České modlitby v tzv. Orationale rožmberském
editor: Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)
Roudnická lobkowiczká knihovna (Nelahozeves, Česko), sign. VI Fd 25, 10. léta 15. století

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2024

Tato edice je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určena pouze k nekomerčním účelům.

Edice vznikla v rámci projektu Grantové agentury České republikyč. 22-28502S Libri precum: Hodinky krále Václava IV. v kontextu laických modlitebních knih.

Při vzniku edice byla použita data, nástroje a služby, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovanéMinisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

Obecné ediční zásady

Elektronické edice jsou pořizovány výhradně z rukopisů, prvotisků a starých tisků z období 13.–18. století (resp. 1780; v odůvodněných případech jsou možné přesahy i za uvedené rozmezí). Při jejich vytváření je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je kladen mimořádný důraz na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.

Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního textu. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu). Tyto obecné ediční zásady jsou v elektronické edici doplněny o specifickou ediční poznámku vážící se ke konkrétnímu textu.

Součástí elektronických edic je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu (uvozené grafickou značkou ]). Uzná-li to editor za vhodné, může k vybraným úsekům uvádět také transliterované znění předlohy (v tomto případě následuje transliterovaná podoba za dvojtečkou). Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak výjimečně jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Elektronické edice neobsahují slovníček vykládající méně známá slova. K tomuto účelu slouží slovníky zapojené do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx), případně též slovníky nezapojené do tohoto vyhledávání (http://vokabular.ujc.cas.cz/zdroje.aspx).

V širším kontextu a podrobněji jsou uplatňované ediční zásady popsány v práci Aleny M. Černé a Borise Lehečky Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů (ke stažení zde), kterou v roce 2016 certifikovalo Ministerstvo kultury ČR.

Komentář editora k textu

České modlitby v tzv. Orationale rožmberském[1] Ráda bych poděkovala kolegyním Kateřině Volekové a Markétě Pytlíkové za laskavé přečtení edice a za cenné připomínky.

Soubor českých modliteb, známý též pod názvem Roudnické modlitby (dále zkracováno jako ModlRoud),[2] Srov. Tříška 1967. je dochován v rámci tzv. Orationale rožmberského (Orationale Rosenbergense),[3] Nelahozeves, Roudnická lobkowická knihovna, VI Fd 25, pp. 179–221. Pro detailní popis viz https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN40171655. latinské modlitební knihy z 10. let 15. století, která dále obsahuje latinské hodinky Panny Marie s komemorací světců, hodinky Umučení Páně, officium za zemřelé, litanie apod. Tento druh laické modlitební knihy byl rozšířen především v západní Evropě, ve středověkých Čechách se vyskytuje poměrně zřídka.[4] Studničková 2011, s. 498.

Podle erbů vyobrazených na začátku rukopisu se usuzuje, že byl pořízen pro Jindřicha z Rožmberka a jeho druhou manželku Elišku z Kravař.[5] Srov. Dvořák – Matějka 1907, s. 280. To potvrzuje mj. i to, že všechny slovesné tvary se objevují v neutrálním mužském rodě. Později modlitební knihu patrně věnoval Vilém z Rožmberka své manželce Polyxeně z Pernštejna.[6] Srov. Richterová 1989, s. 50.

Obsah sbírky

Sbírka obsahuje deset modliteb: pět je určeno k přijímání (před ním nebo po něm), jedna k sedmi církevním svátostem, jedna za zemřelé a dvě ke Svaté Tváři (k Veronice) proložené žalmem (Ps 66,2–8). Osm modliteb je dochováno alespoň v jednom variantním opise,[7] Viz tabulka. Za pomoc s kodikologickým popisem všech pramenů děkuji kolegovi Michalu Dragounovi. textové varianty jsou evidovány v edičním aparátu.[8] Porovnání s vybranými staročeskými překlady Knihy žalmů ukázalo, že znění v ModlRoud lze považovat za svébytný překlad (srov. https://diabible.ujc.cas.cz).

Incipity a explicity obsažených modliteb:[9] Pořadí incipitů odpovídá řazení v tabulce.

Ó vrchní kněže a pravý biskupe Jezu Kriste, jenž si sě obětoval bohu otci obětí i ofěrú pravú, čistú i neposkvrněnú na oltáři svatého kříže za ny hubené i hřiešné lidi, jenž si nám dal tvé svaté tělo a tvú svatú krev ku přijímaní… × …tehdy mě tvú divnú sytostí usytíš, tak že ani ačen, ani žiezen nebudu na věky věkóm. Amen.

Před přijímaním těla božieho modlitva [rubrikou]. K stolu přeslavného tvého kvasu, andělský králi, já neduostojný hřiešník majě přistúpiti lekám sě, vzhroziji sě, jsa pln hřiechóv… × …rač mě dnešní den nazřieti tak milostivě, abych učil lékařstvie tvé duši svéj i svému tělu. Amen.

Před přijímaním těla božieho [rubrikou]. Hospodine všemohúcí, otče nebeský, jás cele bez omyla jistě věři, že v svatéj téjto mši z chleba tvého milého syna, našeho pána Jezu Krista živé tělo světě… × …pozvals mě, hospodine, v mužský stav, v tento svatý řád, u pokojné bydlo bez starosti, abych tě po vše časy chválil, boha mého, na věky věkóm. Amen.

Ktož tuto modlitvu před přijímaním těla božieho řieká, ten od svatého Klimenta papeže tři sta dní odpustka jmá [rubrikou]. Všemohúcí a milosrdný hospodine, aj toť, jáz hřiešník neduostojný dnes přistupuji k nebeskéj svatyni těla i krvi tvého milého syna Jezu Krista… × …potom očitě věčně <mohl> viděti, jenž s tebú i svatým duchem jest živ i kraluje věčně na věky věkóm. Amen.

Modlitva [rubrikou]. Bože otče všemohúcí, jenž chceš, abychom sě vždy modlili, prosiec od tebe potřeb svých ve jmeni tvého syna Jezu Krista, pána našeho jediného, jenž nás jest vykúpil svú svatú krví… × …ty mě utěš, milý otče, svú milostí skrze toho syna tvého, jenž s tebú i svatým duchem živ jest i kraluje v jednotě po vše i nade všě věky věkóv. Amen.

Po přijímaní těla božieho [rubrikou]. Děkuji tobě, milý hospodine, jenž si mě hřiešníka neduostojného beze všeho mého zaslúžení skrze tvú nevýmluvnú milost ráčil nakrmiti svatyní těla tvého milého syna Jezu Krista, našeho pána… × …Jezus Kristus, syn svaté Marijě, jenž mě dnes svým svatým tělem nakrmil, ten mě pěstuj i obraň i posil a k věčnému životu doveď. Amen.

Toto j’ velmi krásná modlitva za duše a za kohož kto ji řieká, tak řeč poměň: za otce aneb za mateř neb za přietele neb tovařiše, toho li dne umřel, čili pamatuje den třetí neb třidcátý neb úročnie aneb kdy sě naň rozpomene i jindy podobně k tomu, jakož jest tuto napsáno. Jinak za otce a za ženu jinak. Modlitva [rubrikou]. É, milý hospodine, jenž si přikázal, abychom sě spolu milovali všichni a lítostivi milosrdně k sobě byli, uslyš mě hřiešného a duši mé ženy, sluhy své, jež jest před očima mýma skončala, již si mi byl dal… × …utěš tu duši svú milostí i také mé spasenie zpósob, abychom spolu věčně sě v tobě radovali. Amen.

K Veronice modlitva krásná [rubrikou]. Pozdraven buď, obličeji Jezukristóv přejasný, jenž za nás na oltáři křížě učiněn jsi… × …abych po tomto životě s blahoslavenými mohl obezřieti obličej rozkoši božské u věčné chvále. Amen. [Za modlitbou následuje veršík: Znamenána jest na nás světlost obličejě tvého, hospodine, dal jsi veselé v srdci mém.]

Žalm [rubrikou]. Bože, smiluj sě nad námi i požehnaj nás, osvěť obličej svój nad nás, smiluj sě nad námi [Ps 66,2]… × …Požehnaj nás buoh i bojte sě jeho všěchny krajiny země [Ps 66,8]. [Za žalmem následuje několik modliteb: Chvála bohu otci i synu i svatému duchu. Jakož jest byla na počátce i nynie i vždy i na věky věkóm. Amen. Kyrie leyson, Christe leyson, Kyrie leyson. Otče náš, jenž… I neuvoď nás u pokušenie, ale zbav ny od zlého. Amen a dva veršíky: (1) Učiň se mnú znamenie, hospodine, v dobrém, aby uzřěli, již sú mne nenáviděli, i pohaněni byli, neb ty, hospodine, spomohls mně i utěšils mě. (2) Hospodine, uslyš modlitbu mú a hlas mój k tobě přiď.]

Modlitva [rubrikou]. Bože, jenž nám znamenáním světlosti obličejě tvého pamět tvú k prosbě svaté Veroniky obraz tvój v rúchu vtištěný ostaviti ráčil jsi… × …abychom tě tehdy obličejem v obličej na nás přichozijícieho súdci bezpečně viděli, pána našeho Jezu Krista, jenž s bohem otcem i duchem svatým v jednotě kraliješ věky věkóm. Amen.

Zastoupení jednotlivých modliteb v dochovaných pramenech:[10] Přehled vychází z Tříškova soupisu incipitů anonymních děl předhusitského období (srov. Tříška 1972), do kterého je doplněn pramen D (Modlitební kniha Jiříka z Poděbrad). Jednotlivým rukopisům byly pro potřeby této edice abecedně přiřazeny sigly podle chronologie jejich vzniku.

Pořadív Modl- Roud Číslovánípodle A Modl- Roud A[11] Milíčovský sborník modliteb, Praha, Národní knihovna ČR, XVII F 30, 80. léta 14. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN730940900. B[12] Klementinský sborník modliteb, Praha, Národní knihovna ČR, XVII A 18, přelom 14. a 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN730740600. C[13] Sborník husitských modliteb, Praha, Knihovna Národního muzea, IV H 32, polovina 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN900001. D[14] Modlitební kniha Jiřího z Poděbrad, New York City, Pierpont Morgan Library, sign. MS M.921, 160 ff. E[15] Utrakvistická modlitební kniha, Brno, Moravská zemská knihovna, Mk 113, 3. čtvrtina 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN40171656. F[16] Sborník hodinek a modliteb, Praha, Národní knihovna ČR, XVII G 3, poslední třetina 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN900002. G[17] Vratislavské modlitby písaře Matyáše, Praha, Knihovna Národního muzea, V H 27, poslední třetina 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN900005. H[18] Svatojirské modlitby, Praha, Knihovna Národního muzea, V H 2, 2. polovina 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN900004. J[19] Krumlovský sborník modliteb, Praha, Národní knihovna ČR, XVII E 7, 2. polovina 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN730940500. K[20] Lvovský sborník modliteb a legend, Warszawa, Biblioteka narodowa, Rps 12668 I, 2. polovina 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN730911600. L 3[21] Strahovský sborník traktátů a modliteb, Praha, Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově, DG V 3, přelom 15. a 16. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN900003. M[22] Sborník modliteb a nábožensko-vzdělavatelných textů, Praha, Národní knihovna ČR, XVII H 28, přelom 15. a 16. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN40171653. N[23] Modlitby Tomáška z Netolic, Praha, Národní knihovna ČR, XVII J 7, 1511. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN40171654.
1 14 179–189 20r–24r 76r–79r 175v–176v[24] Jde o zkrácenou verzi modlitby, jejíž kompletní znění je zveřejněno v edičním aparátu. 303r–312v 211r–224r
2 15 189–194 24r–26r 65v–69v 6v–8r 173v–179r
3 13 194–199 18r–20r 3v–5v 149v–151r
4 16 199–201 26r–27r 79r–79v 81r–83r 88v–92r 42v–43v 8r–8v 47r–48v 312v–314v 239v (1),267v (2)[25] Jde o upravenou verzi modlitby, jejíž kompletní znění je zveřejněno v edičním aparátu. 179r–181v
5 10 201–206 15r–16v 125v–129v
6 17 206–208 27r–28r 79v–80r 83r–85r 92r–95v 8v–9v 271v–273r 184r–186r
7 208–218 183r–187r[26] Jedná se o opis podle ModlRoud zaznamenaný rukou 19. století na přidaných listech.
8 11 218–219 17r
9 12 219–220 17r–17v
10 220–221
Pravopis

Opis je prací jediného písaře, v textu se však ojediněle nacházejí korektury a variantní čtení (nejpravděpodobněji podle tzv. Milíčovského sborníku modliteb, viz poznámka č. 10) přičiněné rukou 19. století. Text je důsledně zapsán spřežkovým pravopisem, pouze v jednom případě je pro záznam hlásky k použit grafém „c“ (proclano prokláno p. 192).

Popis jazyka a zásady přepisu základního textu a variantních čtení

Předkládaný přepis je transkribovaný, tj. text byl převeden do novočeského pravopisu se zachováním jazykových specifik dobové češtiny. Ponecháváme tedy veškeré doložitelné jevy včetně kolísání, opravujeme pouze zjevné písařské chyby.

Interpunkce je doplněna podle principů novočeského systému, běžné písařské a tiskařské zkratky rozepisujeme bez komentáře, neobvyklé nebo nejednoznačné zkratky rozepisujeme s uvedením znění rukopisu.

Hranice slov zavádíme podle dnešního úzu, ovšem spojku li oproti současným pravopisným pravidlům píšeme zvlášť a bez spojovníku, částici koli píšeme zvlášť, částici , píšeme dohromady s předcházejícím výrazem (toť, což atp.), stejně jako příklonku s vzniklou ze slovesného tvaru jsi (pozvals mě, hospodine) a příklonné ň z osobního zájmena on (veň); příklonku j staženou ze slovesného tvaru jest píšeme zvlášť s apostrofem (toto j’ velmi krásná modlitva).

Náležitou jotaci v krátkých slabikách ponecháváme v pramenech vzniklých bezpečně do roku 1450, v pramenech vzniklých po roce 1450 ji vypouštíme bez poznámky (platí také pro různočtení). Nenáležitou jotaci (též v dlouhých slabikách) v základních textech a v různočtení emendujeme (ovšem ponecháváme podobu křěsťan-). Záznam sykavek v daném prameni obvykle sjednocujeme ve prospěch náležité podoby, spodobu znělosti respektujeme tam, kde jsou pro ni podmínky (jás m. jáz, aniš m. aniž, ponecháváme také podobu skrsě m. skrzě, ale podobu „yaſyk“ v základním prameni emendujeme na jazyk), v případě přepisu tvaru s dubletní formou se přikláníme k jedné z nich (apoštol × apostol). Zohledňujeme také změny vzniklé asimilací artikulačního způsobu (hamba m. hanba, ale zápis zachynutie emendujeme na zahynutie). Při psaní velkých písmen rozhodovalo v první řadě hledisko sémantické. Při přepisu pojmenování bytostí požívajících úctu se řídíme názorem Jiřího Daňhelky, že tato „byla ještě po celý středověk výrazně spjata s významem určitých výrazů“,[27] Daňhelka 2013, s. 119. a volíme proto malé písmeno (bóh, hospodin, duch svatý, syn boží), doplňková jména však přepisujeme s počátečním velkým písmenem (Panna Maria).

Struktura edice

Předkládané vydání je vůbec prvním zpřístupněním textu Roudnických modliteb, které je navíc doplněno o textové varianty dochovaných opisů.

V edici je značena pouze paginace základního pramene, ta je uvedena v hranatých závorkách přímo v textu. Čísla poznámek uvedená v hranatých závorkách v horním indexu odkazují na ediční aparát, který obsahuje informace trojího druhu: (1) referenční údaje k citátům, příp. k parafrázím z bible; (2) komentáře k základnímu textu, zejm. emendace zjevně chybných míst a zásahy do textu od pozdějších uživatelů; (3) různočtení z variantních rukopisů, přičemž evidovány jsou především lexikální a slovotvorné varianty (hospodin × pán/bóh, obmeškalý × obmeškaný, jehož × ješto), z ostatních typů zachycujeme pouze změny v morfologických kategoriích, u jmen pouze užití jiného pádu a čísla (tvého panenského těla × na tvé panenské tělo, ve jmeni × ve jméno), u sloves užití jiné osoby, čísla, času či způsobu (byl naplněn × byla naplněna, uzříme × uzřím). Evidovány jsou také slovosledné rozdíly a dále doplněná slova včetně spojek a předložek a též je signalizována absence sledovaného úseku textu. Vypuštění delšího textu je v aparátu naznačeno třemi tečkami mezi prvním a posledním slovem (či jednoznačným souslovím) výpustky. Jedná-li se o tzv. homoioteleuton,[28] Tj. text mezi dvěma stejnými nebo stejně končícími výrazy, často vynechaný opisovačským omylem, srov. Staročeská Bible drážďanská a olomoucká I, s. 34. komentujeme tuto skutečnost poznámkou homoiot. uvedenou v kulatých závorkách za zkratkou pramene. Varianty jsou citovány pod siglou pramene bez foliace a jsou řazeny od formálně nejbližší po nejvzdálenější; prameny jsou pak řazeny chronologicky a relačně. Nejsou evidovány odlišnosti pravopisné a různé podoby téhož propria, příp. depropriálního výrazu. Dále nezachycujeme varianty hláskoslovné včetně zjednodušených podob (tajemstvie × tajenstvie, anjelský × andělský, sstúpil × stúpil) a koexistující či nástupnické morfologické podoby (ny × nás, proši × prosím, jej × jeho, světu × světě). Zřejmé chyby ve variantních pramenech přecházíme bez poznámky.

Literatura

Daňhelka, Jiří: Směrnice pro vydávání starších českých textů, in: Sichálek, Jakub (ed.): Textologie a starší česká literatura, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2013, s. 101–132 (původně vyšlo in: Husitský tábor: Sborník Muzea husitského revolučního hnutí 8, 1985, s. 285–301).

Dvořák, Max – Matějka, Bohumil: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XXVII, Politický okres Roudnický. Díl 2, Zámek roudnický, Praha 1907.

Richterová, Alena: Vývoj roudnické lobkovické knihovny, Praha 1989.

Staročeská Bible drážďanská a olomoucká I, Vladimír Kyas (ed.), Praha 1981.

Studničková, Milada: Rožmberkové a knižní malba, in: Rožmberkové: rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, Peter Balog et al. (eds.), České Budějovice 2011, s. 496–511.

Tříška, Josef: Muzejní texty duchovní lyriky, Časopis Národního muzea, Historické muzeum, 1967, s. 65–68.

Tříška, Josef: Anonymní česká literatura předhusitské reformace, Acta Universitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis: Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy 12/1–2, 1972, s. 155–207.

1 Ráda bych poděkovala kolegyním Kateřině Volekové a Markétě Pytlíkové za laskavé přečtení edice a za cenné připomínky.
2 Srov. Tříška 1967.
3 Nelahozeves, Roudnická lobkowická knihovna, VI Fd 25, pp. 179–221. Pro detailní popis viz https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN40171655.
4 Studničková 2011, s. 498.
5 Srov. Dvořák – Matějka 1907, s. 280. To potvrzuje mj. i to, že všechny slovesné tvary se objevují v neutrálním mužském rodě.
6 Srov. Richterová 1989, s. 50.
7 Viz tabulka. Za pomoc s kodikologickým popisem všech pramenů děkuji kolegovi Michalu Dragounovi.
8 Porovnání s vybranými staročeskými překlady Knihy žalmů ukázalo, že znění v ModlRoud lze považovat za svébytný překlad (srov. https://diabible.ujc.cas.cz).
9 Pořadí incipitů odpovídá řazení v tabulce.
10 Přehled vychází z Tříškova soupisu incipitů anonymních děl předhusitského období (srov. Tříška 1972), do kterého je doplněn pramen D (Modlitební kniha Jiříka z Poděbrad). Jednotlivým rukopisům byly pro potřeby této edice abecedně přiřazeny sigly podle chronologie jejich vzniku.
11 Milíčovský sborník modliteb, Praha, Národní knihovna ČR, XVII F 30, 80. léta 14. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN730940900.
12 Klementinský sborník modliteb, Praha, Národní knihovna ČR, XVII A 18, přelom 14. a 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN730740600.
13 Sborník husitských modliteb, Praha, Knihovna Národního muzea, IV H 32, polovina 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN900001.
14 Modlitební kniha Jiřího z Poděbrad, New York City, Pierpont Morgan Library, sign. MS M.921, 160 ff.
15 Utrakvistická modlitební kniha, Brno, Moravská zemská knihovna, Mk 113, 3. čtvrtina 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN40171656.
16 Sborník hodinek a modliteb, Praha, Národní knihovna ČR, XVII G 3, poslední třetina 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN900002.
17 Vratislavské modlitby písaře Matyáše, Praha, Knihovna Národního muzea, V H 27, poslední třetina 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN900005.
18 Svatojirské modlitby, Praha, Knihovna Národního muzea, V H 2, 2. polovina 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN900004.
19 Krumlovský sborník modliteb, Praha, Národní knihovna ČR, XVII E 7, 2. polovina 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN730940500.
20 Lvovský sborník modliteb a legend, Warszawa, Biblioteka narodowa, Rps 12668 I, 2. polovina 15. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN730911600.
21 Strahovský sborník traktátů a modliteb, Praha, Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově, DG V 3, přelom 15. a 16. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN900003.
22 Sborník modliteb a nábožensko-vzdělavatelných textů, Praha, Národní knihovna ČR, XVII H 28, přelom 15. a 16. století. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN40171653.
23 Modlitby Tomáška z Netolic, Praha, Národní knihovna ČR, XVII J 7, 1511. Pro detailní popis srov. https://hyperfontes.cms.flu.cas.cz/works/HFN40171654.
24 Jde o zkrácenou verzi modlitby, jejíž kompletní znění je zveřejněno v edičním aparátu.
25 Jde o upravenou verzi modlitby, jejíž kompletní znění je zveřejněno v edičním aparátu.
26 Jedná se o opis podle ModlRoud zaznamenaný rukou 19. století na přidaných listech.
27 Daňhelka 2013, s. 119.
28 Tj. text mezi dvěma stejnými nebo stejně končícími výrazy, často vynechaný opisovačským omylem, srov. Staročeská Bible drážďanská a olomoucká I, s. 34.
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).