Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[179v]číslo strany rukopisu

Wolleist,cizojazyčný text jenž slove pomoc neb radu dávati, nenásleduje všech ran, ale toliko vražd, útokóv na duom, zlodějstva, lúpežóv a morduov a jiných těžkých prohřešení těm podobných, a obžalovaný z wolleistcizojazyčný text má dřieve tří dní býti obvinněn, leč by hodná překážka jako nemožnost mluvenie neb k tomu podobná zašla, neb osvědčenie tak rozumné bylo by vloženo, pro něž čas tří dní má prodlen býti.

Přísežní z Hradiště otázku sú učinili, zdali obvinněný z wolleistcizojazyčný text, jenž slove radu neb pomoc dávati, kteráž jemu položena byla za vraždu učiněnú vosobě některakého hostě v jeho vlastniem domě v noci, když již čeleď spala a oheň zhašen byl, tieže a skrze viece svědkóv měl se očistiti, nežli z rady neb pomoci vraždy na trhu neb na ulici ve dne učiněné, jenž sú takto naučeni, že bez překážky předřečených okolkóv, kteříž snad skutek hlavní, to jest vraždu, ač by v žalobě výboj neb útok na duom byl přimiešen, viece by obtěžoval, obžalovaný z takové rady neb pomoci nemáť tieže toho odbývati jednie jako z jiného wolleistcizojazyčný text, kteréž uloženo bývá člověku při skutku vraždy, nebo sám třetí s věrnými muži bude se moci očistiti.

Raní li laik svěceného

Některaký jáhen žaloval v měsckém súdě na laika, že by jej ranil času nočnieho, a když jeho laik přísahú odbyl, žádal jest k své straně nálezu, zdali by jáhen také neměl zase jeho žalobě odpoviedati.

Nalezeno bylo: poněvadž žalobce má následovati práva, v němž bydlí obžalovaný, máť laik na jáhna neb jiného svěceného žalovati před súdcí duchovním, ale svěcenec má žalovati na laika před světským súdem.

O krve prolitie a o zabitém

Ač kto z wolleistcizojazyčný text zabitého byl by obvinněn, t. že k tomu pomoc neb radu dával, sám se muože na kříži očistiti, a jestliže padne, dá žalujíciemu hřivnu, rychtáři a přísežným puol hřivny. Pakli kto raněn jsa neb uražen, dřieve tří dní na žádného ani z rány, ani z wolleistcizojazyčný text nežaloval, potom pro takový skutek žádného nebude

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).