Kateřina z Kladna: [Dopisy]

Národní archiv České republiky (Praha, Česko), sign. APA I 35/4, C 121/5, 10 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[V'1r]číslo strany rukopisu

Modlidbu svú Vaší knížecí Milosti vzkazuji, při tom zdraví a v něm jiného všeho dobrého Vaší knížecí Milosti věrně ráda přeji.

Milostivé a osvícené kníže, konfirmací, kterouž ste mi strany kněze Pavla, pana děkana rokycanského, odeslati a jeho na faru vrbenskou podati a konfirmovati ráčili, jest mi dodáno. A jakž mne to psaní od Vaší knížecí Milosti došlo, v[m]v] ot pátek po provodní neděli[21]1. neděle po Velikonocích, 18. dubna 1597, hned sem k tomu knězi Martinovi do Vrbna někderé své poddané z městce[22]tj. malé město s právem trhu Tejnce odeslala a vůli Vaší knížecí Milosti předvésti dala, a aby té fary témuž knězi Pavlovi postoupil, rozkázala. I vzkázal jest mi zase, že ode mne nic nemá a poručení mé též, že nic učiniti nechce, než když mu jistě poručení od Vaší knížecí Milosti přijde a jiným místem opatřen bude, že se tak zachovati chce a jináče nic. Protož se Vaší knížecí Milosti hned tím tejna učiniti pominouti nemohla, tak, aby kněz Pavel, děkan rokycanský[n]rokycanský] Rokyczaſky, věděl, na čem ta věc zůstává, neb sem jemu taky o tom psaní učinila. I nepochybuji, milostivé kníže, s tou věcí dále dobře věděti, co činiti ráčíte. Za odpověd Vaší knížecí Milosti, kterouž bych se i téhož kněze Pavla spraviti mohla, sníženě žádám, nebo bych ho jistě ráda již odtud zbyla. S tím milosti Boží v jeho svatou ochranu vždycky poručeni býti račte.

Datum v klášteře tejneckém v sobotu po provodní neděli, léta Páně etc.cizojazyčný text 97.[23]19. dubna 1597

Kateřina z Kladna, abatyše kláštera tejneckého

[V'1v]číslo strany rukopisu

Nejduostojnějšímu v Bohu Otci knížeti a pánu, panu Zbyňkovi[o]Zbyňkovi] Zbenkowj, arcibiskupu pražskému, stolice svaté apoštolské legátu, jeho milosti císařské radě a nejvyššímu mistru křižovníkův s červenou hvězdou etc.cizojazyčný text knížeti a pánu, panu mně laskavě přiznivému, jeho milosti.[24]Zbyněk Berka z Dubé, 1587–1594 46. probošt litoměřické kapituly, 1592–1606 25. velmistr křižovníků s červenou hvězdou, 1592–1606 10. pražský arcibiskup.

X
mv] ot
nrokycanský] Rokyczaſky
oZbyňkovi] Zbenkowj
211. neděle po Velikonocích, 18. dubna 1597
22tj. malé město s právem trhu
2319. dubna 1597
24Zbyněk Berka z Dubé, 1587–1594 46. probošt litoměřické kapituly, 1592–1606 25. velmistr křižovníků s červenou hvězdou, 1592–1606 10. pražský arcibiskup.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).