Nástrahy na ryby
editor: Filipová, Jitka
Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III F 53, začátek 16. století

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2021–2023

Tato edice je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určena pouze k nekomerčním účelům.

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

Obecné ediční zásady

Elektronické edice jsou pořizovány výhradně z rukopisů, prvotisků a starých tisků z období 13.–18. století (resp. 1780; v odůvodněných případech jsou možné přesahy i za uvedené rozmezí). Při jejich vytváření je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je kladen mimořádný důraz na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.

Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního textu. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu). Tyto obecné ediční zásady jsou v elektronické edici doplněny o specifickou ediční poznámku vážící se ke konkrétnímu textu.

Součástí elektronických edic je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu (uvozené grafickou značkou ]). Uzná-li to editor za vhodné, může k vybraným úsekům uvádět také transliterované znění předlohy (v tomto případě následuje transliterovaná podoba za dvojtečkou). Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak výjimečně jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Elektronické edice neobsahují slovníček vykládající méně známá slova. K tomuto účelu slouží slovníky zapojené do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx), případně též slovníky nezapojené do tohoto vyhledávání (http://vokabular.ujc.cas.cz/zdroje.aspx).

V širším kontextu a podrobněji jsou uplatňované ediční zásady popsány v práci Aleny M. Černé a Borise Lehečky Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů (ke stažení zde), kterou v roce 2016 certifikovalo Ministerstvo kultury ČR.

Komentář editora k textu

V Praze v Knihovně Národního muzea je uložen pod signaturou III F 53 rukopis s názvem Vnoučkův sborník lékařsko-hospodářský ze začátku 16. století o velikosti 15,5 × 19 cm a celkovém rozsahu 118 listů. Knihu eviduje i Bartoš ve svém Soupisu rukopisů Národního musea v Praze (1926). Edice zpřístupňuje část, jež se pod titulem Nástrahy na ryby nachází na paginách 132v–137r.

Obsah těchto pagin tvoří předně rady, jak připravit rozličné nástrahy na chytání ryb. Ty se liší podle toho, zda jde o chytání na udici (fol. 134v „Na udici“), do chvoru (fol. 136v „Do chvoruov nástraha“), do vrše (fol. 134v „Do vrše ať ryby polezú“), zda se mají ryby lapat rukama (fol. 134r „Aby rukama ryby bral“) nebo mají samy plavat jako mrtvé na hladině (fol. 134r „Aby ryby plovaly jako mrtvé u vodě“) či zda se na ně chystá zásyp, tj. návnada (fol. 137r „Zásyp na parmy a na jelce“) aj. Některá doporučení jsou pak spojena s roční dobou či přímo měsícem, ve kterém se chytá (v měsíci červnu, červenci, srpnu). Konečně se také některé tipy týkají i druhů ryb (viz fol. 136v „Zásyp na kapry takto“; fol. 137r „Zásyp na parmy a na jelce“, „Item na pstruhy“).

Paginy rukopisu jsou místy poškozené, a to především na dolních okrajích, v těchto částech také bývá rozpitý či vybledlý inkoust. V některých případech části slov rekonstruujeme, v jiných na nečitelnost textu odkazujeme v edici poznámkou. K emendaci přistupujeme jen v krajních případech, kdy se jedná o zjevné omyly (viz fol. 136r „kterak se mají zásypové <zaspowe> připravovati“; fol. 137v „Přičiň k tomu ječné múky <muku>“; 134v „Vezmi prach sladový, vosk parojkový <paruogkowy>“).

K předkládanému textu je doloženo několik textů příbuzných. Chronologicky řazeno jde o text pod titulem Návod k chytání ryb na udici, který je zapsaný na paginách 33r–34r v rukopise nazvaném Textus varri, jenž pochází z let 1470–1500 a pod signaturou VII H 18 je uložen v Národní Knihovně České republiky. Ve zdigitalizované podobě se nachází na Manuscriptoriu (http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__VII_H_18____2AXLDTF-cs)

Další text o nástrahách na ryby je zachycen v díle Knížky o věcech rybářských, ptáčnických a štěpařských od Petra Hubáčka z roku 1553, které je uloženo v Praze v Národní knihovně České republiky pod signaturou XVII J 14. U tohoto spisku existuje i novodobá edice tohoto díla pod názvem Petra Hubáčka Kolínského o věcech rybářských, ptáčnických a štěpařských od Josefa Jirečka (1857).

Nejmladší text je zachycen v Knihách lékařských mistra Jana. Pramen je uložen pod signaturou IV G 8 v Knihovně Národního muzea v Praze a ve zdigitalizované podobě se nachází na Manuscriptoriu (http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=RTRBAR-NMP___IV_G_9______41V7VPF-xx). Rukopis sice pochází z roku 1525, avšak část o nástrahách na ryby, jež se nachází na paginách 549r–554r, je zařazena mezi dodatky z přelomu 16. a 17. století. Elektronická edice této části je ve Vokabuláři webovém (https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/).

Literatura

JIREČEK, Josef (ed.). Petra Hubáčka Kolínského o věcech rybářských, ptáčnických a štěpařských. Vídeň: Tiskem Zamarského, 1857.

BARTOŠ, František Michálek (ed.) Soupis rukopisů Národního musea v Praze. Sv. I. Praha: Melantrich, 1926.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).