Žofie Albínka z Helfenburku: [Nařízení]

Národní archiv České republiky (Praha, Česko), sign. SM B 45/5/5, SM B 45/5/7, AZK 2579, AZK 2580, 88 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

[1]SM B 45/5/7

[I'1r]číslo strany rukopisu

Žofie Albínka z Helfenburku, abatyše kláštera svatého Jiří na Hradě pražském

Opatrní naši věrní milí. Psaní, kderéž nám činíte a čeho tak při nás i na místě všechny obce vyhledáváte, z přečtení sme porozuměli. Co se dotýče defensi, kteráž od vás po ta léta zouplna jest vycházela a tu, kdež náleží, s listy přiznávacími odvozována byla.

Nyní pak příčinou ohně jak pohořalí, tak i nepohořalí takové defensi že byšte chtěli zvyknouti. Žádajíc nás při tom, abychom k tomu jiný prostředek obrali, kterak by táž defensi bez vaší starosti vypravena býti mohla. Nikoliv bychom se toho do vás byli nenadáli, abyšte se o tak malou věc proti nám zastavovati a tou příčinou všichni ze spolka vymlouvati měli. Vědouc vy o tom dobře, jací nám od vás ourokové a nebo jiní užitkové vycházejí, že téměř na nic ty naše vinice se zdělati nemohou. A kdybychom touž defensi sami za jednoho každého skládati měli, museli bychom k těm vašim platům nemalý díl přiložiti tak, že bychom vás dokonce žádného užitku, nýbrž škodu nepoznávali. Však nicméně, aby řečeno nebylo, že sme k vám tak nemilosrdný, za pohořalý sami chceme takovou defensi zastoupiti. Jiní, kterýmž od ohně nic uškozeno není, jak předešlé tak i nyní, aby touž defensi za jeden i druhý termín sebrali. A tu, kdež náleží, podlí sněmu odvedli, pokudž by nechtíc na sebe nějakých dopisování od pánů berníků a zvodu na statky naše dopustiti. Tou příčinou nemohouc sami s to býti, museli bychom vás kterémuž koli pánu zastaviti, v čemž byšte nám za zlé nic míti nemohli. Tím sobě i obec vaši spraviti moci budete. Datum v klášteře svatého Jiří na Hradě pražském v neděli třetí po svaté Trojici léta 1604.[2]4. července 1604

[I'1v]číslo strany rukopisu[3]prázdná strana

[I'2r]číslo strany rukopisu[4]prázdná strana

[I'2v]číslo strany rukopisu

Opatrným purkmistru a konšelům městce našeho Třebenic, věrným našim milým.

O defensi, že za pohořalé panna dáti se uvoluje.[5]regest připsán jiným rukopisem

Domluva, že nechtí defensi za ni odvozovati.[6]připsáno třetím rukopisem

X
1SM B 45/5/7
24. července 1604
3prázdná strana
4prázdná strana
5regest připsán jiným rukopisem
6připsáno třetím rukopisem
7SM B 45/5/7
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).