Od světa vábený, od Boha jatý Aloizius
editor: Ochová, Natalie Charlotte; Slabý, Filip; Hejdová, Tereza (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)
Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 F 002379, 1747

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2024

Tato edice je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určena pouze k nekomerčním účelům.

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

Při vzniku edice byla použita data z Lexikální databáze barokní a humanistické češtiny (<https://madla.ujc.cas.cz>).

Obecné ediční zásady

Elektronické edice jsou pořizovány výhradně z rukopisů, prvotisků a starých tisků z období 13.–18. století (resp. 1780; v odůvodněných případech jsou možné přesahy i za uvedené rozmezí). Při jejich vytváření je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je kladen mimořádný důraz na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.

Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního textu. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu). Tyto obecné ediční zásady jsou v elektronické edici doplněny o specifickou ediční poznámku vážící se ke konkrétnímu textu.

Součástí elektronických edic je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu (uvozené grafickou značkou ]). Uzná-li to editor za vhodné, může k vybraným úsekům uvádět také transliterované znění předlohy (v tomto případě následuje transliterovaná podoba za dvojtečkou). Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak výjimečně jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Elektronické edice neobsahují slovníček vykládající méně známá slova. K tomuto účelu slouží slovníky zapojené do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx), případně též slovníky nezapojené do tohoto vyhledávání (http://vokabular.ujc.cas.cz/zdroje.aspx).

V širším kontextu a podrobněji jsou uplatňované ediční zásady popsány v práci Aleny M. Černé a Borise Lehečky Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů (ke stažení zde), kterou v roce 2016 certifikovalo Ministerstvo kultury ČR.

Komentář editora k textu

Editovaný tisk je dochován v jednom exempláři, který je uložen v Národní knihovně pod signaturou 54 F 2379. Jedná se o program divadelní hry, kterou představili studenti Jezuitského gymnázia při koleji svatého Ignáce v Praze v roce 1747. Jelikož se nedochoval titulní list, není známý oficiální titul, tiskař ani další údaje o tisku.

Edice je transkribována podle obecných edičních zásad. Velká písmena jsou používána ve shodě se současnou pravopisnou normou. Vokalická délka je v tisku značena nejčastěji čárkou nad vokálem, v případě hlásky í jsou použity grafémy j, ý (Láſkau 1r, Půtku 1r, ſamému 1r, marné 1v, Neyčiſtěgſſý 1r, dowolenj 1r, Přjležitost 1r). V tisku je tendence ke krácení koncovek ve 3. osobě jednotného čísla v přítomném čase (např. nenawydi 1r, cyti 1r, odcházy 1v, nermauti 1v, hleda 1v, obrácy 1r, omdliwa 1r, wola 1v), která není systematická (oſſkliwý 1v, dodáwá 1v, ſlliſſý 1v). Edice vokalickou délku ponechává v původní podobě.

Grafika a pravopis
Grafická úprava

Tisk je na jednom foliu bez jakéhokoli zdobení. Jsou použity tři druhy liter – novogotický švabach pro český text; novogotická fraktura pro titul a citáty na 1r a 1v; humanistické písmo pro latinské slovo Academické 1r, koncovka -cké je vysázena švabachem.

Členění textu a pravopis

Interpunkce a členění textu se drží pauzových principů. Text je členěn pomocí nadpisů jednání. Tisk využívá běžná dobová interpunkční znaménka (virgule, tečka, rozdělovník).

logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).