Dorota z Krumlova [Dopisy, Svatý Jiří na Pražském hradě]
editor: Hejdová, Tereza
Národní archiv (Praha, Česko), sign. AZK 2570, SM B45/5/3. 60.–70. léta 16. století

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2016–2021

Tato edice je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určena pouze k nekomerčním účelům.

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

Obecné ediční zásady

Elektronické edice jsou pořizovány výhradně z rukopisů, prvotisků a starých tisků z období 13.–18. století (resp. 1780; v odůvodněných případech jsou možné přesahy i za uvedené rozmezí). Při jejich vytváření je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je kladen mimořádný důraz na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.

Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního textu. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu). Tyto obecné ediční zásady jsou v elektronické edici doplněny o specifickou ediční poznámku vážící se ke konkrétnímu textu.

Součástí elektronických edic je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu (uvozené grafickou značkou ]). Uzná-li to editor za vhodné, může k vybraným úsekům uvádět také transliterované znění předlohy (v tomto případě následuje transliterovaná podoba za dvojtečkou). Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak výjimečně jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Elektronické edice neobsahují slovníček vykládající méně známá slova. K tomuto účelu slouží slovníky zapojené do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx), případně též slovníky nezapojené do tohoto vyhledávání (http://vokabular.ujc.cas.cz/zdroje.aspx).

V širším kontextu a podrobněji jsou uplatňované ediční zásady popsány v práci Aleny M. Černé a Borise Lehečky Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů (ke stažení zde), kterou v roce 2016 certifikovalo Ministerstvo kultury ČR.

Komentář editora k textu

Zásady transkripce

Listy abatyše Doroty z Krumlova z 2. poloviny 16. století jsou uloženy v Národním archivu České republiky v Praze ve fondech Archiv zrušených klášterů (AZK) a Stará manipulace (SM). Dopisy z fondu AZK byly původně uloženy v klášteře, kde se archivovaly pravděpodobné přepisy všech odeslaných dopisů využitelných např. při jednáních či soudních sporech. V případě dopisů Doroty z Krumlova se dochovaly nejen ony předlohy, ale i odeslané listy ve fondu SM. Jelikož toto není běžná situace a protože se listy, které jsou obsahově stejné, liší na úrovni hláskosloví, syntaxe a lexika, jsou do edice zařazeny vždy obě verze dopisu, první z fondu AZK, pak následuje z fondu SM. Jedná se o dopisy II, III; VII, VIII. Listy IV, V, VI, jsou zvláštní tím, že první dva jsou uloženy ve fondu AZK a liší se od sebe zejména hláskoslovím a lexikem, třetí je z fondu SM a po porovnání se ukázalo, že v sobě kombinuje obě dvě verze dopisu z fondu AZK.

Žádný z dopisů abatyše Doroty z Krumlova není datován, výjimkou je desátý dopis. Šestý dopis obsahuje letopočet 1565, vzhledem k obsahu je však jasné, že je napsán nejdříve o rok později. Edice je řazena tematicky.

Dorota z Krumlova se v následujících dopisech podepisuje jako abatyše kláštera svatého Jiří na Hradě pražském, ale její jméno se poprvé objevuje v roce 1539 v knihách půhonných, kde je zmiňována Dorota z Krumlova ve funkci abatyše v klášteře klarisek v Panenském Týnci. Poslední zmínka o Dorotě jako o abatyši v Panenském Týnci je z 24. dubna 1564 v dopise z konzistoře, který zároveň potvrzuje úzké styky s klášterem benediktinek v klášteře svatého Jiří na Pražském hradě (úředníci nařizují týnecké abatyši potrestat řádovou sestru Evu od sv. Jiří). Vzhledem k tomu, že v 16. století sice vzrůstal společenský význam klášterů, ale stále byl nedostatek dívek, které by dobrovolně vstoupily do kláštera, běžně se stávalo, že v daném klášteře nebyla vhodná kandidátka na úřad abatyše (žena nad 40 let, která žije v daném klášteře alespoň osm let), a tak na tento stolec mohla být dosazena abatyše z jiného kláštera či řádu, jak tomu bylo i v případě Doroty z Krumlova. Ta tuto funkci zastávala v řádu klarisek a později v řádu benediktinek.

Dorota z Krumlova je jako abatyše v klášteře sv. Jiří poprvé jmenována v prosinci 1566, kdy vydává nový řád pro městský úřad v Třebenicích, naposledy je zmiňována roku 1576, kdy pro sešlost věkem byla na vlastní žádost zbavena úřadu abatyše.

Text je transkribován podle obecných edičních zásad. Velká písmena jsou ponechána na začátku vět, u vlastních jmen, titulatur a u slova Bůh ve shodě se současnou pravopisnou normou. Veškerá aspirace, která je v listech dochována, je při transkripci odstraňována. Edice podle předlohového rukopisu ponechává zápis sykavek (s, z).

Ačkoli je pod všemi dopisy podepsána Dorota z Krumlova, písařské ruce se mění, z toho je možné vyvodit, že abatyše listy diktovala písaři nebo úředníkovi, který v klášteře působil. Přesto se v dopisech objevují i chyby. Dochází k záměně liter (důložité místo důležité II'1r, zůstano místo zůstane II'1r, přadkové místo předkové IX'1r) a konsonantů (pipovarní místo pivovarní I'1r). Zřídka písař vynechá literu (teda místo tehda IV'1v, pažského místo pražského II'1r). Jméno předcházející abatyše Barbory ze Šelmberka písař bez výjimky píše v podobě Barbora z Šelnbergka, proto tuto podobu zachováváme.

Interpunkce a členění textu se drží spíše pauzových principů. Výjimku tvoří druhý dopis, ve kterém jsou k rozčlenění použity spacie.

V textu se vyskytují běžná dobová interpunkční znaménka (tečka, comma, rozdělovací znaménko). Rozdělovací znaménko je zapisováno jako dvojtečka (nahlyd:nuty IV'1r, kra:lowstwij IV'1r, zp:rawa V'1r, dwa:ceti II'1r, Obeſla:nij VI'1r, Abba:tyſſe VI'1r, odtr:ženy VI'1v), zřídka není použito (knij zieczij VII'1r).

Vokalická délka není značena. Místy pro snadnější identifikaci písmene u používá písař tečku či čárku nad písmenem, bez ohledu na vokalickou délku. Výjimečně používá písař pro označení vokalické délky geminátu (paani V'1r, lidee II'1r, teez VI'1v, tee IX'1r).

V textu je použito několik zkratek, které zkracují konec slova a koncovka je nadepsána v meziřádkovém prostoru (so IV'1r, mioti V'1r, geo VII'1r, klaa IV'2r, hrav IV'2r ). Ve druhém dopisu je použita i zkratka u číslovky XXti IV'1r, která je v transkripci přepisována v podobě dvaceti. Dopisy nejsou datovány, pokud se v textu objeví letopočet, písař používá zkratku – první dvě čísla nahrazuje latinským etc. a vypisuje jen desetiletí (etc. LXVo I'1r, etc. LXXIII X'1r).

logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety a 20 dny; verze dat: 1.1.19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).