[lékařský sborník z knihovny knížat Czartoryských]
editor: Černá, Alena M.; Voleková, Kateřina
Biblioteka Książąt Czartoryskich (Krakov, Polsko), sign. B 1497, 2. polovina 15. století

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2013–2023

Tato edice je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určena pouze k nekomerčním účelům.

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Obecné ediční zásady

Elektronické edice jsou pořizovány výhradně z rukopisů, prvotisků a starých tisků z období 13.–18. století (resp. 1780; v odůvodněných případech jsou možné přesahy i za uvedené rozmezí). Při jejich vytváření je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je kladen mimořádný důraz na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.

Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního textu. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu). Tyto obecné ediční zásady jsou v elektronické edici doplněny o specifickou ediční poznámku vážící se ke konkrétnímu textu.

Součástí elektronických edic je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu (uvozené grafickou značkou ]). Uzná-li to editor za vhodné, může k vybraným úsekům uvádět také transliterované znění předlohy (v tomto případě následuje transliterovaná podoba za dvojtečkou). Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak výjimečně jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Elektronické edice neobsahují slovníček vykládající méně známá slova. K tomuto účelu slouží slovníky zapojené do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx), případně též slovníky nezapojené do tohoto vyhledávání (http://vokabular.ujc.cas.cz/zdroje.aspx).

V širším kontextu a podrobněji jsou uplatňované ediční zásady popsány v práci Aleny M. Černé a Borise Lehečky Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů (ke stažení zde), kterou v roce 2016 certifikovalo Ministerstvo kultury ČR.

Komentář editora k textu

Lékařský sborník z knihovny knížat Czartoryských pochází z 2. poloviny 15. století, avšak jedná se o opis textů vzniklých ve starším období. Jedná se o kompilaci různých textů, které jsou mj. dochovány v tzv. lékařských jádrech a v tzv. františkánském lékařství, a dále texty specifického charakteru.

Obsah sborníku:

1. rozeznání moči (s. 21–32)

2. léčení různých obtíží, nijak neřazeno (s. 32–99)

3. Akvinových šest zásad pro zachování dobrého zdraví (s. 99–107)

4. o léčivých vodách (s. 107–110)

5. léčení různých obtíží, nijak neřazeno (s. 110–135)

6. Křišťano naučení proti moru (s. 135–142)

7. léčení různých obtíží, nijak neřazeno (s. 143–170)

8. co se smí/nesmí dělat v jednotlivých měsících roku (s. 173–179)

9. herbář, léčení zdravotních obtíží (s. 179–216)

10. lapidář (s. 217–251)

11. latinsko– český rostlinář (s. 252–264)

12. léčení různých obtíží, nijak neřazeno (s. 265–270)

13. Křišťanovo naučení proti moru – fragment (s. 270–272)

Lingvistickou analýzu lékařského sborníku podala Alena M. Černá, Český lékařský rukopis ze sbírky knížat Czartoryských, Slovo a slovesnost 70, 2009, s. 113–127.

Sborník obsahuje texty, které jsou opisem výrazně starších předloh. Jazyk sborníku vykazuje zvláště v některých pasážích archaické jazykové prvky, mj. zachovává skupinu čr bez průvodního vokálu (črvena 21, črvóm 74), jotaci v krátkých i v dlouhých slabikách (přěmnoho, šědiv 23, kysělých 139; řiekají 19), nedochází vždy ke zjednodušování souhláskových skupin (proročstvie 219) ani k asimilaci znělosti (zkládal 19, zkúsaje 73) atd. Jotaci v krátkých slabikách zachováváme dle rukopisu právě pro vysoký výskyt archaických tvarů v textu; v jazyce 2. poloviny 15. století však již byla jotace v krátkých slabikách v té míře, v níž se vyskytuje v dnešní češtině. Běžně se ve sborníku vyskytují duálové tvary (dvě kubebě 147, pod jazykem dvě sta žilcě 160, kámen dvuoj, černý a červený, a oba s jedné strany hladka a světla a s druhé strany krúpnata a temna 241). Adjektivum v přísudkové části se často objevuje ve jmenném tvaru (Každý člověk jest stvořen z těch čtyř živlóv, z země, z vody, z větru, z uohně, vodú smočen, od ohně hřět, větrem sechl, zemí stvořen, a tiem vše na světě stvořeno. 95). Archaická je i slovní zásoba sborníku, některé lexémy dosud nebyly v existujících bázích zachyceny (rumnost 21, dudlavěti 66).

Text sborníku je často nesrozumitelný, zkomolený, zvláště chybová je první část sborníku týkající se urinoskopie. Nezřídka písař nedopisuje slova či vynechává písmena (s. 128,129, 184, 189, 192, 211). Některé pasáže, které jsou z jeho pohledu choulostivé, písař úmyslně vynechává a slovně na vynechávku upozorňuje (ktož k tomu jinú rozkoš má, ješto jie nepravím 210; Čtvrté nepravím. 213). Na některých místech text jednotlivých stran nenavazuje (zpřeházené či chybějící listy), sborník byl zřejmě chybně převázán.

Variantním rukopisem tohoto sborníku, jemuž mohl být předlohou pro opis přímo sborník Czartoryských, je rukopis z pražské Knihovny Národního muzea, sign. II H 4, s. 393–597 (začátek 16. století).

Poznámka k přepisu latinsko-českého slovníku rostlin:

Latinsko-český abecední slovník rostlin je zapsán na s. 252–264 a obsahuje hesla s náslovím A až R. Na stranách 260, 262 a 263 se nacházejí pozdější přípisky mladší rukou. Edici této části textu vytvořila Kateřina Voleková.

Při transkripci českého textu zachováváme jotaci v krátkých slabikách, která je poměrně často v rukopisu naznačena (dřěvce 252, posědl 254), i když se vzhledem k dataci rukopisu do 2. poloviny 15. století jedná o anachronismus. Ponecháváme případy zjednodušování souhláskových skupin či odsouvání některých hlásek (paznech 253 < paznehet, pazneht; túženík 258 < túžebník aj.). V latině ponecháváme případy asimilace znělosti (Apsintheum 253 < Absintheum, acreste 254 < agreste aj.), odpadnutí náslovného h- (Erba 257 < Herba, Edera 258 < Hedera) apod.

V poznámkách odkazujeme kromě rukopisů identifikovaných institucí a signaturou na tyto prameny:

Alphita: Alejandro García González: Alphita. Edicíon crítica y comentario. Firenze: SISMEL, Edizioni del Galluzzo 2007.

Regimen sanitatis Salernitanum: Virginia de Frutos González (ed.): Critical Edition of The Regimen Sanitatis Salernitanum Transmitted In The Manuscripts Add. 12190 And Sloane 351 of The British Library in London. Minerva 23, 2010, s. 143–195.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).