Kateřina z Kladna [Dopisy]
editor: Hejdová, Tereza
Národní archiv České republiky (Praha, Česko), sign. APA I 35/4, C 121/5, 1588–1600

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2015–2023

Tato edice je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určena pouze k nekomerčním účelům.

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Obecné ediční zásady

Elektronické edice jsou pořizovány výhradně z rukopisů, prvotisků a starých tisků z období 13.–18. století (resp. 1780; v odůvodněných případech jsou možné přesahy i za uvedené rozmezí). Při jejich vytváření je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je kladen mimořádný důraz na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.

Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního textu. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu). Tyto obecné ediční zásady jsou v elektronické edici doplněny o specifickou ediční poznámku vážící se ke konkrétnímu textu.

Součástí elektronických edic je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu (uvozené grafickou značkou ]). Uzná-li to editor za vhodné, může k vybraným úsekům uvádět také transliterované znění předlohy (v tomto případě následuje transliterovaná podoba za dvojtečkou). Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak výjimečně jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Elektronické edice neobsahují slovníček vykládající méně známá slova. K tomuto účelu slouží slovníky zapojené do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx), případně též slovníky nezapojené do tohoto vyhledávání (http://vokabular.ujc.cas.cz/zdroje.aspx).

V širším kontextu a podrobněji jsou uplatňované ediční zásady popsány v práci Aleny M. Černé a Borise Lehečky Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů (ke stažení zde), kterou v roce 2016 certifikovalo Ministerstvo kultury ČR.

Komentář editora k textu

Zásady transkripce

Sada listů abatyše Kateřiny z Kladna z let 1588–1600 je uložena v Národním archivu České republiky v Praze. Z podpisu v prvním listě je zřejmé, že v roce 1588 je Kateřina jen řadovou sestrou, neboť dopis oznamuje úmrtí abatyše Anny z Litoměřic. Lze ale předpokládat, že v průběhu roku 1588 byla Kateřina zvolena abatyší kláštera v Panenském Týnci.

Listy Kateřiny z Kladna nesou archaizující prvky, a to zejména na hláskové úrovni. Z toho je možné usoudit, že ženský klášter je do jisté míry uzavřen před vnějším světem, a tudíž sem jazykové změny jen tak neproniknou. Je zřejmé, že listy byly diktovány, jednotlivé rysy diktátu jsou patrné především v syntaxi a stylistice.

Text je transkribován podle obecných edičních zásad. Velká písmena jsou ponechána na začátku vět, u vlastních jmen, oslovení a u slova Bůh ve shodě se současnou pravopisnou normou. Veškerá aspirace, která je v listech dochována, je při transkripci odstraňována.

I přes to, že se jedná o diktované listy, je rukopis je relativně spolehlivý, ale objevilo se i několik písařských chyb: substantivum (v) sobotu se vyskytuje v podobě w sobotho I'1r. Stává se, že písaři vypadne hláska či slabika, např. adjektivum rokycanský je zachyceno v podobě Rokyczaſky V'1r, příslovce pokudž je zapsáno jako Pokdz VI'1r, substantivum kmotrovství je psáno jako kmotroſtwi VI'1v, u slovesa můžete chybí v rukopise e mužte VI'1v, u slovesa přivlastňoval není zachycena jedna slabika prziwſtniowal VI'2r, u jména z Lobkovic je vynecháno koncové c zLobkowj VII'1r, stejně tak slovo vstoupení je psáno bez t wsaupenij VII'1v. U jména Tejnice je vynecháno j Teniczj II'1r. Pravděpodobně vlivem diktátu se stalo, že písař spojil sloveso se zájmenem a místo jest to zapsal geſto VI'2r. V textu se najde i slovo, které je chybně zapsáno se zdvojenou hláskou gynnym místo jiným III'1r, nebo naopak tam, kde je zdvojená hláska náležitá, chybí. Poddaný je zapsáno jako podany VI'2r. Pro rychlost záznamu pak svědčí metateze hlásek u slova Tejnce, kdy je psáno Tenjcze II'1r. Současně se objevuje se použití nesprávné koncovky – substantivum císařské je zachyceno v podobě Cziſarzkem II'1r, nebeské v podobě nebeſkem II'1r. Vyskytuje se i chybná koncovka, místo náležitého zakončení pro ženský rod ve tvaru nedávala je použito nedawal. Jinde je špatné písmeno, což nemusí být ale chyba písaře při psaní, ale spíš přeslechnutí při diktátu. Jedná se o záměnu znělosti hlásek touž je psáno jako tauſ IV'1r nebo o změnu kvality vokálů, kdy je y zaměněno za e Zbyňkovi psáno jako Zbenkowij III'1v, V'1v. Záměna o s ou není častá, ale také se v rukopisu vyskytuje, např. czau místo co IV'1v.

Hraniční je označení emendace u slova suplikací. Toto slovo je v textu použito pětkrát. Písař ho používá jako ьja-kmenové femininum, ale jednou se vyskytne podoba neutra (VII'1r). Ač jazykový systém přechod mezi femininy a neutry umožňuje, tak vzhledem k tomu, že v listech převládá podoba feminina, je i tento jeden výskyt upraven do stejné podoby.

Samotné listy se dochovaly bez většího poškození. Na pátém listu je ve spodní třetině prořízlá strana a v prořezu je zastrčen kousek papíru. Je možné, že zde byla původně přivěšena pečeť či že otvory umožňovaly svázání listu. Písmena jsou překrytá, ale jelikož lze papírkem volně hýbat, text je čitelný. Na stejném listu z druhé strany je napsána adresa a ve spodní části je pozůstatek pečetního vosku. Stejně proříznutý papír ve spodní třetině je i na sedmém listu.

Interpunkce a členění textu se drží spíše pauzových principů. Jednotlivé listy prostřednictvím spacie oddělují jednotlivé části dopisu – úvod, jádro, závěr. Ojediněle je místo spacie použit odstavec (IV'1r).

V textu je použito několik zkratek, které využívají horního indexu (miotj I'1r, mioti III'1r, so III'1r, Gegioti IV'1r, waſſioti IV'1r). Někdy se v textu vyskytují zkratky u letopočtu, kde jsou první dvě čísla nahrazena latinským etc. a písař vypisuje jen desetiletí. Stejná zkratka bývá použita u dlouhých úvodních formulí (notulí). Další latinská zkratka je použita u datace, kdy je místo českého dáno napsána zkratka Dath. ve významu latinského datum.

Ve druhém listu je nejasná datace. Abatyše mluví o družební neděli, která je čtvrtou nedělí před Velikonoci, zároveň vypisuje i datum 20. února, které ale odpovídá 7. neděli před Velikonocemi, tedy 3. postní neděli. Nepomůže ani závěrečná datace listu v pondělí po neděli družebné, jelikož i v tomto případě mohlo dojít k záměně postních nedělí.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).