Krátká mluvnice česká pro první třídy škol středních

Jan Gebauer. Krátká mluvnice česká pro první třídy škol středních. Praha; Vídeň, 1891. Vydání první.

Listování
Autor

Jan Gebauer

ZkratkaGebMluv1891
Transkribovaný titulKrátká mluvnice česká pro první třídy škol středních
Transliterovaný titulKRÁTKÁ| MLUVNICE ČESKÁ| PRO| PRVNÍ TŘÍDY ŠKOL STŘEDNÍCH
Místo tiskuPraha; Vídeň
Tiskař/nakladatelF. Tempský
Vročení1891
Vydáníprvní
ExemplářNárodní knihovna České republiky, Praha, sign. 54 F 11068
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

Rozsah[*]2 1–88 94 = s. [I–IV] — [1] — 2–131 — [132] — 133–136
Charakteristika

Jan Gebauer (1838–1907) se do dějin českého mluvnictví zapsal opakovaně vydávanými školními příručkami, které významně ovlivnily vyučování češtině ještě dlouho do dvacátého století. Gebauer tak stojí na rozhraní linie starých gramatikografů a řady autorů mluvnic dnešní moderní češtiny. Hlavní část svého díla věnoval staré (středověké) češtině staré (slovník, mluvnice, edice). Vychovával další generaci bohemistů na univerzitě v Praze a zároveň vypracovával příručky pro školu i „dům“ (srov. knihu pro učitele a vzdělance Gebauer 1900; Koupil 2015).

 

V roce 1890 vydal Mluvnici českou pro školy střední a ústavy učitelské (Gebauer 1890), po roce z ní pořídil výtah „pro první třídy škol středních“, jednak knížku stručnější, jednak připravující studenty na užívání celé příručky a spojující prakticky některá témata oddělená v plném znění „z příčiny vědecké“ (s. [III]). Ani školské výklady nezastírají mladogramatické východisko, že hodnota jazykového jevu souvisí s jeho starobylostí a starý jazyk je v podstatě vzorový.

 

Krátká školní gramatika se skládá ze tří částek:

Částka první (s. [1] až 14) vykládá obecnou nauku o hláskách (dělení) i praktické české příklady kromě hláskosloví je sem zahrnuto např. i poučení pravopisné, na s. 4 jsou uvedeny sady slov později z učebnic známé jako „vyjmenovaná slova“. Pozoruhodný je pokyn držet se v otázce vokalizace předložek „obecného“ jazyka, který má proti spisovnému úzu „poměrně lépe zachováno“ historické pravidlo (s. 11).

Částka druhá (s. 1595) poučuje postupně o morfologii jednotlivých slovních druhů (druhy slov). Gebauer jich rozlišuje devět a dává jim názvy jako v dnešních školních mluvnicích (s. 15). Kromě důrazu na diferenci spisovného a „obecného“ jazyka (např. tvary je/ho v Asg neut., s. 48) uplatňuje Gebauer příklad i zajímavé grafické pomůcky (znázornění „kolikosti“ a trvání děje popisovaného slovesem, s. 5758). Skloňované a konjugované slovní druhy mají systém vzorů, slovesa se dělí primárně podle infinitivního kmene, substantiva podle rodu.

Částka třetí (s. 96130) dává studentům vhled do syntaxe, popisuje jednoduchou větu a souvětí, druhy vedlejších vět, dokonce i periodu (s. 125). Do syntaktického výkladu zařadil autor i poučení o interpunkci, které sem v případě české (a německé) interpunkce velmi dobře patří (s. 126130; o Gebauerově významu pro teorii české interpunkce Rinas, Koupil a Tichák 2023: 163–172 a 195–197).

 

Kniha je přizpůsobena školnímu užívání i průběžným číslováním odstavců a celkově typograficky přehledná formou stručného výkladu.

 

Mluvnice je vytištěna dobově běžnou klasicistní antikvou; odpovídající polokurzivou jsou vysázeny jazykové příklady a polotučný řez slouží jako písmo vyznačovací (spolu se zvětšeným prokladem) a titulkové.

Jazykyčeština
Primární literatura (digitální fotokopie)
 • Gebauer, Jan. Krátká mluvnice česká pro první třídy škol středních. Praha; Vídeň, 1891. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 F 11068, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Gebauer, Jan. Krátká mluvnice česká pro první třídy škol středních. Praha; Vídeň, 1891. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 F 11068, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi a knihkupectví)
 • Černý, Jiří, a Jan Holeš (edd.). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. v. s. v. Gebauer, Jan (heslo Jana Holeše).
 • Gebauer, Jan. Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské I: nauka o slově; II: skladba. Praha; Vídeň: F. Tempský, 1890. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 F 1581 (jen druhý svazek), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Gebauer, Jan. Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé. Praha: F. Tempský, 1900. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 F 11070, dostupné z WWW: <viz zde>
 • Hodura, Kvido. Jan Gebauer a český spisovný jazyk. Naše řeč, 1957, roč. 40, s. 185–194. Elektronická forma textu dostupná z WWW: <viz zde>
 • Koupil, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2015, s. 114–117 (č. 19/23).
 • Kučera, Karel (ed.). Jan Gebauer: sborník ke 150. výročí narození = Acta Universitatis Carolinae ― Philologica 1–2/1992. Slavica Pragensia XXXV. Praha: Karolinum, 1991.
 • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 1: A–G. Red. V. Forst. Praha: Academia, 1985, s. 788–791 (heslo Viktora Kudělky), dostupné z WWW: <viz zde>
 • Rinas, Karsten, Ondřej Koupil a Viktor Tichák. Česká interpunkce v evropských dějinách: reflexe, nauky, teorie. Praha: Filip Tomáš — Akropolis, 2023.
 • Syllaba, Theodor. Jan Gebauer: bibliografický soupis publikovaných prací s úvodní studií a dokumentací k 100. výročí založení Gebauerova slovanského semináře. Praha: Státní knihovna ČSR ― Slovanská knihovna, 1979.
 • Syllaba, Theodor. Jan Gebauer. Praha: Melantrich, 1986 [= Odkazy pokrokových osobností naší minulosti 78].
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 148n. (Calve Jan Bohumír — zmínka o odkoupení firmy rodinou Tempských) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace21. 11. 2023
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).