Múdrého otce rada
editor: Řezníčková, Barbora
Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 19, 1497

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2020–2023

Tato edice je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určena pouze k nekomerčním účelům.

Edice vznikla za podpory projektu LINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumné infrastruktury pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy, registrační číslo LM2018101.

Obecné ediční zásady

Elektronické edice jsou pořizovány výhradně z rukopisů, prvotisků a starých tisků z období 13.–18. století (resp. 1780; v odůvodněných případech jsou možné přesahy i za uvedené rozmezí). Při jejich vytváření je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je kladen mimořádný důraz na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.

Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního textu. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu). Tyto obecné ediční zásady jsou v elektronické edici doplněny o specifickou ediční poznámku vážící se ke konkrétnímu textu.

Součástí elektronických edic je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu (uvozené grafickou značkou ]). Uzná-li to editor za vhodné, může k vybraným úsekům uvádět také transliterované znění předlohy (v tomto případě následuje transliterovaná podoba za dvojtečkou). Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak výjimečně jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Elektronické edice neobsahují slovníček vykládající méně známá slova. K tomuto účelu slouží slovníky zapojené do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx), případně též slovníky nezapojené do tohoto vyhledávání (http://vokabular.ujc.cas.cz/zdroje.aspx).

V širším kontextu a podrobněji jsou uplatňované ediční zásady popsány v práci Aleny M. Černé a Borise Lehečky Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů (ke stažení zde), kterou v roce 2016 certifikovalo Ministerstvo kultury ČR.

Komentář editora k textu

Rukopis Praha, Národní knihovna České republiky, sign. XVII H 19, f. 166r–170r obsahuje památku v incipitu pojmenovanou Múdrého otce rada. Rukopis je součástí česky (a latinsky) psaného kodexu zahrnujícího biblické výpisky a teologické texty jako Orloj věčné moudrosti či Život Krista Pána. Kodex byl podle kolofonu na f. 253v zapsán Marešem z Olbramovic roku 1497. Podrobný kodikologický popis je uveden v portálu Manuscriptorium <http://www.manuscriptorium.com/>, odkud je také rukopis dostupný on-line.

Památka Múdrého otce rada je dosud needitovaným textem, jedná se o stručný soubor rad, které píše otec synovi (třikrát se vyskytne oslovení adresáta synu, např. v první větě památky na f. 166r). Múdrého otce rada má blízko k výchovným skladbám typu Rada otce synovi či List o řádné správě hospodářství, velmi oblíbeným v 15. století. Podobnost s veršovanou skladbou Rada otce synovi je jednak obsahová, protože se rovněž jedná o soubor etických a morálních pouček ve smyslu křesťanské morálky, jednak formální, protože také jde o stylizaci promluvy otce k synovi. Tato stylizace je ostatně užívaná již od starozákonní knihy Přísloví.

Rukopis je zapsán spřežkovým pravopisem poměrně čitelnou bastardou, bez větších chyb a s občasnými běžnými zkratkami. Text je souvislý bez odstavcového členění, proto je edice kvůli přehlednosti nově členěna do tematických odstavců; i s vědomím, že se jedná o jednu z možných interpretací textu. Častá interpunkční znaménka v edici se snaží vystihnout charakter jednoduchého soupisu rad.

Stav hláskového systému je poněkud konzervativní. Vedle monoftongizované podoby í se vyskytuje velká řada zápisu s dvojhláskou ie, téměř vyrovnaný je výskyt nediftongizované a diftongizované podoby ó, uo. Jedenkrát se vyskytne diftongizace ú>ou, na f. 169v soudu, nevyskytuje se doklad úžení e>í a nedochází ani ke změně téžeslabičného aj>ej. V tvaroslovné rovině se vyskytují u slovesa (v souladu s obsahem a funkcí textu) převážně imperativní slovesné tvary a dále tvary gnómického prézentu, mezi jmény je řada abstrakt. Větná syntax je spíše jednoduchá, jsou užity nepříliš rozvité věty či krátká souvětí, často se vyskytují věty důvodové. Velmi zřídka se vyskytnou složitější řečové figury, nikterak originální, jako genitivní metafora na f. 166v štít trpělivosti.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).