Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[198v]číslo strany rukopisu

O staveních jelikožto ke škodě

O stavení, ješto se bořiti chtie, jestliže se odtud škody bojie, má se odpověd státi o budúcie škodě, protož navrácenie škody již učiněné (leč osvědčenie předejde) nebude dlužen té žalobě.

O voknách k súsedu

Od súseda na dvuor druhého súseda okna nemají býti, protož byla li by udělána, mohú od súseda býti zahrazena, na číž dvuor byla by postavena. O statku o právu vysazovánie znovu hledaj dole o světlech. {o voknáchneb světlostech}meziřádkový přípisek mladší rukou

Kapitula o pokutách

Pokuty od jisce obžalovaného rychtář hned po dokonání súdu bráti nemá, ale žádá li obžalovaný, má jemu prodlenie dáno býti za 14te dní. A písař súdu pilně má takového zapsati a diel městu příslušející, když ten čas přijde, purgmistru má vepsati neb vydati.

O pokutě vraždy

Ačkoli při skládání vraždy padesáte funtóv šacují se za 30 kop, avšak v jiných pokutách má za 20 gr počten býti. A vedlé toho šacovány buďte mnohé pokuty, jenž jménem funtóv v starých práviech jsú sepsány.

O milostech

Opět znamenaj, že všeliké pokutě milost najviec má býti učiněna pro ženské pohlavie.

[199r]číslo strany rukopisu

Ktož druhému jakžkolivěk žalo

vati nedopustí, zaplatí pokutu jemu od přísežných vedlé velikosti pře uloženie.

Pokuta vraždy

Vedlé obyčeje rozličných měst jest 30 kop neb hřiven, protož pro ušlechtilý úd, jakožto pro třetí čest těla 10 kop pokuty slušně buď zaplaceno. Usúzeno jest kutenským neb horníkóm léta páně 1351ho za vraždu 7 hřiven, z nichžto rychtáři pět a přísežným dvě se dostanú. Opět pro ránu v bitvě 3 hřivny, rychtáři dvě a přísežným jedna.

O rozdielu pokut, že jsú rozličné

Některé jsú pokuty ubrmanské, jenž německy slove gemacht wandl,cizojazyčný text t. ktož nezachová ustavenie městského, a ty jsú rozličné. Jiné jsú pokuty, jenž slovú súdné, t. ran a jiných přestúpenie, a i ty jsú rozličné. Pro první rychtáři dostane se třetie čest, pro druhé rychtář vezme toliko, což naň příslušie týmž právem.

Znamenaj,

že pokuta 60ti funtóv toliko bývá vzkládána pro najtěžšie viny, jako ač by kto druhého kacéřem, lúpežníkem, falešníkem neb jiným podobným zlým slovem před přísežnými zmazal by a snad proto dřieve tresktán jest a nepřestává, zaplatí pokutu předepsanú, a dřieve řečená pokuta vedlé počtu přísežných roste i umen[199v]číslo strany rukopisušuje

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).