[Bible pražská, Markovo evangelium]
editor: Čermák, Jan; Svobodová, Andrea
Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, 1488

oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2020–2023

Tato edice je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určena pouze k nekomerčním účelům.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Obecné ediční zásady

Elektronické edice jsou pořizovány výhradně z rukopisů, prvotisků a starých tisků z období 13.–18. století (resp. 1780; v odůvodněných případech jsou možné přesahy i za uvedené rozmezí). Při jejich vytváření je uplatňován kritický přístup k vydávanému textu. Texty jsou transkribovány, tj. převedeny do novočeského pravopisného systému, s tím, že jsou respektovány specifické rysy soudobého jazyka. Elektronické edice vznikají na akademickém pracovišti zabývajícím se lingvistickým výzkumem, proto je kladen mimořádný důraz na interpretaci a spolehlivý záznam jazyka památky.

Transkripce textů se řídí obecně uznávanými edičními pravidly, jimiž jsou pro období staré a střední češtiny zejména texty Jiřího Daňhelky Směrnice pro vydávání starších českých textů (Husitský Tábor 8, 1985, s. 285–301), Obecné zásady ediční a poučení o starém jazyce českém (in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1957, s. 25–35) a Obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století (in: Výbor z české literatury doby husitské. Svazek první. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1963, s. 31–41) a text Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346). Tato obecná pravidla jsou přizpůsobována stavu a vlastnostem konkrétního textu. Při transkripci textu editor dbá na to, aby svou interpretací nesetřel charakteristické rysy jazyka a textu, zároveň však nezaznamenává jevy, které nemají pro interpretaci textu či jazyka význam (tj. např. grafické zvláštnosti textu). Tyto obecné ediční zásady jsou v elektronické edici doplněny o specifickou ediční poznámku vážící se ke konkrétnímu textu.

Součástí elektronických edic je textověkritický a poznámkový aparát, jehož obsah a rozsah je zcela v kompetenci jednotlivých editorů. Bez výjimek jsou v kritickém aparátu zaznamenány všechny zásahy do textu, tj. emendace textu (uvozené grafickou značkou ]). Uzná-li to editor za vhodné, může k vybraným úsekům uvádět také transliterované znění předlohy (v tomto případě následuje transliterovaná podoba za dvojtečkou). Pravidelně jsou zaznamenávány informace týkající se poškození či fragmentárnosti předlohy, nejistoty při interpretaci textu atp. Naopak výjimečně jsou zachyceny mezitextové vztahy.

Elektronické edice neobsahují slovníček vykládající méně známá slova. K tomuto účelu slouží slovníky zapojené do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx), případně též slovníky nezapojené do tohoto vyhledávání (http://vokabular.ujc.cas.cz/zdroje.aspx).

V širším kontextu a podrobněji jsou uplatňované ediční zásady popsány v práci Aleny M. Černé a Borise Lehečky Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů (ke stažení zde), kterou v roce 2016 certifikovalo Ministerstvo kultury ČR.

Komentář editora k textu

Bible pražská

Bible pražská (dále též BiblPraž) je zástupcem 4. redakce staročeského překladu bible, která je spojena s prvními tištěnými biblemi z 80. a 90. let 15. století. Vznik nové, v pořadí již 4. redakce staročeského biblického překladu umisťuje Kyas do okruhu univerzitních mistrů kolem Václava Korandy mladšího, který byl rektorem a administrátorem utrakvistické církve (srov. Kyas 1997, s. 130). Nejstarším biblickým tiskem patřícím do 4. redakce je tzv. Žaltář první tištěný vydaný Martinem z Tišnova v roce 1487, jako první kompletní bible byla vytištěna o rok později neznámým pražským tiskařem tzv. Bible pražská.

1. Dochování, popis použitého exempláře

Bible pražská se dochovala v četných exemplářích.[1] Srov. GW 4323; ISTC ib00620000; Knihopis: INC013. Základní předlohou pro edici byla digitální kopie exempláře vídeňské Národní knihovny.[2] Tisk, Vídeň, Österreichische Nationalbibliothek, sign. Ink 13.C.5, digitalizát dostupný na WWW: http://data.onb.ac.at/rec/AC07537625 (citováno 31. 1. 2020). Nečitelná nebo poškozená místa byla srovnána s dalšími tisky BiblPraž, s exemplářem Národní knihovny České republiky[3] Tisk, Praha, Národní knihovna České republiky, sign. 41 B 19, digitalizát dostupný na WWW: http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__41_B_19_____11UYJI3-cs (citováno 31.1.2020). a exemplářem Jihočeské vědecké knihovny.[4] Tisk, České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna, sign. 2SE 13, digitalizát dostupný na WWW: http://kramerius.cbvk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:ed49f830-d293-11e3-816c-001b63bd97ba (citováno 31. 1. 2020). Ve vídeňském exempláři je na několika místech na okraji mladší rukou připsáno, ke které příležitosti liturgického roku se daná pasáž váže (viz ff. 503r, 505r a 505v).

2. Specifika biblického překladu

Na rozdíl od 3. biblické redakce, která se vyznačovala úzkostlivou doslovností, je pro 4. redakci charakteristická větší volnost překladu, který chce být především srozumitelný. Jazyk BiblPraž odráží dobu svého vzniku, tj. 80. léta 15. století. Na rovině hláskoslovné v Markově evangeliu dosud nenacházíme doklady na změny ú > ou a ý > ej. Z hlediska tvaroslovného je omezena distribuce jednoduchých minulých časů (z aoristových tvarů se objevují pouze lexikalizované tvary vece a odvozeniny od slovesa jíti, např. vjide, přijide), charakteristickým rysem je velká míra příklonek, zejména -ť připojené k téměř všem slovním druhům (např. onť, přijdeť, nebť, pakliť), imperativ bývá často zesílen příponou (např. jdiž). Na stránce lexika evidujeme některé germanismy (např. zmordovati m. zbíti). Co se týče biblické terminologie, latinské Dominus překládá 4. redakce jako pán buoh nebo pán, ojediněle hospodin (Mc 5,19; 12,11; 13,20), místo sluha se častěji objevuje výraz služebník (srov. Kyas 1997, s. 129–130).

3. Ediční zpracování

Bible pražská nebyla dosud v celistvosti edičně zpracována, zveřejněny byly pouze vybrané části. Text biblických předmluv byl zveřejněn v kritické edici těchto textů (Staročeské biblické předmluvy, 2019; Prol. HierPaul, Prol. ad Pentat, Prol. 4 ad Ps, Prol. 1 ad Mt, Prol. 2 ad L). Jednotlivé biblické knihy jsou postupně zveřejňovány v rámci edičního modulu Vokabuláře webového.[5] Srov. [Bible pražská, Matoušovo evangelium]. Ed. Batka, Ondřej, Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019 [cit. 18. 2. 2020]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/edice/BiblPraz_Mt.

3.1 Markovo evangelium
3.1.1 Forma zápisu, písař a pravopis

Text Bible pražské je vytištěn spřežkovým pravopisem s prvky diakritiky, ta je ovšem používána spíše sporadicky a zejména pro značení kvality hlásek (zpravidla bývá značeno ž, ť a ď), kvantita vokálů značena není (pouze zřídka spřežkami, např. ot kniežij, teeż). V tisku jsou používány běžné tiskařské zkratky, které rozepisujeme bez upozornění.

3.1.2 Ediční zásady

V transkripci se řídíme obecně uznávanými edičními pravidly, zde upozorňujeme na vybrané specifické jazykové jevy staročeského textu Markova evangelia. Spornou vokalickou kvantitu řešíme s přihlédnutím k Bibli benátské[6] Bible benátská, tisk, Biblí Česká […], Venezia, Peter Liechtenstein, 1506. Použitý exemplář: Praha, Knihovna Národního muzea, sign. 25 B 1. a případně též k Bibli cisterciácké[7] Bible cisterciácká (novoměstská), rkp., New York, Pierpont Morgan Library, sign. MS M.752, 1456. (přepisujeme např. otevřieno m. otevřeno, resp. otevřěno), z hláskoslovných změn respektujeme např. monoftongizaci uo > ů (např. domů), změnu šč > šť (např. púšť), disimilaci souhláskových skupin (např. dvanátcte).

Emendujeme pouze ojedinělé zjevné chyby, jako jsou vynechaná písmena apod. Vynechaný text oproti předloze doplňujeme podle Bible kutnohorské (v textu zkracováno jako BiblKutn),[8] Citováno podle faksimile ediční řady Biblia Slavica, Serie I (Tschechische Bibeln, Band 2): Kuttenberger Bibel = Kutnahorská [!] bible: bei Martin von Tišnov: Nachdruck der Ausgabe Kuttenberg, Tišnov 1489, Reinhold Olesch – Hans Rothe (eds.), Paderborn 1989. která byla vytištěna v roce 1489, a v poznámce uvádíme příslušné znění klementinské Vulgáty.[9] The Clementine Vulgate Project, dostupné na WWW: http://vulsearch.sourceforge.net/html/Mc.html; citován stav z 31. 1. 2020. Chybějící text, který nemá oporu ve variantním prameni, naznačujeme trojtečkou. Jedná-li se však o text, který je vypuštěn i ve variantních latinských pramenech, tuto skutečnost uvádíme pouze v poznámce (+ lat., nemá var.). Dále upozorňujeme na přidaný text nemající oporu v klementinské Vulgátě (navíc oproti lat.), případně připojujeme variantní latinské znění daného místa (var.) podle kritické edice Nouum testamentum (1889–1898).

Text dělíme na verše a odstavce podle klementinské Vulgáty. Členění textu na kapitoly se v Bibli pražské shoduje s členěním Vulgáty.

Literatura

The Clementine Vulgate Project, dostupné na WWW: http://vulsearch.sourceforge.net (citován stav z 31. 1. 2020).

Gebauer, Jan (1896): Historická mluvnice jazyka českého, 3: Tvarosloví, sv. 1: Skloňování, Praha – Vídeň.

GW: Gesamtkatalog der Wiegendrucke, dostupné na WWW: http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de (citován stav ze dne 31. 1. 2020).

ISTC: Incunabula Short-Title Catalogue, dostupné na WWW: http://data.cerl.org/istc/_search (citován stav ze dne 31. 1. 2020).

Knihopis: KPS – Databáze Knihopis, dostupné na WWW: http://www.knihopis.cz (citován stav ze dne 31. 1. 2020).

Kyas, Vladimír (1997): Česká bible v dějinách národního písemnictví, Praha – Velehrad.

Nouum testamentum (1889–1954): Nouum testamentum D. N. Iesu Christi Latine secundum editionem Hieronymi, I–III, John Wordsworth – Henry Julian White (eds.), Oxonii.

Staročeské biblické předmluvy (2019), Kateřina Voleková – Andrea Svobodová (eds.), Praha.

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

1 Srov. GW 4323; ISTC ib00620000; Knihopis: INC013.
2 Tisk, Vídeň, Österreichische Nationalbibliothek, sign. Ink 13.C.5, digitalizát dostupný na WWW: http://data.onb.ac.at/rec/AC07537625 (citováno 31. 1. 2020).
3 Tisk, Praha, Národní knihovna České republiky, sign. 41 B 19, digitalizát dostupný na WWW: http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__41_B_19_____11UYJI3-cs (citováno 31.1.2020).
4 Tisk, České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna, sign. 2SE 13, digitalizát dostupný na WWW: http://kramerius.cbvk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:ed49f830-d293-11e3-816c-001b63bd97ba (citováno 31. 1. 2020).
5 Srov. [Bible pražská, Matoušovo evangelium]. Ed. Batka, Ondřej, Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka 2019 [cit. 18. 2. 2020]. Dostupné z: https://vokabular.ujc.cas.cz/edice/BiblPraz_Mt.
6 Bible benátská, tisk, Biblí Česká […], Venezia, Peter Liechtenstein, 1506. Použitý exemplář: Praha, Knihovna Národního muzea, sign. 25 B 1.
7 Bible cisterciácká (novoměstská), rkp., New York, Pierpont Morgan Library, sign. MS M.752, 1456.
8 Citováno podle faksimile ediční řady Biblia Slavica, Serie I (Tschechische Bibeln, Band 2): Kuttenberger Bibel = Kutnahorská [!] bible: bei Martin von Tišnov: Nachdruck der Ausgabe Kuttenberg, Tišnov 1489, Reinhold Olesch – Hans Rothe (eds.), Paderborn 1989.
9 The Clementine Vulgate Project, dostupné na WWW: http://vulsearch.sourceforge.net/html/Mc.html; citován stav z 31. 1. 2020.
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).