jie dáno před právem PrávSasE 18a an farnder habe

Srov. A. Mátl, K výkladu slov dobytek a statek, in: Studie ze slovan. jazykovědy, Praha 1958, 319n.

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nábytek, -tka, -tku, masc., majetek pohybný, bewegliches Eigentum; pak vůbec majetek, nebo nábytek, Gerät. — Bieše jich nabitek veliký substantia Lit. Gen. 13, 6, bieše jich nabytek mnohý Ol. tamt. (Br. tamt.: a nemohla jim — Abramovi a Lotovi — země postačovati, aby spolu bydlili, proto, že zboží jejich bylo veliké, tak že nemohli spolu bydliti); bieše jim v dobytcě bez čísla nábytek in iumentis infinita substantia Mus. Num. 32, 1, Ol. tamt.; desátek ze všěch nabytkow ex omnibus Ol. Gen. 14, 20, Br. tamt.: desátky ze všech věcí; se vším nabytkem omnia quæ habebat Mus. Gen. 13, 1. Všecko, což by měl na dědinách nebo na nabytcziech Řád pz. 72, dědiny, oppos. nábytky; dědiny jeho (zemřelého) toliko pusté na krále mají připadnúti, a nabytkowe na zemenína každého najbližšieho přietele MC. 58. Otče, daj mi czeſt nabytka portionem substantiæ…, i rozdělil jim (otec synům) nabytek substantiam EvZimn. Luk. 15, 12. (Kupci) kupujíce vsi hledie na plat, ale ne na nábytky lidí, jedné tak, aby mohli dobře plat dávati pánu, jenž má panovati atd. HusE. 3, 192, plat (z dědiny), oppos. nábytky (sedlákův majetek pohybný, soukromý); kteříž vládli nabytky i statky královými præerant substantiæ et possessionibus regis Pr. 1. Par. 28, 1. — Jménem naabytkuow jiného se nic nerozumie, než všecka hovada, kteráž ve dvoře jsú nebo v rybniciech VšehK. 206a. Škoda na domovitém nabytcze ODub. 26. — Pro rebus singulis mobilibus quæ nabytek nominantur Lún. ks. 1417; omnia suppelectilia quæ nabytek dicuntur t. 1427; suppelectilia nabytczy Lact. 158d. Dvůr se všemi nabytky i svršky KolB. 2b (1494); Štancl… nabytek, buď nabytek neb dobytek, přijal a jiné kteréžkoli věci t. 76b (1497). — nabytek facultas Prešp. 418, Rozk. 824, MamD. 295a, RVodň. ad 61a. — Biskupové kostelními nábytky balsám ať kupují HusE. 1, 418, kostelní nábytky, příjmy; s nabitky proventibus MamA. 18a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nábytek, -tka, -tku (často pl. nábytky) m. (movitý) majetek, jmění; nábytek, nářadí; dobytek; příjem z hospodářství, výtěžek
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nábytek m. = příjem; movitý statek, majetek, bohatství; — pl. nábytky = dobytek
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).