Brus jazyka českého, který sestavila kommisse širším sborem Matice české zřízená

Brus jazyka českého, který sestavila kommisse širším sborem Matice české zřízená. Praha, 1894. Vydání třetí.

Listování
Autoranonym
ZkratkaBrus1894
Transkribovaný titulBrus jazyka českého, který sestavila kommisse širším sborem Matice české zřízená
Transliterovaný titulBRUS| JAZYKA ČESKÉHO,| KTERÝ SESTAVILA| KOMMISSE ŠIRŠÍM SBOREM MATICE ČESKÉ| ZŘÍZENÁ
Uzuální titulmatiční Brus (třetí vydání)
Poznámka k titulupro sazbu titulu užito několika druhů antiky v různých stupních
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladatelJ. Otto
Vročení1894
Vydánítřetí
Exemplářze soukromé sbírky
Databáze NK ČR<viz zde>
Rozsah[*]4 1–278 = s. [I–VIII] — [1] — 2–13 — [14] — 15–48 — [49] — 50–68 — [69] — 70–431 — [432]
Charakteristika

Matiční Brus vydaný potřetí, téměř čtvrt století po rozhodnutí podobnou příručku vytvořit. Druhé vydání (Brus 1881) bylo označeno jako rozmnožené, toto třetí pak jako „úplně změněné a rozmnožené“; časový odstup umožnil komisi a redakci (redigoval opět Václav Hylmar) provést některé výraznější úpravy. Přibyla vstupní pravopisná část, zkrácen byl dodatek Václava Svobody o skloňování cizích jmen a změn doznalo i pojetí prestižní češtiny v Brusu. Stanovisko úpravců třetího vydání a respekt k novému určujícímu znalci staré i nové češtiny vyjadřuje věta z předmluvy: „Upravujíc nové vydání, komise hleděla všude přiblížiti se mluvnici české, které nyní téměř všeobecně se užívá, totiž mluvnici Gebauerově“ (s. [II]). Femininní substantiva na -t, -rt a -st jsou tedy zakončována tvrdě (srov. s 4, kde se mění oproti druhému vydání i argumentace: rozhodující je praxe starých spisovatelů a většiny novějších a dialekty většiny Čech, ne už dialekty východočeské a moravské), pro doporučené vokalizace předložek se používá tzv. Havlíkova pravidla, víc se přihlíží k lidové mluvě. Komisi rozdělil dobový spor o pravost RKZ; z technických důvodů byly nakonec doklady z Rukopisů v textu ponechány, mínění odpůrců ale také (s. [II]).

 

Části knihy:

1. Část pravopisná (s. [1] až 13). První věta dobře pojmenovává obtížnější místa nového českého pravopisu: „V pravopise českém kromě rozdílu mezi i a y způsobují potíže zejména kvantita samohlásek a změny souhláskové při tvoření, ohýbání a vyslovování slov“ (s. 1).

2. Tvaroslovná část (s. [14] až 48) má podobný obsah jako v předešlých vydáních a postupuje podle ohebných slovních druhů.

Proti předchozímu vydání byl výrazně zkrácen Dodatek o psaní a sklánění cizích jmen (jen s. [49] až 68). Původní rejstřík tohoto dodatku byl vřazen do třetí části.

3. Slovník (s. [49] až 431).

 

Jako u druhého vydání se při tisku užívalo jako základní písmo klasicistní antikva s vyznačovací polokurzivou a jako písmo titulkové a pro zvláštní vyznačení, např. heslových slov, výrazný grotesk.

Jazykyčeština, němčina
Primární literatura (digitální fotokopie)
  • Brus jazyka českého, který sestavila kommisse širším sborem Matice české zřízená. Praha, 1894. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 H 913, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Brus jazyka českého, který sestavila kommisse širším sborem Matice české zřízená. Praha, 1894. Fotokopie tisku ze soukromé sbírky, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura
  • Havránek, Bohuslav, a Miloš Weingart (edd.). Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Melantrich, 1932 [= Výhledy: knihy zkušeností a úvah 14].
  • Jelínek, Milan. Purismus. In J. Pleskalová aj. (edd.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 540–572.
  • Tieftrunk, Karel. Dějiny Matice české. Praha: Matice česká, 1881 [= Novočeská bibliothéka 24; Spisy musejní 154]. Fotokopie výtisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 F 3377, dostupné z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace9. 11. 2020
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).