[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<80v81r81v82r82v83r83v84r84v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[82v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcei dvakrát k požitku mému poslali ste. Ph4,17 Ne proto, bych hledal dánie, ale hledám užitku hojného v modlitvě vašie. Ph4,18 Mám zajisté všecky věci a hojinost mám, naplněn sem vzatkuov vot Epafrodita, kteréž ste poslali, v vóni sladkosti, obět vzácnú[247]vzácnú] wzacna rkp., bohu libú. Ph4,19 Bóh pak mój naplň všicku žádost vaši podlé bohatstvie svého v slávě v Kristu Ježíši a bohu. Ph4,20 A otci našemu sláva na věky věkuov, amen. Ph4,21 Pozdravte každého svatého v Kristu Ježíši. Pozdravují vás, bratřie, kteří sú se mnú. Ph4,22 Pozdravují vás všickni světí, a najviece ti, ješto sú z ciesařova domu. Ph4,23 Milost pána našeho Jezukrista s duchem vaším, amen.

ProlPředmluva v Epištoly svatého Pavla k Kolocenským

Kolocenští, a ti jako i Laodicenští sú Azianové. A oni převráceni biechu od falešných apoštoluov, aniž jest k těmto přistúpil on sám apoštol. Ale i ty listem svým treskce, neb slyšali biechu slovo od Archipa, jenž mezi nimi i posluhovánie přijal. Protož apoštol, již sa u vězení, píše jim po Titikovi jáhnu a Onezimovi akolitu z Říma.

Prvá kapitola

C1,1 Pavel, apoštol Krista Ježíše skrze vóli boží, a Timoteus bratr, C1,2 těm, kteříž sú v Kolozis, svatým a věrným bratřím v Kristu Ježíši. C1,3 Milost vám a pokoj od boha, otce našeho, a od pána Jezukrista. Dieky činíme bohu a otci pána našeho Jezukrista, vdycky za vás modléce se, C1,4 slyšiece vieru vaši v Kristu Ježíši a milovánie, kteréž máte ke všem svatým C1,5 pro naději, kteráž odložena jest vám v nebesiech, kterúž ste slyšeli v slovu pravdy čtenie, C1,6 kteréž přišlo k vám, jako i po všem světě jest a plodí se a roste jako i mezi vámi od toho dne, v němž ste slyšeli a poznali milost [b]označení sloupceboží v pravdě, C1,7 jakož ste se naučili od Epafrodita, najmilejšieho spolu sluhy našeho, jenž jest věrný sluha za vás Krista Ježíše, C1,8 jenž také zevil nám milovánie vaše v duchu. C1,9 Protož i my od toho dne, jakž sme uslyšeli, nepřestáváme za vás modliti se žádajíce, abyste naplněni byli poznánie vuole jeho ve všie múdrosti i v rozomu duchovniem, C1,10 abyšte chodili, hodně bohu se ve všem líbiece, v každém skutku dobrém plodiece se a rostúce v umění božím[248]mění božím] vmieni(m) boży rkp., C1,11 v každé ctnosti posilněni súc podlé moci jasnosti jeho ve všie trpělivosti a dlúho čekání s radostí, C1,12 dieky činiece bohu otci, jenž hodny vás učinil v částku losu svatých v světlo, C1,13 jenž vytrhl vás z moci temnosti a převedl v královstvie syna milovánie svého, C1,14 v němž máme vykúpenie a odpuštěnie[249]odpuštěnie] odpuſtenie rkp. hřiechóv, C1,15 jenž jest obraz boha nevídajícieho, prvorozený[250]prvorozený] prworezeny rkp. všelikého stvořenie. C1,16 Neb v něm stvořeny sú všecky věci na nebi i na zemi, vidúcie i nevidúcie, leč trónové, leč panovánie, leč kniežatstva, leč moci. Všecky věci v něm a skrze něho stvořeny sú C1,17 a on jest přede všemi a všecky věci v něm stojie. C1,18 A on jest hlava cierkve, jenž jest počátek prvorozený z mrtvých, aby byl ve všech věcech on počátek drže. C1,19 Neb v něm se jest zalíbilo všie plnosti přebývati, C1,20 a skrze něho smířiti všecky věci, v něm upokojuje skrze krev kříže jeho, leč které věci v nebesiech sú, leč které na zemi.

C1,21 A vy, když ste byli někdy odlúčeni a nepřietelé smyslem v skutciech zlých, C1,22 ale nynie smířil jest vás v těle masa jeho skrze smrt, aby vydal vás svaté a neposkvrněné a bez trestánie před ním, C1,23 ač však zuostáváte u vieře založení a sstálí a nepohnutí od naděje čtenie, kteréž

X
247vzácnú] wzacna rkp.
248mění božím] vmieni(m) boży rkp.
249odpuštěnie] odpuſtenie rkp.
250prvorozený] prworezeny rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).