Über die Veränderungen der čechischen Sprache, nebst einer čechischen Chrestomathie seit dem dreizehnten Jahrhunderte bis jetzt

František Jan Tomsa. Über die Veränderungen der čechischen Sprache, nebst einer čechischen Chrestomathie seit dem dreizehnten Jahrhunderte bis jetzt. Prag, 1805. Vydání první.

Listování
Autor

František Jan Tomsa

Franz Johann, Franz

ZkratkaTomsaVeränd1805
Transkribovaný titulÜber die Veränderungen der čechischen Sprache, nebst einer čechischen Chrestomathie seit dem dreizehnten Jahrhunderte bis jetzt
Transliterovaný titulÜber| die| Veränderungen| der| čechiſchen Sprache,| nebſt| einer čechiſchen| Chrestomathie| ſeit dem dreizehnten Jahrhunderte| bis jetzt
Místo tiskuPrag
Tiskař/nakladatelnákladem vlastním
Vročení1805
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 5588/přív. 1
KnihopisK16257
Formát

RozsahA–Q8 R4 = s. [1–7] — 8–62 — [63–64] — 65–263 — [264]
Poznámka: zobrazený tisk je chybně svázaný, složky P a Q jsou přehozeny (tedy za s. 208 následují s 225240, poté 209224 a dále od s. 241 bez chyby)
Charakteristika

Pozoruhodná práce Františka Jana Tomsy (1751–1814) o dějinách češtiny, doplněná rozsáhlou antologií (chrestomatií) textů od staročeských po současné. Dedikoval ji českým stavům (s. [3]) a rozdělil na část výkladovou (Einleitung, s. 962) a Čechische Chrestomathie (od s. [63]).

Tomsova práce není historickou mluvnicí ani úplným výkladem o dějinách češtiny, ale pokusem prezentovat čtenářům chrestomatii textů (s uvedením jejich původu a s poznámkami nutnými k porozumění textů). Texty transliteruje, úpravu pravopisu nabízí jen ve zvláštních případech, jako když uvádí mezi texty dopis svého otce v autentické ortografické podobě a v paralelním sloupci text transkribuje do svého pravopisu (od s. 224). Sám upravuje tradiční tiskařský pravopis: pro dlouhé jota používá literu í, pro [j] litery i nebo j („neilépe“, „je“). Výběr textů je velmi pestrý, ukázky biblických překladů se střídají s dopisem Tomsova otce o zemědělské terminologii, starými překlady, středověkými veršovanými texty apod. Texty (55 ukázek) jsou uspořádány chronologicky a výběr je zakončen vlastními Tomsovými básněmi.

 

Při tisku bylo užito fraktury (němčina), švabachu (starší čeština), antikvy a polokurzivy (latina, nová čeština), výjimečně alfabety (řečtina). Jak ukazuje i repertoár užitých písem, Tomsa se aktivně snažil prosadit pro sazbu českých textů antikvu. Sám se vytvoření antikvy s českou diakritikou osobně zúčastnil. Léta pracoval v Tiskárně normální školy a jako korektor.

Jazykyněmčina, čeština, latina, řečtina
Primární literatura
 • Tomsa, Franz. Über die Veränderungen der čechischen Sprache, nebst einer čechischen Chrestomathie seit dem dreizehnten Jahrhunderte bis jetzt. Prag, 1805. Fotokopie tisku Národní knihovna České republiky, Praha, sign. 8 G 1393, dostupné z WWW:<viz zde>
 • Tomsa, Franz. Über die Veränderungen der čechischen Sprache, nebst einer čechischen Chrestomathie seit dem dreizehnten Jahrhunderte bis jetzt. Prag, 1805. eKniha Google (fotokopie tisku Národní knihovna České republiky, Praha, sign. 45 F 88), dostupná z WWW:<viz zde>
 • Tomsa, Franz. Über die Veränderungen der čechischen Sprache, nebst einer čechischen Chrestomathie seit dem dreizehnten Jahrhunderte bis jetzt. Prag, 1805. Fotokopie tisku Bayerische Staatsbibliothek, München, sign. L. rel. 741, dostupné z WWW: <viz zde>. Tentýž výtisk jako eKniha Google dostupná z WWW: <viz zde>
 • Tomsa, Franz. Über die Veränderungen der čechischen Sprache, nebst einer čechischen Chrestomathie seit dem dreizehnten Jahrhunderte bis jetzt. Prag, 1805. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 5588/přív. 1, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
 • Fidlerová, Alena A. Jak mluvil (a psal) český venkovan na přelomu 18. a 19. století? Historie — otázky — problémy, 2017, roč. 9, č. 1, s. 48–65, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Koblížek, Vladimír. František Jan Tomsa, představitel českého mluvnictví v počátcích národního obrození. In J. Tydlitát (ed.). František Martin Pelcl: sborník příspěvků z odborného semináře. Rychnov nad Kněžnou: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou; Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou, 2001, s. 92–101.
 • Kusáková, Lenka. 170 let od úmrtí F. J. Tomsy. Naše řeč, 1985, roč. 68, s. 108–110. Digitální forma textu dostupná z WWW: <viz zde>
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 4/I: S–T; 4/II: U–Ž. Red. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, s. 971–973 (heslo Lenky Kusákové), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Pumprla, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010, s. 1134–1135.
 • Večerka, Radoslav. Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů (2. vydání). Linguistica online: electronic journal of the Department of Linguistics and Baltic Languages at Masaryk University, Czech Republic, 2008, s. v. Tomsa, František Jan. Dostupné z WWW: <viz zde>
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 937–938 (Tomsa František Jan) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace29. 9. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).