Kateřina z Kladna: [Dopisy]

Národní archiv České republiky (Praha, Česko), sign. APA I 35/4, C 121/5, 10 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[II'1r]číslo strany rukopisu

Modlitbu svú Vaší Milosti vzkazuji, vysoce urozený pane, pane nejvyšší sudí Království českého, pane mně laskavě příznivý, zdraví a v něm jiného spasitedlného se vším konventem přeji Vaší Milosti věrně ráda etc.cizojazyčný text

Můj milostivý pane, Vaší Milosti voznamuji, že tuto neděli minulou, slove družebnou, 20. dne měsíce února[6]jedná se o čtvrtou postní neděli, ale ta v roce 1594 připadá na 20. března; na 20. února připadá 7. neděle před Velikonoci přijel jest jeden harcíř z Prahy do Tejnce[c]Tejnce] Tenjcze, přídouci ke mně do kláštera s mandátem otevřeným[7]pravděpodobně se jedná o mandát Rudolfa II., který řeší „sběr věcí“ pro válku s Turky a s jinejmi listy. Poroučejí mě pod trestáním přísně slovem Jeho Milosti císařské[d]císařské] Cziſarzkem, abych mu tři vozy fasuňkový[8]tj. vůz s bedněním, žebřiňák přihotovila a v každém voze po štyrech koních dala. Pánu sem na to odpověd dala, že ten klášter s to býti nemůže. Jakož, milostivý pane, vo tom dobrou vědomost míti ráčíte, že jest ten klášter velmi velmi při malých důchodích a není odkad co vzíti, že sotva také každého roku panny své vychování i s čeládkou mají. Za to Vaši Milost poníženě prosím, že mě v té věci nastalé s tím chudým konventem milostivou radou zastati ráčíte. Tak aby ten chudý konvent, milostivý pane, ke škodě k nějaké nepřišel, nebo žádných koní ani vozův při tom konventu nezbývá a zač zjednati není. Též poddané, kterýž k tomu konventu náležejí, žádných koní statečných svých nemají. Neb samy dědiny své nápolky jinam do jiných vesnic vosívati dávají, nemohši s to sami býti. Což tu, milostivý pane, pro ten konvent učiniti ráčíte. Pán Bůh Vaší Milosti rač býti hojná za to odměna a nám budoucím věčným království nebeské[e]nebeské] nebeſkem. Za odpověd Vaši Milost žádám. S tím, milostpane, Vaší Milosti ponížena činím.

Datum v klášteře Tejnici[f]Tejnici] Teniczj v pondělí po neděli družebné léta Páně etc.cizojazyčný text 94.[9]21. března 1594; pokud ale je zapsaná chybně družebná neděle, může se jednat o 21. února

Kateřina Kladenská z Kladna, abatyše kláštera Tejnice[g]Tejnice] Tenicze

[II'1v]číslo strany rukopisu[10]strana obsahuje mladší latinské přípisky

[II'2r]číslo strany rukopisu[11]strana obsahuje mladší latinské přípisky

[II'2v]číslo strany rukopisu

Urozenému pánu, panu Jiřímu Bořitovi z Martinic a na Smečně, římského císaře Jeho Milosti radě a nejvyššímu sudí Království českého etc.cizojazyčný text, pánu a příteli, mně v Pánu Bohu milému, Jeho Milosti.[12]Jiří Bořita z Martinic, 1555–1571 karlštejnský purkrabí, 1585–1597 nejvyšší zemský sudí, 1597–1598 nejvyšší kancléř Království českého.

X
cTejnce] Tenjcze
dcísařské] Cziſarzkem
enebeské] nebeſkem
fTejnici] Teniczj
gTejnice] Tenicze
6jedná se o čtvrtou postní neděli, ale ta v roce 1594 připadá na 20. března; na 20. února připadá 7. neděle před Velikonoci
7pravděpodobně se jedná o mandát Rudolfa II., který řeší „sběr věcí“ pro válku s Turky
8tj. vůz s bedněním, žebřiňák
921. března 1594; pokud ale je zapsaná chybně družebná neděle, může se jednat o 21. února
10strana obsahuje mladší latinské přípisky
11strana obsahuje mladší latinské přípisky
12Jiří Bořita z Martinic, 1555–1571 karlštejnský purkrabí, 1585–1597 nejvyšší zemský sudí, 1597–1598 nejvyšší kancléř Království českého.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).