Adam z Veleslavína, Daniel [Předmluva ke Kronice světa Jana Kariona]
editor: Černá, Alena M.
Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. 241.468-B, 1584

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2022–2024

Tato edice je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určena pouze k nekomerčním účelům.

E-edice byla připravena díky podpoře programu Strategie AV21 s názvem Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita.

Obecné ediční zásady

Elektronické edice jsou pořizovány výhradně z rukopisů, prvotisků a starých tisků z období 13.–18. století (resp. 1780; v odůvodněných případech jsou možné přesahy i za uvedené rozmezí). Při jejich vytváření je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je kladen mimořádný důraz na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.

Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního textu. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu). Tyto obecné ediční zásady jsou v elektronické edici doplněny o specifickou ediční poznámku vážící se ke konkrétnímu textu.

Součástí elektronických edic je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu (uvozené grafickou značkou ]). Uzná-li to editor za vhodné, může k vybraným úsekům uvádět také transliterované znění předlohy (v tomto případě následuje transliterovaná podoba za dvojtečkou). Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak výjimečně jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Elektronické edice neobsahují slovníček vykládající méně známá slova. K tomuto účelu slouží slovníky zapojené do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx), případně též slovníky nezapojené do tohoto vyhledávání (http://vokabular.ujc.cas.cz/zdroje.aspx).

V širším kontextu a podrobněji jsou uplatňované ediční zásady popsány v práci Aleny M. Černé a Borise Lehečky Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů (ke stažení zde), kterou v roce 2016 certifikovalo Ministerstvo kultury ČR.

Komentář editora k textu

Text předmluvy editujeme podle exempláře, který je pod signaturou 241.468-B uložen v Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni a Knihopis jej eviduje pod číslem 1464 (https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003935&local_base=KPS). Digitalizovaná verze starého tisku je dostupná např. z adresy https://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=NKPEOD-NKCR__54_C_000024_2BT9SQ0-cs.

Text byl editován podle obecně přijímaných pravidel vydávání starších českých textů (Daňhelka 1985; Vintr 1998) a v souladu s edičními pravidly formulovanými při vydání Veleslavínova slovníku Nomenclator quadrilinguis (Adam z Veleslavína – Černá 2015, s. 47–52). Děkujeme PhDr. Aleně Hadravové, DSc., která zrevidovala přepis latinských pasáží. Jako cizí jazyk označujeme v textu všechny výrazy (apelativa i propria), které nejsou vytištěny švabachem, nýbrž antikvou. Předmluva má samostatné stránkování, proto pro jednoznačnou identifikaci strany doplňujeme k číslu stránky (folia) písmeno „p“, aby nedocházelo ke duplikaci stejných čísel stran.

Předmluva tvoří součást materiálové báze k výzkumu češtiny Daniela Adama z Veleslavína (Černá 2022). Předmluvu nespolehlivě podle vydání z roku 1602 vydala ve své publikaci M. Bohatcová (Bohatcová 2005, s. 376–378; pod zkratkou W 16/1584). Ve zkrácené podobě se předmluva stala součástí Veleslavínových spisů (Adam z Veleslavína 1853, s. 230–234) a vydal ji také M. Kopecký (Kopecký 1962, s. 99–102).

Literatura

Adam z Veleslavína 1853: M. Daniele Adama z Veleslavína práce původní. Praha: B. Rohlíček.

Adam z Veleslavína – Černá 2015: Adam z Veleslavína, Daniel – Černá, Alena M. et al. (eds.): Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus. Praha: Academia.

Bohatcová 2005: Bohatcová, Mirjam: Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů: studie k završení knižní tvorby Mistra Daniela Adama z Veleslavína [zemřelého] 18. 10. 1599. Překlad Marie Kyralová. Praha: Karolinum.

Černá 2022: Černá, Alena M.: Čeština Daniela Adama z Veleslavína. Praha: Akropolis.

Daňhelka 1985: Daňhelka, Jiří: Směrnice pro vydávání starších českých textů. Husitský Tábor 8, s. 285–301.

Kopecký 1962: Kopecký, Milan: Daniel Adam z Veleslavína. Praha: Svobodné slovo.

Vintr 1998: Vintr, Josef: Zásady transkripce českých textů z barokní doby. Listy filologické 121, s. 341–346.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).