Gramatyka česká nebo Učení, jak se česká slova uchylovati, spojovati a psáti mají, veskrz s vybranými příklady vysvětlené, jako užitečná mateřčiny vědomost i potřebná příprava české mládeže k naučení cizích řečí

Jan Ev. Šmitt. Gramatyka česká nebo Učení, jak se česká slova uchylovati, spojovati a psáti mají, veskrz s vybranými příklady vysvětlené, jako užitečná mateřčiny vědomost i potřebná příprava české mládeže k naučení cizích řečí. Praha, 1816. Vydání první.

Listování
Autor

Jan Ev. Šmitt

Jan, Jan Blahověst, Johann Ev.; Schmitt, Schmiedt

ZkratkaŠmittGram1816
Transkribovaný titulGramatyka česká nebo Učení, jak se česká slova uchylovati, spojovati a psáti mají, veskrz s vybranými příklady vysvětlené, jako užitečná mateřčiny vědomost i potřebná příprava české mládeže k naučení cizích řečí
Transliterovaný titulGramatyka Čeſká,| nebo:| Včenj,| gak se Čeſká ſlowa vchylowati, ſpogowati a pſá-|ti magj, weſkrz s wybranými přjklady wyſwě-|tlené, gako vžitečná mateřčiny wědomoſt, y po-|třebná přjprawa České mládeže k na-|včenj cyzých řečj
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelJan Bohumír Calve (Jan Bohumír Kalve) — následníci
Vročení1816
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 3605
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

RozsahA–L8 = s. [1–7] — 8–80 — 117–152 — [153] — 154–208 — [209–212]
Poznámka: chyba v paginaci na hranici dvou archů: za s. 80 (fol. E8v) následuje s. 117 (fol. F1r)
Poznámka k tiskunakladatel a knihkupec Calve zemřel v roce 1805
Charakteristika

Školní mluvnice češtiny od Jana Ev. Šmitta (1776–1841), který pocházel z Německa a v českých zemích působil jako učitel němčiny i češtiny. Je to přitom „první česká mluvnice určená přímo učitelům hlavních škol […] psaná česky“ (Jelínek 1972: 75). Napsal mluvnice obou jazyků.

Jeho Gramatyka česká je rozčleněna na dva díly:

I. díl (Zpytování a spojování slov) poučuje o slovních druzích a o ohýbání slov a dále o jejich syntaxi (s. [7] až 152). U substantiv rozlišuje Šmitt devět deklinací (vzory had, král, hrdina, duše, ctnost, paní, tele/pole, slovo, psaní). Pravidelná slovesa znají tradiční čtyři konjugace podle 1. os. sg. ind. praes. act.

Teprve II. díl je věnován pravopisu (dobropísebnost, s. [153] až 208), včetně nauky o interpunkci (s. 190201; Rinas, Koupil a Tichák 2023: 131).

Mluvnice vychází z dosavadní tradice (opírá se o mluvnice Jana Nejedlého) a nemění základní pojetí látky. Je charakteristická výrazně didaktickým zaměřením (návodné otázky, množství cvičných vět k rozborům apod.). Ukázkou dobově oblíbeného typu cvičení je vyhledávání úmyslně vytištěných chyb v textu, vedoucí k jejich nepřirozenému hromadění (s. 207; Jelínek 1972: 45, pozn. 12).

 

Tisk je proveden frakturou v různých stupních.

Jazykyčeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Šmitt, Jan Ev. Gramatyka česká nebo Učení, jak se česká slova uchylovati, spojovati a psáti mají, veskrz s vybranými příklady vysvětlené, jako užitečná mateřčiny vědomost i potřebná příprava české mládeže k naučení cizích řečí. Praha, 1816. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. I 147657, dostupné z WWW: < viz zde>
  • Šmitt, Jan Ev. Gramatyka česká nebo Učení, jak se česká slova uchylovati, spojovati a psáti mají, veskrz s vybranými příklady vysvětlené, jako užitečná mateřčiny vědomost i potřebná příprava české mládeže k naučení cizích řečí. Praha, 1816. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T III 3605, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi a nakladateli)
  • Jelínek, Jaroslav. Nástin dějin vyučování českému jazyku v letech 1774–1918. 2., dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972 [= Na pomoc učitelům a vychovatelům].
  • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš —Akropolis, 2015, s. 94 (č. 19/06).
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 4/I: S–T; 4/II: U–Ž. Red. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, s. 674–675 (heslo Lenky Kusákové), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Rinas, Karsten, Ondřej Koupil a Viktor Tichák. Česká interpunkce v evropských dějinách: reflexe, nauky, teorie. Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2023.
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 148 (Calve Jan Bohumír) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace20. 11. 2023
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).