Anna z Litoměřic [Dopisy]
editor: Hejdová, Tereza
Národní archiv České republiky (Praha, Česko), sign. APA I 35/4, C 121/5 H, karton 2115, 1567–1586

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2015–2023

Tato edice je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určena pouze k nekomerčním účelům.

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Obecné ediční zásady

Elektronické edice jsou pořizovány výhradně z rukopisů, prvotisků a starých tisků z období 13.–18. století (resp. 1780; v odůvodněných případech jsou možné přesahy i za uvedené rozmezí). Při jejich vytváření je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je kladen mimořádný důraz na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.

Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního textu. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu). Tyto obecné ediční zásady jsou v elektronické edici doplněny o specifickou ediční poznámku vážící se ke konkrétnímu textu.

Součástí elektronických edic je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu (uvozené grafickou značkou ]). Uzná-li to editor za vhodné, může k vybraným úsekům uvádět také transliterované znění předlohy (v tomto případě následuje transliterovaná podoba za dvojtečkou). Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak výjimečně jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Elektronické edice neobsahují slovníček vykládající méně známá slova. K tomuto účelu slouží slovníky zapojené do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx), případně též slovníky nezapojené do tohoto vyhledávání (http://vokabular.ujc.cas.cz/zdroje.aspx).

V širším kontextu a podrobněji jsou uplatňované ediční zásady popsány v práci Aleny M. Černé a Borise Lehečky Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů (ke stažení zde), kterou v roce 2016 certifikovalo Ministerstvo kultury ČR.

Komentář editora k textu

Zásady transkripce

Sada listů abatyše Anny z Litoměřic z let 1567–1586 je uložena v Národním archivu České republiky v Praze. První dochovaný list s podpisem Anny z Litoměřic je z roku 1567, poslední z roku 1586. Z listu Kateřiny z Kladna vyplývá, že abatyše Anna z Litoměřic umřela 13. února 1588.

Listy Anny z Litoměřic nesou archaizující prvky, a to především na hláskové úrovni. Z toho je možné usoudit, že ženský klášter je do jisté míry uzavřen před vnějším světem, a tudíž sem jazykové změny tak snadno neproniknou. Přesto, že je použit jednotný jazyk, objevuje se několik rukopisů. Tento fakt poukazuje na to, že listy byly pravděpodobně abatyší diktovány. Jednotlivé rysy diktátu jsou patrné především v syntaxi a stylistice.

Dopisy jsou transkribovány podle obecných edičních zásad. Velká písmena jsou ponechána na začátku vět, u vlastních jmen, u oslovení a u slova Bůh ve shodě se současnou pravopisnou normou. Veškerá aspirace, která je v listech dochována, je při transkripci odstraňována.

Rukopis je relativně spolehlivý, ale objevilo se i několik písařských chyb: někde dochází k záměně liter, jako u slova žádati je místo i zapsáno o ziadato II'1r, czilatka místo čeládka V'1v, slovo duchovní je zapsáno jako dochownij V'1r, ve slově kteréž je místo k litera b bterez V'1r. Jinde se slova opakují, např. se III'1r, neráčí V'1r, či předložka u slovního spojení z Prahy I'1r. Dvakrát se objevuje chybná koncovka (waſſi místo Vašimi II'1r, waſſj místo Vašim III'1v). U sloves se vyskytne chybně použitý tvar, což lze ale přičíst diktátu (powinowat byl místo povinován byl III'1r). Opravováno je i nenáležité použití diftongu uo ve slově Bůh (Buohu I'1r). Tvary zájmena v nenáležitém tvaru jsou také opraveny (mnie je nahrazeno II'1r). Někde litera chybí, např. cziſarzke I'1r, ale objevuje se i opačná situace, tj. je vloženo písmeno navíc (przinewſſi místo náležitého přinesši V'1r). Místy chybí celé slovo (to ve spojení co na to III'1r).

Na I'2v je zachována přitištěná pečeť, na které je otištěn stylizovaný čtyřlístek. Stejně tak i na IV'2v, zde je patrný nečitelný nápis po obvodu kruhu, uprostřed je pravděpodobně stylizovaná postava držící kříž. Na V'2r je značně poškozená pečeť, ze které nelze nic přečíst.

Interpunkce a členění textu se drží pauzových principů. Jednotlivé listy nejsou jakkoli členěny. Části listů – úvod, jádro, závěr – nejsou výrazně odděleny. Jedinou výjimkou je dopis IV, který po úvodních formulích (notuli) dokonce používá odstavec. V listech II a V jsou podtrhaná některá jména, jelikož je ale podtržení provedeno obyčejnou tužkou a nikoli inkoustem, lze usuzovat, že se jedná o novější zásah do textu, ke kterému mohlo dojít při archivním zpracování.

V textu je použito několik zkratek, které se značí pomocí horního indexu (naſſeo I'1r, geo I'1r, mioti I'1r, gev I'1r, miom II'1r, waom II'1r, sto III'1r). Někdy text pracuje se zkratkami u letopočtu, kde jsou první dvě čísla nahrazena latinským etc. a písař vypisuje jen desetiletí, jinde je vypsáno desetiletí a za ním je horní index, který značí řadovou číslovku (lxvijo I'1v). Další latinská zkratka je použita u datace, kdy je občas místo českého dáno/napsáno použita zkratka Dath. ve významu latinského datum.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).