Základní informace

V rámci modulu digitalizovaných slovníků Vokabuláře webového (dále též MDS) poskytujeme zájemcům digitalizované verze historických slovníků a podobných příruček, zejména z období 16. až 19. století.

V rámci pilotního provozu tohoto modulu zpřístupňujeme Slovník česko-německý (Díl I., A–J. Praha, 1835; Díl II., K–O, Praha, 1836; Díl III., P–R. Praha, 1837; Díl IV., S–U. Praha, 1838; Díl V., V–Ž. Praha, 1839) Josefa Jungmanna, který obsahuje autorovy ručně psané opravy a doplňky. Během této fáze očekáváme od uživatelů připomínky jak k samotnému modulu (jeho funkčnosti), tak náměty na opravy u transliterovaných heslových slov a podheslí, případně k jejich automaticky generovaným transkribovaným podobám.

Na projektu MDS se podílejí pracovníci oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., PhDr. Alena M. Černá, Ph.D., Boris Lehečka a Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D., za spolupráce Mgr. Kateřiny Šmídové. Modul naprogramovali Michal Ševčík a Boris Lehečka s využitím programového kódu Lukáše Kubise.

Digitalizované slovníky je možné využívat pro výzkum české lexikografické tradice i jako důležitý sekundární zdroj k poznání historické češtiny období 16.–19. století. Zejména starší slovníky se nezřídka dochovaly v nečetných exemplářích, které jsou uloženy v institucích v České republice a v zahraničí. Zpřístupněním jejich digitalizované podoby prostřednictvím internetu se výrazně rozšiřuje okruh jejich uživatelů. MDS se tak stává další důležitou pomůckou nejen při bádání o historické češtině, ale též při výuce českého jazyka na středních, a zvláště na vysokých školách domácích i zahraničních.

MDS umožňuje prohlížet knihy dvěma způsoby: prvním způsobem je tzv. listování v digitalizovaném slovníku. U Jungmannova slovníku zařazujeme pouze ty vložené strany, na nichž se objevuje vepsaný text; prázdné strany v MDS nezveřejňujeme.

Potřebné informace je dále možné získat vyhledáváním; pro tento způsob byly digitalizované slovníky tzv. anotovány, tj. jednotlivé obrazy (většinou stran) byly doplněny o hesla a podheslí, která se na nich vyskytují. Snažili jsme se, aby vyhledávání bylo maximálně vstřícné k uživateli: do vyhledávání lze tedy zadávat jak podoby transliterované (např. Gmě), tak podoby transkribované (např. Jmě).

Seznam hesel u jednotlivých stránek je řazen abecedně, tj. nikoli podle skutečného pořadí na stránce. Uživatel si pomocí nabídky může zvolit, který zápis bude v seznamu hesel uveden na prvním místě: zda transliterovaný, nebo transkribovaný. V rámci úspory místa uvádíme samostatně transliterovanou a transkribovanou podobu pouze v případech, kdy se od sebe liší (např. Celerový / Celerowý); jsou-li shodné, uvádíme pouze jeden výraz (např. Celer).

Transkripce slovníkových hesel a podheslí probíhá automatizovaně s využitím speciálně vyvinutého programu pro poloautomatickou transkripci. Přestože jsme se snažili, aby se výsledky transkripce co nejvíce přiblížily práci jazykového editora, uvědomujeme si, že nám při velkém množství transkribovaných výrazů (118 655 jedinečných hesel a 87 175 jedinečných podheslí, jež tvoří 178 222 jedinečných výrazů) mohly některé výjimečné podoby uniknout, a prosíme proto uživatele MDS, aby nás na takové případy upozornili.

V oddílu se seznamem hesel se zobrazují hesla a podheslí k vybraným slovníkům. Na prvním místě lze zatím zobrazit pouze transliterované podoby.

Slovníky, které chceme v MDS zpřístupňovat veřejnosti, pocházejí především z fondu knihovny ÚJČ. Budeme usilovat také o zveřejnění vzácných knih, které naše knihovna nemá k dispozici a k jejichž zveřejněním získáme souhlas příslušné instituce či osoby. O nositeli vlastnických práv k dané knize je možné se dočíst v detailním popisu příslušné knihy a také prostřednictvím vodoznaku, kterým jsou digitalizované obrazy opatřeny (ÚJČ = kniha pochází z fondu knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.).

Obrazové i textové materiály jsou v MDS vystaveny pouze pro studijní a badatelské účely a nelze je bez souhlasu oddělení vývoje jazyka publikovat v žádných dalších textech. V případě zájmu nás kontaktujte elektronicky na adrese vyvoj@ujc.cas.cz nebo písemně: oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Valentinská 1, 116 46 Praha 1. Veškeré přejímané informace podléhají citačnímu úzu vědecké literatury.

Digitalizované kopie slovníků vznikají s podporou projektu MŠMT LINDAT-CLARIN, identifikační kód LM2010013, Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro výzkum. Samotný modul digitalizovaných slovníků vznikl v rámci projektu Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství. Při transkripci heslových slov a podheslí byl využit nástroj pro poloautomatickou transkripci, jehož vznik byl podpořen týmž projektem.

15. července 2015

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).